КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Ірина Ігорівна Федорова, Марина Михайлівна Житник

Анотація


Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, що стає обов’язковою складовою економічного розвитку країн, ставить перед суспільством завдання формування високоякісних спеціалістів із навичками практичної діяльності,а не лише досконалою теоретичною підготовкою. У статті досліджено різнобічні теоретичні аспекти компетентнісного підходу як управлінського механізму реорганізації системи вищої освіти України. Подано характеристику ключових категорій компетентнісного підходу: компетенції як сфери діяльності, значимої для ефективної роботи організації, у якій індивід має виявити певні знання, уміння, поведінкові навики, гнучкі здібності і професійно важливі риси особистості та компетентності як ступеня вираженості наявного у людини професійного досвіду в рамках компетенції конкретної посади. Обґрунтовано необхідність використання практичної складової в процесі здобуття освіти у дискурсі діяльнісного підходу  в філософії управління. Досліджено законодавчу базу України в контексті реалізації та запровадження компетентнісного підходу.

Запропонована авторська методика практичного впровадження управлінського механізму надання компетентнісної освіти, що базується на використанні розробленого алгоритму побудови навчального процесу, який включатиме три основних етапи, кожен з яких сприятиме формуванню мислячого індивіда, підготовці студентів до свідомого і відповідального осягнення знань, єдності теоретичного та практичного навчання. Дана методика може бути використана при розробці практичних елементів реалізації компетентнісного підходу в системі вищої освіти України.

Ключові слова


вища освіта; механізм управління; компетентнісний підхід; предметно-практична діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukraїni «Pro vishchu osvіtu». Vіdomostі Verkhovnoї Radi (VVR). Zakon vіd 17.01.2002 № 2984-III. The Access Mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/29844?test=Up9Mf3o6frtC/qB2ZiZz8kHoHI4vcs80msh8Ie6

Zakon Ukraїni «Pro osvіtu». Vіdomostі Verkhovnoї Radi (VVR). Zakon vіd 23.05.1991 № 1060-XII. Редакція від 01.01.2013. The Access Mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Ukaz Prezidenta Ukraїni «Pro Natsіonal'nu strategіiu rozvitku osvіti v Ukraїnі na perіod do 2021 roku». Prezident Ukraїni; Ukaz, Strategіia vіd 25.06.2013 № 344/2013. The Access Mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Postanova pro Derzhavnu natsіonal'nu programu «Osvіta» («Ukraїna XXI stolіttia»). Kabіnet Mіnіstrіv Ukraїni; Zakhodi vіd 03.11.1993 № 896. The Access Mode : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

Art'omova, M., Bed', V. (2011) Kompetentnіsnii pіdkhіd v protsesі modernіzatsії VNZ. Ukraїns'kii naukovii zhurnal «Osvіta regіonu. Polіtologіia. Psikhologіia. Komunіkatsіia», 5. The Access Mode : http://www.social-science.com.ua/

Bosenko, V.A (2004) Vospitat' vospitatelia. Zametki po filosofskim voprosam pedagogiki i pedagogicheskim problemam filosofii. Kiev : Vseukrainskii soiuz rabochikh.

Gulaj, O.I. (2009) Kompetentnisnyj pidhid jak osnova novoi' paradygmy osvity. Visnyk Nacion-al'noi' akademii' Derzhavnoi' prykordonnoi' sluzhby Ukrai'ny. Pedagogichni nauky. Kyi'v, 41–52.

Zabloc'ka, O. S. (2008) Kompetentnisnyj pidhid jak osvitnja innovacija : porivnjal'nyj analiz Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo universytetu, Serija : Pedagogichni nauky, 40. The Access Mode : http://eprints.zu.edu.ua/2473/1/63-68.pdf

Zakonoproekt pro vyshhu osvitu №1187-2. Bloga, V., «Proekt grupy Zgurovs'kogo». Oficijnyj veb-portal Verhovna Rada Ukrai'ny. The Access Mode : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45512

Zimniaia, I. A. (2003) Kliuchevye kompetentsii – novaia paradigma rezul'tata obrazovaniia. Vys-shee obrazovanie segodnia. Literaturnyi zhurnal «Eidos», 5. The Access Mode : http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm

Ivanov, D. A., Mitrofanov, K. G., Sokolova, O. V. (2003) Kompetentnostnyi podkhod v obrazova-nii. Problemy, poniatiia, instrumentarii. Uchebno-metodicheskoe posobie. Moskva : APKiPRO.

Il'enkov, E.V. (2002) Shkola dolzhna uchit' myslit'. Moskva : Izdatel'stvo Moskovskogo psikholo-go-sotsial'nogo instituta.

Kalinina, L.M. (2012) Organizacijni mehanizmy upravlinnja dijal'nistju zagal'noosvitnih navchal'nyh zakladiv u zmisti pidruchnyka dlja kerivnyka. Problemy suchasnogo pidruchnyka, 12, 408–415.

Kompetentnisnyj pidhid u suchasnij osviti : svitovyj dosvid ta ukrai'ns'ki perspektyvy. (2004) Pid zagal'noju redakcijeju Ovcharuk, O.V., Kyi'v : «K.I.S.».

Kraevskii, V. V., Khutorskii, A. V. (2003) Predmetnoe i obshchepredmetnoe v obrazovatel'nykh standartakh. Literaturnyi zhurnal «Eidos». The Access Mode : http://www.eidos.ru/journal/2003/0402.htm

Kroky do kompetentnosti ta integracii' v suspil'stvo : naukovo-metodychnyj zbirnyk. (2000) Kyi'v : Kontekst.

Оsvitnij portal «Оsvita.org.ua». The Access Mode : http://www.osvita.org.ua

Pometun, O. I., Pyrozhenko, L. V. (2004) Suchasnyj urok. Interaktyvni tehnologii' navchannja. Kyi'v : A.S.K.

Pometun, O. I. (2004) Teorija ta praktyka poslidovnoi' realizacii' kompetentnisnogo pidhodu v dosvidi zarubizhnyh krai'n. Kyi'v : K.I.S., 15–25.

Porivnjannja zakonoproektiv «Pro vyshhu osvitu». Centr doslidzhennja suspil'stva. The Access Mode : http ://cedos.org.ua/

Raven, Dzh. (2002) Kompetentnost' v sovremennom obshchestve : vyiavlenie, razvitie i realizat-siia. Moskva : Kogito-Tsentr.

Raven, Dzh. (1999) Pedagogicheskoe testirovanie : problemy, zabluzhdeniia, perspektivy. Mosk-va : Kogito-Tsentr.

Rud', M. (2006) Kompetentnisnyj pidhid v osviti. Visnyk L'vivs'kogo universitetu. 21,1,73–82.

Khutorskoi, A. V. (2003) Kliuchevye kompetentsii : tekhnologiia konstruirovaniia. Narodnoe obrazovanie, 5. The Access Mode : http ://khutorskoy.ru/books/bibliography.htm

Ialalov, F. G. Deiatel'nostno-kompetentnostnyi podkhod k praktiko-orientirovannomu obrazova-niiu. Literaturnyi zhurnal «Eidos». The Access Mode : www.eidos.ru


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР). – Закон від 17.01.2002 № 2984-III. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/29844?test=Up9Mf3o6frtC/qB2ZiZz8kHoHI4vcs80msh8Ie6

2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради УРСР. – Закон від 23.05.1991 № 1060-XII. Редакція від 01.01.2013. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

3. Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» [Електронний ресурс] // Президент України; Указ, Стратегія від 25.06.2013 № 344/2013. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

4. Постанова про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття») [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України; Заходи від 03.11.1993 № 896. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

5. Артьомова М., Бедь В. Компетентнісний підхід в процесі модернізації ВНЗ [Електронний ресурс] / Віктор Бедь, Марія Артьомова // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікація». – № 5. – 2011.– Режим доступу : http://www.social-science.com.ua/

6. Босенко В. А. Воспитать воспитателя. Заметки по философским вопросам педагогики и педагогическим проблемам философии / В. А. Босенко// Всеукраинский союз рабочих. – К. : Высшая школа, 2004. – 352 с.

7. Гулай О. І. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти / О. І. Гулай // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. – 2009. – № 2. – С. 41–52.

8. Заблоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація : порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / О. С. Заблоцька // Вісник Житомирського державного університету. – 2008. – Випуск 40. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/2473/1/63-68.pdf

9. Законопроект про вищу освіту №1187-2 [Електронний ресурс] / Блога В. Проект групи Згуровського // Офіційний веб-портал Верховна Рада України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45512

10. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования [Електронний ресурс] / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. Литературный журнал «Эйдос». – 2003. – №5. – Режим доступу : http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm

11. Иванов Д. А., Митрофанов К. Г., Соколова О. В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий / Д. А. Иванов, К. Г. Митрофанов, О. В. Соколова. – М. : АПКиПРО, 2003. – 101 с.

12. Ильенков Э. В. Школа должна учить мыслить / Э. В. Ильенков. – М. : Изд-во Московского психолого-социального института, 2002. – 112 с.

13. Калініна Л. М. Організаційні механізми управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів у змісті підручника для керівника / Л. М. Калініна // Проблеми сучасного підручника. – 2012. – Вип. № 12. – С. 408–415.

14. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

15. Краєвский В. В., Хуторский А. В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах [Електронний ресурс] / В. В. Краєвский, А. В. Хуторський// Литературный журнал «Эйдос». – 2003. –№ 3. – Режим доступу : http://www.eidos.ru/journal/2003/0402.htm

16. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : науково-методичний збірник / Ред. кол. Н. Софій (голова), І. Єрмаков (керівник авт. колективу і наук. ред.). – К. : Контекст. – 2000. – 336с.

17. Освітній портал «Оsvita.org.ua» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvita.org.ua

18. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. : А.С.К., 2004. – 112 с.

19. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи. – К. : К.І.С., 2004. – С. 15–25.

20. Порівняння законопроектів «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] / Центр дослідження суспільства. – Режим доступу : http ://cedos.org.ua/

21. Равен Дж. Компетентность в современном обществе : выявление, развитие и реализация / Дж. Равен. – М. : Когито-Центр, 2002. – 396 с.

22. Равен Дж. Педагогическое тестирование : проблемы, заблуждения, перспективы / Дж. Равен. – М. : Когито-Центр, 1999. – 144 с.

23. Рудь М. Компетентнісний підхід в освіті / М. Рудь // Вісник Львівського університету. – 2006. – Вип. 21. – Ч. 1. – С. 73–82.

24. Хуторской А. В. Ключевые компетенции : технология конструирования [Електронний ресурс] / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 5. – Режим доступу : http://khutorskoy.ru/books/bibliography.htm

25. Ялалов Ф. Г. Деятельностно-компетентностный подход к практико-ориентированному образованию [Електронний ресурс] / Ф. Г. Ялалов // Литературный журнал «Эйдос». – Режим доступу : www.eidos.ruПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.