МЕТАМОРФОЗИ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Євген Вікторович Дергачов

Анотація


Актуальність обраної проблематики викликана подіями, які відбуваються протягом всіх років побудови української суверенної та демократичної держави, спричинені усвідомленням особливостей політичних процесів, необхідністю реалізації реформ в державі та необхідністю настання результатів зазначених реформ.

Автор розглянув правові та філософські аспекти поняття «правосвідомість».

Проаналізувавши великий спектр визначень поняття правової свідомості, було визначено власне розуміння даного терміну. Правосвідомість – це система ідей, уявлень, емоцій і почуттів, які виражають ставлення окремого громадянина зокрема та суспільства загалом до права, а також до діяльності, пов'язаної з правом.

Зазначено різноманітні підходи до визначення метаморфоз правової свідомості та їх видів. Ними є: правовий нігілізм; переродження правової свідомості; правовий ідеалізм; правовий інфантилізм.

На підставі дослідження було визначено необхідність врахування таких принципів для демократичного становлення держави як верховенство права, гуманізм, пріоритет прав і свобод людини і громадянина, справедливість, розподіл влади, законність тощо.

Визначено, що на сучасному етапі побудови демократичної та правової держави необхідні системні зміни правової свідомості, який в Україні охоплює такі напрямки як: реформування соціально-економічного життя; зміна характеру правового регулювання в частині максимального наближення правових норм до інтересів громадян держави; підвищення авторитету державної влади; безумовне підпорядкування закону діяльності органів державної влади; повне оновлення судової влади; поширення правової освіти на всіх рівнях; цілеспрямована діяльність держави щодо утвердження гуманістичної правової ідеології, в якій домінують цінності демократії і правової державності.


Ключові слова


правова свідомість; правова свідомість суспільства; метаморфози правової свідомості українського суспільства; державотворчі процеси; правова і демократична держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseev, S.S. (2000) Pravo na poroge novogo tysjacheletija. Moskva: Zercalo.

Analiz staloho rozvytku – hlobalnyi i rehionalnyi konteksty (2009): u 2 ch. Mizhnar. rada z nauky (ICSU); nauk. ker. M.Z. Zghurovskyi. Kyiv: NTUU «KPI». Ch. 2. Ukraina v indykatorakh staloho rozvytku. Analiz.

Atamanchuk, G.V. (2006) Novoe gosudarstvo: poiski, illjuzii, vozmozhnosti. Moskva: Vlados.

Volkovytska, N. O.(2009) Pravova svidomist u rozvytku pravovoi systemy Ukrainy. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy, 11, 84-90.

Hehel, H.V. (1990) Filosofiia prava. Moskva: Misl.

Hladuniak, I.V. (2008) Rozvytok systemy politychnoho upravlinnia v suchasnii. Kyiv: Vydavnychyi Dim «In Yure».

Holosnichenko, I. (2005) Pravosvidomist i pravova kultura u rozbudovi Ukrainskoi derzhavy. Pravo Ukrainy, 4, 24-25.

Gorohov, P.A. (1998) Social'naja priroda pravovogo nigilizma: monografija. Orenburg: Orenb. gos. un-t.

Guljahin, V.N. (2005) Pravovoj nigilizm v Rossii: monografija. Volgograd: Peremena.

Zahalna teoriia derzhavy i prava. (2009) Kharkiv: Pravo.

Il'in, I.A. (1993) O grjadushhej Rossii: Izbrannye stat'i. Moskov: Voenizdat.

Il'in, I.A. (1993) O sushhnosti pravosoznanija. Moskov: Ragort'.

Kalynovskyi, Yu.Yu. (2010) Pravosvidomist ukrainskoho suspilstva yak sotsiokulturnyi fenomen: filosofsko-pravova refleksiia. Xarkiv.

Kulapov, V.L., Mal'ko, A.V. (2008) Teorija gosudarstva i prava. Moskov: Norma.

Marchenko, D.Je. (2006) Pravovoj nigilizm, pravovoj idealizm i pravovoj infantilizm kak formy deaksiologicheskogo pravovogo soznanija. Samara: NTC.

Novaja filosofskaja jenciklopedija (2000): v 4 t.; In-t filosofii RAN; Nac. obshhestv.-nauch. fond; Preds. nauchno-red. soveta V.S. Stepin. Moskov: Mysl'.

Petryshyn, O.V. (2003) Hromadianske suspilstvo – pidgruntia formuvannia pravovoi derzhavy v Ukraini. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy, 2, 142-161.

Petryshyn, O.V. (2006) Pravo yak sotsialne yavyshche: z tochky zoru yurysta. Transformatsiia polityky v pravo: rizni tradytsii ta dosvid: Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Kharkiv: pravo.

Petryshyn, O.V. (2007) Pravo yak sotsialno-yurydychne yavyshche: do postanovky problemy. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy, 4, 3-18.

Senin, I.N. (2005) Pravovoj nigilizm kak social'noe javlenie: monografija. Omsk: Izd-vo OJeI.

Skrypniuk, O.V.(2006) Demokratiia: Ukraina i svitovyi vymir (kontseptsii, modeli ta suspilna praktyka). Kyiv: Lohos.

Solov'ev, Je.Ju. (1990) Pravovoj nigilizm i gumanitarnyj smysl prava. Moskov: Mysl'.

Stuchka, P.I. (1925) Pravootnoshenie. Jenciklopedija gosudarstva i prava. Moskov: Nauka, 3, 445-446.

Suslov, V. A. (1997) Struktura pravosoznanija, 2, 86-98.

Tolstenko, V. L. (2008) Utverdzhennia pryntsypu verkhovenstva prava i rozvytok pravovoi ideolohii: aktualni problemy vzaiemozviazku. Verkhovenstvo prava u protsesi derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy IKh Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Ostroh: Vidavnictvo Nacіonal'nogo unіversitetu «Ostroz'ka Akademіja», 60-63.

Javich, L. S. (1976) Obshhaja teorija prava. London : LGU.

Jasjukova, L.A. (2008) Pravovoe soznanie v strukture mental'nosti rossijan. Sankt-Peterburg: SPbGU.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия / С.С. Алексеев. – М.: Зерцало, 2000. – 244 с.

2. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: у 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М.З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз – 2009. – 200 с.

3. Атаманчук Г.В. Новое государство: поиски, иллюзии, возможности / Г. В. Атаманчук – М.: Владос, 2006. – 310 с.

4. Волковицька, Н. О. Правова свідомість у розвитку правової системи України / Н. О. Волковицька // Бюлетень Міністерства юстиції України . – 11/2009 . – N.11 . – С. 84-90.

5. Гегель Г.В.Ф. Філософія права. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

6. Гладуняк І.В. Розвиток системи політичного управління в сучасній Україні / І. В. Гладуняк. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 468 с.

7. Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української  держави / І. Голосніченко // Право України. – 2005. – № 4. – С 24-25.

8. Горохов П.А. Социальная природа правового нигилизма: монография / П.А. Горохов. – Оренбург: Оренб. гос. ун-т, 1998. – 150 с.

9. Гуляхин В.Н. Правовой нигилизм в России: монография / Вячеслав Николаевич Гуляхин. – Волгоград: Перемена, 2005. – 279 с.

10. Загальна теорія держави і права / За ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2009. – 584 с.

11. Ильин И.А. О грядущей России: Избранные статьи / Иван Александрович Ильин. – М.: Воениздат, 1993. – 366 с.

12. Ильин И. А. О сущности правосознания / И. А. Ильин. – М.: Рагорть, 1993. – 225 с.

13. Калиновський Ю.Ю. Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 12.00.12 / Калиновський Юрій Юрійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – X., 2010. – 36 с.

14. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права / Виктор Лаврентьевич Кулапов, Александр Васильевич Малько. – М.: Норма, 2008. – 384 с.

15. Марченко Д.Э. Правовой нигилизм, правовой идеализм и правовой инфантилизм как формы деаксиологического правового сознания / Дмитрий Эдуардович Марченко. – Самара: НТЦ, 2006. – 113 с.

16. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В.С. Степин. — М.: Мысль, 2000-2001.

17. Петришин О.В. Громадянське суспільство – підґрунтя формування правової держави в Україні / О.В.Петришин // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2 (33) – 3 (34). – С. 142-161.

18. Петришин О.В. Право як соціальне явище: з точки зору юриста / О.В. Петришин // Трансформація політики в право: різні традиції та досвід: Матеріали міжнародної наукової конференції / За ред. В.Я. Тація. – Харків: право, 2006. – С. 27-44.

19. Петришин О.В. Право як соціально-юридичне явище: до постановки проблеми / О.В. Петришин // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 4 (51). – С. 3-18.

20. Сенин И.Н. Правовой нигилизм как социальное явление: монография / И. Н. Сенин. – Омск: Изд-во ОЭИ, 2005. – 167 с.

21. Скрипнюк О.В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / О.В.Скрипнюк. – К.: Логос, 2006. – 368 с.

22. Соловьев Э.Ю. Правовой нигилизм и гуманитарный смысл права / Э. Ю. Соловьев. – М.: Мысль, 1990. – 189 с

23. Стучка П.И. Правоотношение / П. И. Стучка // Энциклопедия государства и права / под ред. П. И. Стучки. – М. : Наука, 1925 - 1926. – Т. 3. – С. 445 – 446.

24. Суслов В. А. Структура правосознания / В. А. Суслов // Правоведение. – 1997. – № 2. – С. 86-98.

25. Толстенко В. Л. Утвердження принципу верховенства права і розвиток правової ідеології: актуальні проблеми взаємозв’язку / В.Л. Толстенко // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Острог, 30-31 травня 2008 р.). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2008. – С. 60-63.

26. Явич Л. С. Общая теория права / Л. С. Явич. – Л. : ЛГУ, 1976. – 215 с.

27. Ясюкова Л.А. Правовое сознание в структуре ментальности россиян / Людмила Аполлоновна Ясюкова. – СПб.: СПбГУ, 2008. – 166 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.