Редакційна політика

Галузь та проблематика

Увага! Журнал тимчасово не приймає статті у зв'язку з перереєстрацією!

Журнал призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних учених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти.

В контексті світових та вітчизняних процесів розвитку сучасного суспільства важливою місією технічних університетів виступає підготовка соціально відповідальних фахівців, здатних своєю працею сприяти подальшому розвитку науки і техніки та подоланню кризових явищ у суспільстві.

Мета журналу полягає у висвітленні результатів наукових досліджень, спрямованих на вивчення філософсько-методологічних засад, психолого-педагогічних умов та особливостей імплементування нових методів і технологій здійснення такої підготовки. 

Журнал містить:
1) результати теоретичних та емпіричних досліджень у галузі філософії, психології і педагогіки вищої освіти;

2) статті, що висвітлюють теоретико-методологічне підґрунтя або практичні підходи щодо розвитку особистості інженера у просторі вищої технічної освіти;

3) найвагоміші доповіді, проголошені на міжнародних та всеукраїнських зустрічах, конференціях, семінарах;

Спеціальні випуски журналу можуть бути присвячені конкретним актуальним проблемам філософії, психології або педагогіки вищої освіти. Журнал є науковим форумом для обговорення результатів теоретичних і прикладних досліджень учених і практиків.

Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з філософії (Постанова Президії ВАК України від 10 листопада 2010 р. №1-05/7).

 

Політика розділів

Філософія

Редактори
  • Євгенія Архипова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологія

Редактори
  • Євгенія Архипова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Педагогіка

Редактори
  • Євгенія Архипова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Матеріали, подані до Вісника, рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості.

 

Періодичність публікації

Наукове видання "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" виходить тричі на рік.

Увага! Журнал тимчасово не приймає статті у зв'язку з перереєстрацією!

 

Політика відкритого доступу

Наше наукове видання дотримується принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Ми підтримуємо політику відкритого доступу, забезпечуючи повнотекстовий он-лайн доступ до статей одразу після виходу журналу друком.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...