Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Ця стаття не була опублікована раніше та не надсилалася до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Інтернет-посилання у тексті бібліографії супроводжуються повними коректними адресами URL, ключові слова подані через крапку з комою.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО СТАТТІ

Редакція приймає матеріали, зміст яких оформлено відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.) і міжнародних стандартів.
Мова статей – українська, російська, англійська.
Обов’язковим є посилання в тексті статті на всі використані джерела.
Структура статті: актуальність, постановка проблеми, аналіз публікацій і досліджень у даній галузі, мета статті, виклад основних положень статті, висновки і перспективи подальших розробок (досліджень). Структурні частини на цій основі сформувати так:
Для теоретичного дослідження: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ; РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ; ВИСНОВКИ.
Для прикладного дослідження: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ; МЕТОДИКА ТА ПРОЦЕДУРА ДОСЛІДЖЕННЯ; РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ; ВИСНОВКИ.

Оплата публікації здійснюється виключно після проходження процедури рецензування.

СТРУКТУРА та ОФОРМЛЕННЯ ПОДАННЯ

У першому рядку зліва вказати УДК. Наступні рядки по центру:

 • НАЗВА СТАТТІ – великими літерами, розмір шрифту 14, жирний;
 • ініціали та прізвище автора(співавторів) – розмір шрифту 12, жирний;
 • розгорнута назва навчального закладурозмір шрифту 12, курсив.

Через рядок – основний текст статті. Розмір абзацу – 1,25 см.
Обсяг статті (разом із рисунками і таблицями, без анотацій) – від 0,5 др. арк. (10-12 стор.).
Формат аркушів – А4. Відступи:2,5 см. Основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5
Таблиці та рисунки бажано подавати також і в окремому файлі (завантажується на четвертому кроці подання статті як супровідні матеріали). Заголовки таблиць розміщувати по центру (розмір шрифту 14, жирний), а нумерацію праворуч таблиці над заголовком. Розмір шрифту для набору текстів таблиці 12. Підписи під рисунками з їхньою нумерацією розміщувати по центру (розмір шрифту 12). 

Через рядок – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, в якому необхідно обов’язково вказати: авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання (для періодичних видань – номер видання та сторінки, на яких розміщено матеріал); для електронного видання – назву ресурсу і повну інтернет-адресу. Джерела подавати за абеткою в нумерованому списку відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень № 5 за 2009 р.).

Через рядок – REFERENCES (Список джерел латиницею). References подаються в стандарті APA  (American Psychological Association). Інформація про оформлення References наведена нижче.

Через рядок:

 • інформацію про авторів (співавторів) українською, російською та англійською мовами: ПІБ; науковий ступінь, наукове звання, посада; повна назва навчального закладу (організації), місто, країна;
 • назви статті та анотації українською, російською та англійською мовами; обсяг кожної анотації 1600-2000 знаків; структура анотації відповідає структурі статті;
 • ключові слова (4-7, через крапку з комою) українською, російською та англійською мовами;
 • рубрику (одну): Філософія. Психологія. Педагогіка;
 • електронну адресу автора (співавторів) для листування;
 • контактний телефон (для оперативного зв'язку).

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ДЖЕРЕЛ та REFERENCES

У тексті статті мають бути посилання на всі джерела у списку.
Посилання у тексті статті позначають у квадратних дужках, наприклад [11], номер сторінки друкованого видання відділяють комою, наприклад [11,  128] або [11,  55-56]. Посилання на декілька джерел: [3-6] або [2; 7; 11].
Бібліографія в кінці статті (пристатейний список літератури за ДСТУ) має назву "Список використаних джерел" (запис прописними літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання ліворуч).
Бібліографія має бути складена відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень № 5 за 2009 р.).

Редакція звертає увагу авторів на необхідність формування списку джерел (ДСТУ) за абеткою, джерела латиницею йдуть після джерел кирилицею. Порядок джерел у References відповідає порядку джерел за ДСТУ. 

References – представлення списку літератури латиницею шляхом поєднання транслітерації та перекладу. Транслітерація українського тексту здійснюється за стандартом Паспортний - КМУ 2010 (посилання на он-лайн транслітератор), транслітерувати російськомовний текст можна за цим посиланнямВикористання в References лише транслітерації неприпустимо.

За можливістю в References слід включати перекладну назву статті в тому вигляді, у якому вона наведена в журналі (наприклад, в англомовному змісті номеру чи в анотаціях). У такому випадку транслітерація назви статті не обов’язкова, але натомість в кінці опису слід вказати у дужках мову публікації (in Ukrainian / in Russian).

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ

ДСТУ

Стандарт АРА

КНИГИ

Українською/ російською мовами:

Last, First. (Year). Title- translit [Title- translate]. City: Publishing

Last, First. (Year). Title- translate. City: Publishing (In Ukrainian).

Англійською/ німецькою мовами:

Last, First. (Year). Title. City: Publishing

Author, F.M. (Year). Title of work. Retrieved from http://xxxxx

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / Д. Белл; Изд. 2-ое, испр. и доп. — М. : Академия, 2004. — 949 с.

Bell, D. (2004).The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. Moscow: Akademija (In Russian).

Ильченко В.И., Шелюто В.М. Феномен сакрального в историко-культурном пространстве / В.И. Ильченко, В.М. Шелюто. – Киев: АО «ИТН», 2002. – 235 с.

Ylchenko, V.Y., & Sheliuto, V.M. (2002). Fenomen sakralnoho v ystoryko-kulturnom prostranstve [The phenomenon of the sacred in the historical and cultural space]. Kyiv: AO «YTN».

Ярошенко А. О. Ціннісний дискурс освіти : [монографія] / А. О. Ярошенко – К. : Вид-во НПУ імені Н. П. Драгоманова, 2004. – 156 с.

Yaroshenko, A. O. (2004).Tsinnisnyi dyskurs osvity [Valuable educational discourse]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni N. P. Drahomanova.

Abrams D., Hogg М. Social Identity and Social Cognition. – London: Blackwell Publishing,1999. – 320 p.

Abrams, D., & Hogg, М. (1999). Social Identity and Social Cognition. London: Blackwell Publishing.

СТАТТІ

Українською/ російською мовами:

Author, F.M. (Publication year). Article Title-translit [Translated Article Title]. Journal Title, Volume (Issue), pp.-pp.

За наявності офіційного перекладу назви журналу та назви статті англійською, транслітерація не потрібна:

Author, F.M. (Publication year). Translated Article Title. Journal Title, Volume (Issue), pp.-pp. (In Ukrainian / In Russian)

Англійською/ німецькою мовами:

Author, F.M., Author F.M., & Author F.M. (Publication year). Article Title. Journal Title, Volume (Issue), pp.-pp.

Author, F.M. (Publication year). Article Title. Journal Title, Volume(Issue), pp.-pp. Retrieved from http://xxxxx or doi:XX.XXXXX

Статті з сайтів (не електронні журнали):

Article title. (Year, Month Date of publication). Retrieved from http://xxxxx

Андрущенко В. П. Теоретико-методологічні засади модернізації вищої освіти в Україні на рубежі століть / В. П. Андрущенко // Вища освіта. – 2001. – № 2. – С. 5-13.

Andrushchenko, V. P. (2001). Teoretyko-metodolohichni zasady modernizatsii vyshchoi osvity v Ukraini na rubezhi stolit [Theoretical and methodological principles modernization of higher education in Ukraine on the border of the centuries]. Vyshcha osvita, 2, 5-13.

Архипова Є.О. Синергетичний вектор дослідження безпеки в сучасному суспільстві / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2014. – 1 (40). – С.3-9.

Arkhypova, Ye.O. (2014). The synergetic vector of the explication of the security in modern society. Visnyk of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Philosophy. Psychology. Pedagogics. 1 (40), 3-9. (In Ukrainian).

Lin M., Hoffman E., Borengasser C. Is social media too social for class? A case study of Twitter use // Tech Trends. – 2013. – 57(2). – рр. 39-45.

Lin, M., Hoffman, E., & Borengasser, C. (2013). Is social media too social for class? A case study of Twitter use. Tech Trends, 57(2), 39-45.

Романовський О. О. Державна політика США і Великобританії щодо підтримки розвитку вищої освіти / О. О. Романовський // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. – № 12. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=928

Romanovskyi, O. O. (2015). The US AND UK state policy or support of higher education. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, 12. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=928 (In Ukrainian).

 

 

МАТЕРІАЛИ, ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Last name, F.M. (Year published). Title of Paper or Proceedings. In Title of Conference, Place of publication: Publisher, pp.-pp.

Погребняк О.С. Творчий процес у контексті креативного менеджменту / О.С. Погребняк // Матеріали ХVІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні науки» (22-23 квітня 2015 р., Київ) . – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С.156-157.

Pohrebniak, O.S. (2015). Tvorchyi protses u konteksti kreatyvnoho menedzhmentu [The creative process in the context of creative management]. ХVІІІ vseukrainska naukovo-praktychna konferentsija studentiv ta aspirantiv «Dni nauky», Kyiv: NTUU «KPI», 156-157.

Миколаюк Т.С. Управління персональними даними у кіберпросторі / Т.С. Миколаюк // Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації. Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 10 грудня 2015 р.) ; Укладачі: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2015. – С.155-156.

Mykolaiuk, T.S. (2015). Upravlinnia personalnymy danymy u kiberprostori [Management of personal data in cyberspace]. In Suchasni problemy upravlinnia: dialektyka tsentralizatsii ta detsentralizatsii: VIII mizhnar. nauk.-prakt. konf., Kyiv: TOV NVP «Interservis», 155-156.

 

Cloyd, AM. (2014). Surveying students: A look at citation habits of college students, presented at EasyBib Info Lit Conference, New York City, 2014. New York, NY: EasyBib Publishing, 36-37.

Структуру та приклади оформлення інших типів джерел за стандартом АРА можна знайти тут

РОБОТА З САЙТОМ

1. РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРА та/або ВХІД НА САЙТ

Вхід на сайт здійснюється за цим посиланням.

Якщо автор зареєстрований в будь-якому іншому журналі видавничої системи "Наукова періодика України" (http://journals.uran.ua/about), необхідно додати наш Журнал до свого профілю. Для цього потрібно ввести свій логін та пароль на цій сторінці, перейти за посиланням «Редагування профілю» та поставити галочку навпроти ролі «Автор».

В іншому випадку автор має зареєструватися на сайті.  

Реєстраційна форма має такі обов'язкові для заповнення поля:

Назва поля

Приклад заповнення

1

Ім’я користувача (логін)

petrenko-a

2

Пароль (вводиться двічі)

Petrenko123

3

Ім’я

Дмитро

4

По-батькові

Іванович

5

Прізвище

Петренко

6

Місце роботи (без скорочень)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

7

Email

a.petrenko@ukr.net

8

Ідентифікатор ORCID

http://orcid.org/0000-0002-1825-0097

9

Країна (обирається зі списку)

Україна

10

Бібліографічна довідка

Кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та практики управління, НТУУ «КПІ»

11

Зареєструватися як (поставити галочки)

Автор, читач

Реєстраційна форма заповнюється на трьох мовах. Алгоритм роботи з мовними формами наступний:

1) Заповнити українською, натиснути зверху кнопку «Відправити».

2) Зверху вибрати мову форми – російська. «Відправити». Заповнити порожні поля (заповнені поля, в т.ч. ПІБ не змінювати!). Ще раз «Відправити».

3) Повторити пункт 2 для англійської мови.

4) «Зареєструватися» (кнопка внизу сторінки).

Форми різними мовами та поля в них варто заповнити повністю та коректно, оскільки ця інформація автоматично підставляється при оформленні подання (статті) та доступна читачам журналу після публікації випуску. Якщо ці поля не будуть заповнені в профілі користувача, то доведеться їх заповнювати кожного разу при здійсненні нового подання.

При зміні персональної інформації її можна оновити (меню користувача «Мій профіль»).

2. ПОДАННЯ СТАТТІ

Подання статті має 5 кроків, кожний з яких звершується натисканням кнопки «Зберегти та продовжити». На кожному кроці можна повернутися до попереднього.

Крок 1. Початок

На цьому етапі слід обрати розділ журналу (Філософія, Психологія чи Педагогіка), вказати мову статті, підтвердити відповідність вашого подання умовам публікації в журналі (прочитати та поставити галочки).

Крок 2. Вивантаження подання

Кнопка «Вибрати файл» відкриває вікно вибору файлу з локального диску Вашого комп'ютера. Після обрання файлу зі статтею (Open, Відкрити), необхідно натиснути кнопку «Вивантажити» та кнопку «Зберегти та продовжити» для переходу до наступного кроку.

Крок 3. Введення метаданих

Найбільш кропіткий та важливий етап. На цьому кроці автор має можливість ввести/змінити інформацію про себе (якщо інформація в профілі користувача неактуальна або неповна) та внести інформацію про статтю.

Інформація про статтю або метадані статті дозволяє читачам швидко зрозуміти, про що дана стаття, не читаючи її повний текст,  а пошуковим системам дає змогу краще індексувати статтю та фіксувати посилання на неї.

Метадані статті включають:

 • Назву статті (заповнюється великими буквами)
 • Анотацію (обсяг анотації 1600-2000 знаків)
 • Наукову дисципліну (філософія, психологія чи педагогіка)
 • Ключові слова (записуються через крапку з комою)
 • Код мови статті – проставляється автоматично (Українська=uk; Русский=ru; English=en)
 • Пристатейна бібліографія ГОСТ (список літератури, оформлений за вимогами ВАК)
 • Посилання (список джерел в латиниці за стандартом АРА – т.з. References).

Увага! Вся інформація має бути представлена трьома мовами у відповідних мовних формах.

Тому, після заповнення сторінки (форми) на одній з мов (як правило, це основна мова статті), необхідно:

1)   натиснути кнопку вверху сторінки «Відправити»;

2)   вибрати іншу мову форми, наприклад російську, знову натиснути «Відправити» та заповнити порожні поля (заповнені поля, в т.ч. ПІБ не змінювати!). Ще раз натиснути «Відправити».

3) повторити пункт 2 для третьої мови (англійської)

4) Зберегти метадані (кнопка внизу сторінки).

Крок 4. Вивантаження супровідних файлів

На цьому кроці можна прикріпити рецензію наукового керівника, висновок кафедри, рисунки та таблиці, які можуть некоректно відображатися в основному файлі статті, надіслати будь-які інші додаткові матеріали. У разі відсутності супровідних файлів, необхідно просто перейти до наступного кроку, натиснувши кнопку «Зберегти та продовжити».

Крок 5. Підтвердження подання

Власне, завершуємо подачу статті, натискаючи кнопку «Підтвердити подання».

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Оплата публікації здійснюється виключно після проходження процедури рецензування.

Питання щодо складання References, перекладу анотацій та завантаження статті на сайт силами редакції вирішуються в індивідуальному порядку.

Консультації з питань оформлення References та завантаження статті на сайт проводяться очно (факультет соціології та права, кафедра теорії та практики управління - за попередньою домовленістю) та через форму зворотного зв’язку (електронна пошта) на сайті.

Положення про конфіденційність

Здійснюючи подання статті для публікації в цьому журналі, автори автоматично дають згоду на публікацію у відкритому доступі таких особистих даних:

- прізвище, ім'я, по батькові;
- універсальний ідентифікатор вченого (ORCID);
- відомості про наукову кваліфікацію (науковий ступінь, вчене звання);
- відомості про місце роботи та посаду;
- електронна пошта.

Адреси та телефони, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.