СТУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

Ольга Володимирівна Москаленко

Анотація


Предметом дослідження є ціннісно-смислова сфера особистості як складноорганізована, багаторівнева структурна одиниця. В статті розкрито концептуальні положення визначення основних структурних компонентів ціннісно-смислової сфери особистості. Зміна соціальних умов певною мірою впливає на розвиток ціннісно-смислової сфери студентів, що проявляється у подальшому закріпленні існуючої ціннісної ієрархії особистості, переосмисленні, трансформуванні системи ціннісних орієнтацій або виступає як підґрунтя для руйнування старих і виникнення нових життєвих установок особистості. Особливості структури ціннісно-смислової сфери особистості є інформативними щодо ступеня моральності, духовності особистості, характеристик міжособистісної взаємодії з навколишнім середовищем, громадської позиції та рівня домагань. Проаналізовано та доведено доцільність включення кожного структурного компоненту в загальну теоретичну модель ціннісно-смислової сфери особистості. Кожен компонент даної структури може вивчатися як самостійно, так і комплексно, з метою діагностики особливостей світогляду особистості, а також виявлення і подальшої психологічної підтримки проблемних ситуацій, що пов’язані з визначенням цілей та напряму життєдіяльності особистості, життєвих
пріоритетів та смислу життя.


Ключові слова


структурні компоненти ЦСС; спрямованість; цінності; ціннісні орієнтації; смисложиттєві орієнтації; самоактуалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Abul'khanova, K. A., Berezina, T. N. (2001) Vremia lichnosti i vremia zhizni. Sankt-Peterburg : Alteiia.

Ball, G. O. (2001) Osobystisna svoboda i gumanizacija osvity. Praktychna psyhologija ta social'na robota, 1, 3.

Ball, G. A. (1993) Kontseptsiia samoaktualizatsii lichnosti v gumanisticheskoi psikhologi. Kiev : Donetsk.

Bozhovich, L. I. (2001) Problemy formirovaniia lichnosti : izbrannye psikhologicheskie trudy. Voronezh : MODEK.

Boryshevs'kyj, M. J. (1997) Duhovni cinnosti jak determinanta gromadjans'kogo vyhovannja osobystosti. Cinnosti osvity i vyhovannja. Kiev, 21–25.

Bratus', B. S. (1981) K izucheniiu smyslovoi sfery lichnosti. Vesti. Moskovskogo universitet, seriia 14, Psikhologiia, 2, 46–55.

Vakhromov, E. E. (2001) Psikhologicheskie kontseptsii razvitiia cheloveka : teoriia samo-aktualizatsii. Moskva : Mezhdunarodnaia pedagogicheskaia akademiia.

Dontsov, A. I. (1975) O tsennostnykh faktorakh formirovaniia lichnosti Sotsial'no-psikhologicheskie problemy formirovaniia lichnosti i uchebno-vospitatel'nyi protsess. Moskva, 130–140.

Zhulanova, I. V., Medvedev, A. M. (2006) Vozrastno-psikhologicheskie osobennosti sovremennogo studenchestva. Izvestiia Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 1, 50–54.

Klochko, V. E., Galazhinskii, E. V. (2000) Samorealizatsiia lichnosti : sistemnyi vigliad. Tomsk : Izdatel'stvo Tomskogo un-ta.

Kozlova, N.V., Berestneva, O.G., Shelekhov, I.L.. (2009) Osobennosti lichnostnogo i pro-fessional'nogo stanovlennia studentov universiteta. Vestnik TGPU, 9 (87), 103–107.

Leont'ev, D.A. (2005) Dukhovnost', samoreguliatsiia i tsennosti. Gumanitarnye problemy sovremennoi psikhologii : Izvestiia Taganrogskogo gosudarstvennogo radiotekhnicheskogo universiteta. 7, 16-21.

Maslou, A. (1982) Samoaktualizatsiia. Psikhologiia lichnosti. Moskva : Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 108–117.

Moskalenko, A. T., Serzhantov, V. F. (1989) Smysl zhizni i lichnost'. Novosibirsk : Nauka.

Miasishchev, V. N. (2000) Poniatie lichnosti v aspektakh normy i patologi. Psikhologiia lichnosti v trudakh otechestvennykh psikhologov. Sankt-Peterburg : Piter, 34–39.

Novikov, V. V. (2003) Sotsial'naia psikhologiia : fenomen i nauka. Moskva : Izdatel'stvo instituta psikhoterapii.

Pashukova, T. I. (2008) Psikhologicheskie osobennosti konsul'tirovaniia molodezhi, stremiashcheisia k dukhovnomu razvitiiu i psikhicheskomu samosovershenstvovaniiu. Aktual'ni problemy psyhologii' : Psyhologija navchannja. Genetychna psyhologija. Medychna psyhologija. Kyi'v-Nizhyn, T. 10, 6, 28–31.

Sokolova, A. V., Shcherbakova, I. O. (2003) Tsennostnye orientatsii post-sovetskogo gumanitar-nogo studenchestva. Sotsis. 9.

Startsev, M.Iu. (2009) Tsennostno-smyslovaia sfera lichnosti kak problema psikhologii vysshei shkoly. Aktual'nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk, 2, 323–325.

Uznadze, D. N. (2000) Ustanovka u cheloveka. Problema ob"ektivatsii. Psikhologiia lichnosti v trudakh otechestvennykh psikhologov. Sankt-Peterburg : Piter, 87–91.

Sheffer, D. (2003) Deti i podrostki : psikhologiia razvitiia. Sankt-Peterburg : Piter.

Iadov, V.A. (1994) Sotsial'naia identifikatsiia v krizisnom obshchestve. Sotsiologicheskii zhurnal, 1, 35–52.

Iadov, V. A., Semenov, A. A., Vodzinskaia, V. V (2013) Samoreguliatsiia i prognozirovanie sot-sial'nogo povedeniia lichnosti : Dispozitsionnaia kontseptsіia. Moskva : TsSPiM.

Ianitskii, M. S. (2000) Tsennostnye orientatsii lichnosti kak dinimicheskaia sistema. Kemerovo : Kuzbassvuzizdat.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Абульханова К. А. Время личности и время жизни / К. А. Абульханова, Т. Н. Березина. – СПб. : Алтейя, 2001. – 304 с.

2. Балл Г. О. Особистісна свобода і гуманізація освіти / Г. О. Балл // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 1. – С. 3.

3. Балл Г. А. Концепция самоактуализации личности в гуманистической психологии / Г. А. Балл – К. : Донецк, 1993. – 32 с.

4. Божович Л. И. Проблемы формирования личности : избранные психологические труды / Л. И. Божович. – Воронеж : МОДЕК, 2001. – 352 с.

5. Боришевський М. Й. Духовні цінності як детермінанта громадянського виховання особистості / М. Й. Боришевський // Цінності освіти і виховання. – К.,1997. – С. 21–25.

6. Братусь Б. С. К изучению смысловой сферы личности / Б. С. Братусь // Вести Моск. ун-та. Сер.14. Психология. – 1981. – № 2. – С. 46–55. ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 1’2013 97

7. Вахромов Е. Е. Психологические концепции развития человека : теория самоактуализации / Е. Е. Вахромов. – М. : Международная педагогическая академия, 2001. – 350 с.

8. Донцов А. И. О ценностных факторах формирования личности / А. И. Донцов // Социально-психологические проблемы формирования личности и учебно-воспитательный процесс. – М. : Просвещение, 1975. – С. 130–140.

9. Жуланова И. В., Медведев А. М. Возрастно-психологические особенности современного студенчества / И. В. Жуланова, А. М. Медведев // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2006. – № 1. – С. 50–54.

10. Клочко В. Е., Галажинский Э. В. Самореализация личности : системный вигляд / В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский // Томск : Изд-во Томского ун-та, 2000. – 154 с.

11. Козлова Н. В., Особенности личностного и профессионального становлення студентов университета / Н. В. Козлова, О. Г. Берестнева, И. Л. Шелехов // Вестник ТГПУ. – 2009. – Вып. 9 (87). – С. 103–107.

12. Леонтьев Д. А. Духовность, саморегуляция и ценности / Д. А. Леонтьев // Гуманитарные проблемы современной психологии : Известия Таганрогского государственного радиотехнического университета. – 2005. – № 7. – С. 16–21.

13. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. Тексты / А. Маслоу / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – С. 108–117.

14. Москаленко А. Т., Сержантов В. Ф. Смысл жизни и личность / А. Т. Москаленко, В. Ф. Сержантов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 205 с.

15. Мясищев В. Н. Понятие личности в аспектах нормы и патологии / В. Н. Мясищев // Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб. : Питер, 2000. – С. 34–39.

16. Новиков В. В. Социальная психология : феномен и наука / В. В. Новиков. – М. : Изд-во ин-та психотерапии, 2003. – 344 с.

17. Пашукова Т. И. Психологические особенности консультирования молодежи, стремящейся к духовному развитию и психическому самосовершенствованию / Т. И. Пашукова // Актуальні проблеми психології : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С. Д. Максименка, М. В. Павучі. – Київ-Ніжин, 2008. – Т. 10. – Вип. 6. – С. 28–31.

18. Соколова А. В., Щербакова И. О. Ценностные ориентации пост-советского гуманитарного студенчества / А. В. Соколова, И. О. Щербакова // Социс. – 2003. – № 9. – С. 64–68.

19. Старцев М. Ю. Ценностно-смысловая сфера личности как проблема психологии высшей школы / М. Ю.Старцев // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2009. – № 2. – С. 323–325.

20. Узнадзе Д. Н. Установка у человека. Проблема объективации / Д. Н.Узнадзе // Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб. : Питер, 2000. – С. 87–91.

21. Шеффер Д. Дети и подростки : психология развития / Д. Шеффер. – СПб. : Питер, 2003. – 285 с.

22. Ядов В. А. Социальная идентификация в кризисном обществе / В. А. Ядов // Социологический журнал. – 1994. – № 1. – С. 35–52.

23. Ядов В. А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности : Диспозиционная концепция / В. А. Ядов, А. А. Семенов, В. В. Водзинская и др. – М. : ЦСПиМ, 2013. – 376 с.

24. Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как динимическая система / М. С. Яницкий.– Кемерово : Кузбассвузиздат, 2000. – 204 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.