БЛАГОДІЙНСТЬ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ ТА ПЕРСПЕКТИВІ

Марина Михайлівна Житник

Анотація


Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу призводить до дегуманізації суспільства, що негативно відображається на суспільних відносинах, рівень людяності у яких значно знижується. Тому питання моральності людських відносин, особливо за сучасних умов в Україні, є актуальним і потребує удосконалення та пошуків нових шляхів її відродження. Феномен благодійності виступає одним з таких можливих механізмів.

У статті детально розглянуто ґенезу поняття благодійності з соціологічної, етичної та філософської точки зору. Окремо досліджено відношення представників різних релігійних конфесій до феномену благодійності в історичній ретроспективі. Висвітлено його неоднозначність та різні форми існування. Показано, що станом на сьогоднішній день благодійність перебуває в центрі дискусій громадськості, науковців, політиків, державних службовців, активістів громадського сектору. Однак, ставлення до неї та до практик її реалізації в сучасному суспільстві є неоднозначним. З одного боку, благодійна діяльність сприяє вирішенню суспільних проблем та покращенню якості життя громадських відносин але, з іншого боку, за благодійними програмами та акціями можуть бути завуальовані власні інтереси їх організаторів, що також може призводити до певних зловживань.

У статті показано, що благодійність виступає аксіологічною складовою суспільних відносин, оскільки базується на таких поняттях як милосердя, добро, допомога нужденним, співчуття. Розглянуто різні види благодійної діяльності та доведено, що саме активна благодійність є ефективним методом підвищення рівня гуманізації суспільних відносин.


Ключові слова


благодійність; релігія; аксіологія; суспільні відносини; гуманізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Budanceva, S. V. (2012) Blagotvoritel'nost' kak uslovie formirovanija social'no-orientirovannoj jekonomiki. Tambov.

Shevchenko, H. P. (2010) Dukhovnist osobystosti : metodolohiia, teoriia i praktyka : zbirnyk naukovykh prats. V.6 (41). Luhansk : Vyd-vo SNU im. V Dalia.

Kagan, M. S. (1988) Mir obshhenija : problema mezhsubektnyh otnoshenij. Moskva : Politizdat.

Kant, I. (1966) Sochinenija v 6 t.T. 6 : Filosofskoe nasledie.Moskva : Mysl'.

Karimskij, A.M. (1978) Problema gumanizma v amerikanskoj filosofii. Moskva : MGU

Kolosova, N.O. (2006) Blahodiina diialnist v kulturi Ukrainy v konteksti vitchyznianykh i yevropeiskykh tradytsii (kinets XX – pochatok XXI st). Kyiv.

Kochnova, O.A. (2009) Blahodiinist yak sotsiokulturnyi fenomen (kulturolohichnyi analiz). Simferopol.

Lavrenenko, L. Ja.(2012) Sociokul'turnaja priroda blagotvoritel'nosti i formy ee realizacii (istorija stanovlenija i razvitija). Moskva : Academia Apk i PRO.

Nekrasov, A. Ja. (2000) Blagotvoritel'nost'.Social'naja jenciklopedija.Moskva : MGU.

Novikov, B. V. Gumanizm, duhovnost', v sovremennom informacionnom obshhestve.

Petrova, A. V. (2003) Blagotvoritel'nost' kak social'no-rolevoe vzaimodejstvie : teorija i istorija processa. Ekaterinburg.

Ryndzjunskij, P. G. (1898) Cerkov' v dvorjanskoj imperii (XVIII v.). Russkoe pravoslavie : vehi istorii. Moskva : Politizdat, 230–308.

Kemerov, V. E. (2006) Social'naja filosofija : Slovar'. Moskva : Akademicheskij Proekt; Ekaterinburg : Delovaja kniga.

Stupak, F. Ja. (1998) Blahodiini tovarystva Kieva (dr.pol.XIX- poch.XX st.). Kyiv, Khreshchatyk.

Frolov, I. T. (1991) Filosofskij slovar'. Moskva : Politizdat.

Chuprii, L. (2010) Blahodiinytstvo u sferi zberezhennia y populiaryzatsii istoryko-kulturnoi spadshchyny. Access mode : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26751/ 25-Chupriy.pdf?sequence=1


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Буданцева С.В. Благотворительность как условие формирования социально-ориентированной экономики: дис. / Светлана Викторовна Буданцева. – Тамбов, 2012. – 159 с.

2. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. Вип. 6 (41) / гол. Редактор Г. П. Шевченко. – Луганськ: Вид-во Сну ім. В Даля, 2010. – 230с.

3. Каган М.С. Мир общения: проблема межсубъектных отношений М.: Политиздат, 1988.-319 с.

4. Кант И. Сочинения в 6 т. / И. Кант; подгот. ин-том философии Рос. акад. наук и ин-том философии Филиппс ун-та Марбурга. – М.: Мысль, 1966. – Т. 6: Философское наследие. – 743 с.

5. Каримский A.M. Проблема гуманизма в американской философии М.: «МГУ», 1978.-204 с.

6. Колосова Н.О. Благодійна діяльність в культурі України в контексті вітчизняних і європейських традицій (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): дис. на здобуття наук. ступеня к. істор. наук: спец. 17.00.01 «Історія України» / Н.О. Колосова. – Київ, 2006. – 204 с.

7. Кочнова О.А. Благодійність як соціокультурний феномен (культурологічний аналіз): автореф. дис.. канд. філос. наук 26.00.01 – Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009. – 35 с.

8. Лаврененко Л.Я. Социокультурная природа благотворительности и формы ее реализации (история становления и развития) М.: Academia Апк и ПРО, 2012. – 132 с.

9. Некрасов А.Я. Благотворительность / А.Я. Некрасов // Социальная энциклопедия . – М. : МГУ, 2000. – 482 с.

10. Новиков Б.В. Гуманизм, духовность, в современном информационном обществе [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/4/statti/1novikov.htm

11. Петрова А.В. Благотворительность как социально-ролевое взаимодействие: теория и история процесса: дис. … кандидата социол. наук: 22.00.01 / Алла Васильевна Петрова. – Екатеринбург, 2003. – 134 с. 

12. Рындзюнский П.Г. Церковь в дворянской империи (XVIII в.) сс. 230-308 // Русское православие: вехи истории / науч. ред. А.И. Клибанов. М.: Политиздат, 1989. – 719 с.

13. Социальная философия: Словарь / Сост. и ред. В.Е. Кемеров.– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. – 624 с.

14. Ступак Ф. Я. Благодійні товариства Києва (др.пол. ХІХ- поч. ХХ ст.) / Ф. Я. Ступак. – К. : Хрещатик, 1998. – 208 с.

15. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1991. – 560с.

16. Чупрій Л. Благодійництво у сфері збереження й популяризації історико-культурної спадщини [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26751/ 25-Chupriy.pdf?sequence=1

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.