СУСПІЛЬНІ КОЛІЗІЇ ТА ПЕРЕТВОРЕНІ ФОРМИ ПРОЦЕСУ ПОСТАВАННЯ ЛЮДИНИ ДІЙСНОЇ ТА СУСПІЛЬСТВА ГІДНОГО

Роман Михайлович Богачов

Анотація


В статті на основі характеристик сучасного суспільства розкривається процес поставання гідної людини в гідному суспільстві, обґрунтовується роль суперечностей у розв’язанні колізій та вирішенні накопичених проблем суспільного розвитку.

Автором окреслюються напрями формування методологічного фундаменту та методичної бази, механізми та засоби стимулювання цивілізаційного вибору людини через формування та актуалізацію матриці «інакше-можливого» як джерела детонації практичного перетворення в ритміці формотворчість-культуротворчість-свободотворчість. Визначається відповідне коло проблем гуманізації суспільного життя та механізмів їх вирішення на всіх рівнях системи управління.

Методологія перетворених форм дозволяє опрацювати механізми сприяння або сповільнення процесів суспільного розвитку. Ірраціональні перетворені форми виникають та розгортаються під впливом біологізму, суб’єктивізму, солідарності.

Визначено теоретичне підґрунтя, необхідність та методи подолання ірраціональних перетворених форм. Визначається нова основа побудови матриці «інакше-можливого» – це творчий підхід, завдяки якому опрацьовано дійсно гуманістичний напрям розвитку: формується матеріальна та ідеальна основа нового основного відношення – суб’єкт-суб’єктного; виникає тяжіння до досконалості як цілеспрямоване здійснення в режимі со-творчості в критеріях-координатах корисності-добра-краси-істини. Результат – розгортаються нові формати світосприйняття, світогляду та світовідтворення, на основі суб’єкт-суб’єктних, а потому – суб’єктно-суб’єктісних взаємовідносин дійсної людини у гідному суспільстві; визначені атрибути дійсної свободи кожного-багатьох-всіх у сходженні до креатосфери, стають новими принципами мислення, відбудови стосунків та організації життя. Саме це потребує подальшого дослідження, теоретичного обґрунтування та практичного втілення.

Ключові слова


діалектика; світорозуміння; світогляд; світовідтворення; потенціал «інакше-можливого»; гуманізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Batishhev, G.S. (1969) Dejatel'nostnaja sushhnost' cheloveka kak filosofskij princip. Problema cheloveka v sovremennoj filosofii. Moskva, 3-114.

Bodrijjar, Zh. Simuljakry i simuljacija (1996) Filosofija jepohi postmoderna: Sb. perevodov i referatov. Minskn: Izd. OOO Krasiko-print.

Bosenko, V.A. (2004) Vospitat' vospitatelja. Zametki po filosofskim voprosam pedagogiki i pedagogicheskim problemam filosofii. Kiev: Vseukrainskij sojuz rabochih.

Bosenko, V.A. (2001) Vseobshhaja teorija razvitija. Kiev: Kievskij jekologo-kul'turnyj centr.

Brysina, T.N. (1992) Soznanie v sovremennom mire. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta.

Veber, Maks. (1994) Izbrannoe. Obrazovanie obshhestva. Moskva : Jurist.

Zlotina, M.L. (2008) Dialektika. Kiev: PARAPAN.

Il'enkov, Je.V. (1968) Ob idolah i idealah. Moskva : Nauka.

Kravchenko, A.I. (1990) «Mir naiznanku»: metodologija prevrashhennoj formy. Sociologicheskie issledovanija. №12, 23-36.

Langshtejn, M. (1969) Irracional'nye i prevrashhennye formy jekonomicheskih otnoshenij. Jekonomicheskie nauki. №1, 16-22.

Mamardashvili, M.I. (1970) Forma prevrashhennaja. Filosofskaja jenciklopedija. Moskva. V.5, 387.

Marks, K. Jengel's, F (1984) Jekonomicheskie rukopisi 1857-1859 godov. P.1.

Melnychenko, A.A. (2006) Peretvoreni formy u vykhovnykh praktykakh suchasnoho sotsiumu. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata sotsiolohichnykh nauk za spetsialnistiu 09.00.10 – filosofiia osvity. Kyiv , NTUU «KPI».

Naumenko, L.K. (2008) Materializm i postmodernism. "Materіalіzm ta empіrіokriticizm" – shedevr svіtovoї fіlosofs'koї dumki : materіali mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії 27-28 listopada 2008 roku. Kyiv: NTUU "KPІ", 159-160.

Novіkov, B.V. (2009) Dvadcat' shest' tezisov ob upravlenii i vlasti. Suchasnі problemi upravlіnnja: materіali V Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії 26-27 listopada 2009 r., Kiev. Kiev : NTUU «KPІ», 82-84.

Novikov, B.V. (1998) Tvorchist yak sposib zdiisnennia humanizmu. – Kiev: NTUU «KPI».

Novіkov, G.B. (2008) Po nauke - znachit svobodno. "Materіalіzm ta empіrіokriticizm"- shedevr svіtovoї fіlosofs'koї dumki: materіali mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії 27-28 listopada 2008 roku. Kiev: NTUU "KPІ", 159-160.

Tulchynska, S.O., Melnychenko, A.A., Akimova, O.A. (2012) Upravlinnia u sferi osvity i nauky yak faktor zabezpechennia staloho rozvytku derzhavy ta rehioniv. Kyiv : Vydavnytstvo VP «Edelveis».

Hamidov, A.A. (1980) Ponjatie prevrashhennoj formy. Materialisticheskaja dialektika kak logika. Alma-Ata, 237-249.

Shkepa, M.O. Fenomenologija istorii v transformacijah kul'tury. Kiev : Knizhnoe izd-vo NAU, 2005.

Haken, G. (1985) Sinergetika. Ierarhii neustojchivosti v samoorganizujushhihsja sistemah i ustrojstvah. – Moskva: Mir.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Батищев Г.С. Деятельностная сущность человека как философский принцип/ Г.С.Батищев // Проблема человека в современной философии. – М., 1969. – С.3-114.

2. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция/ Ж.Бодрийяр // Философия эпохи постмодерна: Сб. переводов и рефератов. Мн.: Изд. ООО Красико-принт, 1996 – С. 32-47

3. Босенко В.А. Воспитать воспитателя. Заметки по философским вопросам педагогики и педагогическим проблемам философии / В.А.Босенко – К.: Всеукраинский союз рабочих, 2004. – 352 с.

4. Босенко В.А. Всеобщая теория развития / В.А. Босенко. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 470 с.

5. Брысина Т.Н. Сознание в современном мире / Т.Н.Брысина – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1992. – 80 с.

6. Вебер Макс. Избранное. Образование общества.: Пер. с нем. / М.Вебер. – М.: Юрист, 1994. – 704 с. – (Лики культуры).

7. Злотина М.Л. Диалектика. / М.Л.Злотина; [отв.ред. Ю.А.Мелков]. – Киев: ПАРАПАН, 2008. – 264 с.

8. Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах / Э.В.Ильенков. – М.: Наука, 1968. – 319 с.

9. Кравченко А.И. «Мир наизнанку»: методология превращенной формы/ А.И.Кравченко // Социологические исследования. – 1990. – №12. –– С. 23-36.

10. Лангштейн М. Иррациональные и превращенные формы экономических отношений/ М.Лангштейн // Экономические науки. – 1969. – №1. – С.16-22.

11. Мамардашвили М.И. Форма превращенная/ М.И.Мамардашвили// Философская энциклопедия – М., 1970. – Т.5 – С.387.

12. Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов. Ч.1./ К.Маркс. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.46, ч.1. 559 с.

13. Мельниченко А.А. Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму/ А.А.Мельниченко // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти. – НТУУ «КПІ» Київ, 2006.

14. Науменко Л.К. Материализм и постмодернизм/Л.К.Науменко //"Матеріалізм та емпіріокритицизм" – шедевр світової філософської думки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 року.-К.:НТУУ "КПІ",2008. - С.159-160.

15. Новіков Б.В. Двадцать шесть тезисов об управлении и власти / Б.В.Новіков // Сучасні проблеми управління: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 листопада 2009 р., м.Київ. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 344 с. – С. 82-84.

16. Новіков Б.В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму / Б.В.Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 1998. – 310 с.

17. Новіков Г.Б. По науке - значит свободно/Г.Б.Новіков// "Матеріалізм та емпіріокритицизм"- шедевр світової філософської думки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 року.-К.:НТУУ "КПІ",2008. – С.159-160.

18. Тульчинська С.О., Мельниченко А.А., Акімова О.А. Управління у сфері освіти і науки як фактор забезпечення сталого розвитку держави та регіонів: монографія/ С.О.Тульчинська, А.А.Мельниченко, О.А.Акімова. – К.: Видавництво ВП «Едельвейс», 2012. – 352 с.

19. Хамидов А.А. Понятие превращенной формы/ А.А.Хамидов // Материалистическая диалектика как логика. – Алма-Ата, 1980. – С. 237-249.

20. Шкепа М.О. Феноменология истории в трансформациях культуры / М.О.Шкепа – Монография. – К.: Книжное изд-во НАУ, 2005. – 360 с.

21. Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивости в самоорганизующихся системах и устройствах / Г.Хакен. – М.: Мир, 1985. – 236 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.