Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних учених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти.

В контексті світових та вітчизняних процесів розвитку сучасного суспільства важливою місією технічних університетів виступає підготовка соціально відповідальних фахівців, здатних своєю працею сприяти подальшому розвитку науки і техніки та подоланню кризових явищ у суспільстві.

Мета журналу полягає у висвітленні результатів наукових досліджень, спрямованих на вивчення філософсько-методологічних засад, психолого-педагогічних умов та особливостей імплементування нових методів і технологій здійснення такої підготовки. 

Журнал містить:
1) результати теоретичних та емпіричних досліджень у галузі філософії, психології і педагогіки вищої освіти;

2) статті, що висвітлюють теоретико-методологічне підґрунтя або практичні підходи щодо розвитку особистості інженера у просторі вищої технічної освіти;

3) найвагоміші доповіді, проголошені на міжнародних та всеукраїнських зустрічах, конференціях, семінарах;

Спеціальні випуски журналу можуть бути присвячені конкретним актуальним проблемам філософії, психології або педагогіки вищої освіти. Журнал є науковим форумом для обговорення результатів теоретичних і прикладних досліджень учених і практиків.

Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з філософії (Постанова Президії ВАК України від 10 листопада 2010 р. №1-05/7).

 

Політика розділів

Філософія

Редактори
  • Євгенія Архипова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологія

Редактори
  • Євгенія Архипова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Педагогіка

Редактори
  • Євгенія Архипова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Матеріали, подані до Вісника, рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості.

 

Періодичність публікації

Наукове видання "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" виходить тричі на рік.

 

Політика відкритого доступу

Наше наукове видання дотримується принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Ми підтримуємо політику відкритого доступу, забезпечуючи повнотекстовий он-лайн доступ до статей одразу після виходу журналу друком.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...