ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Євген Вікторович Дергачов

Анотація


Актуальність визначеної проблематики зумовлена значущістю питань, пов’язаних із вивченням правової свідомості в суспільстві, оскільки формування правосвідомості тісно взаємопов'язана з питаннями подальшої трансформації українського суспільства на демократичних засадах. 

Автор розглянув правові та філософські аспекти поняття «правосвідомість».

Проаналізувавши великий спектр визначень поняття правової свідомості, було визначено власне розуміння даного терміну. Правосвідомість – це система ідей, уявлень, емоцій і почуттів, які виражають ставлення окремого громадянина зокрема та суспільства загалом до права, а також до діяльності, пов'язаної з правом.

Зазначено особливості правосвідомості українського суспільства. Ними є: відсутність національної єдності; відсутність бажання та можливості боротьби за свої права; правовий нігілізм, у тому числі як реакція на беззаконня державних чиновників.

Було проаналізоване ставлення українського суспільства до деяких видів діяльності, пов’язаної з правом, що дало зрозуміти рівень розвитку правосвідомості в Україні.

На підставі результатів певних соціологічних досліджень було визначено особливості безпосередньо трансформації правосвідомості українського суспільства, а саме: поява певної національної єдності на тлі боротьби та демократичні цінності та людську свободу; поява великого бажання дотримання прав людини, та, безпосередньо, боротьба за ці права; поступове подолання правового нігілізму, що неминуче приводить до підвищення правової обізнаності, а звідси і правосвідомості.

Ключові слова


правова свідомість; трансформація правової свідомості; українське суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Bajnijazov, R. S. (1997) Rol' pravosoznanija v vyrabotke i realizacii hozjajstvom pravovoj politiki. Pravovedenie, 4, 38–47.

Volkovyc'ka, N. (2010) Ontologichnyj ta aksiologichnyj elementy u suchasnij pravovij svidomosti. Juryd. Ukrai'na, 3, 33–38.

Gegel', G. V. F. (1990) Filosofija prava. Moskva : Mysl'. 4. Golosnichenko, I. (2005) Pravosvidomist' i pravova kul'tura u rozbudovi Ukrai'ns'koi' derzhavy. Pravo Ukrai'ny, 4, 24–25.

Grechin A. S. (2001) Sociologija pravovogo soznanija. Moskva : JuNITI-DANA.

Dmitrienko, Ju. M. (2008) Ukrainskoe pravosoznanie : jevoljucija ponjatija v otechestvennoj i zarubezhnoj nauke. Sovremenye nauchnye dostizhenija. Access Mode : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=44330

Il'in, I. A. (1993) O sushhnosti pravosoznanija. Moskva : Ragort'.

Kalynovs'kyj, Ju. Ju. (2010) Pravosvidomist' ukrai'ns'kogo suspil'stva jak sociokul'turnyj fenomen : filosofs'ko-pravova refleksija : avtoreferat dysertacii' doktora filosofs'kyh nauk : 12.00.12. Nacional'na jurydychna akademija Ukrai'ny im. Ja. Mudrogo. Нarkiv.

Klimova, G. P. (2012) Pravosvidomist' : do teorii' pytannja. Aktual'ni pytannja innovacivjnogo rozvytku, 2, 35–41.

Makarova, O. (2009) Pravovyj nigilizm i pravovyj idealizm : realii' s'ogodennja. Pidpryjemstvo, gospodarstvo i pravo, 1, 76–78.

Skakun, O. F. (2008) Obshhee sravnitel'noe pravovedenie : Osnovnye tipy (sem'i) pravovyh sistem mira. Kiev : In jure.

Stuchka, P. I. (1925–1926) Pravootnoshenie. Jenciklopedija gosudarstva i prava. Moskva : Nauka, T. 3, 445–446.

Suslov, V. A. (1997) Struktura pravosoznanija. Pravovedenie, 2, 86–98.

Ukrai'ns'ke suspil'stvo 1992–2013. Stan ta dynamika zmin. Sociologichnyj monitoryng. (2013) Za redakcijeju V. Vorony, M.Shul'gy. Kyi'v : Instytut sociologii' NAN Ukrai'ny.

Ukrai'ns'ke suspil'stvo 1992–2012. Stan ta dynamika zmin. Sociologichnyj monitoryng. (2012) Za redakcijeju V. Vorony, M. Shul'gy. Kyi'v : Instytut sociologii' NAN Ukrai'ny.

Jurashevich, N. M. (2004) Jevoljucija ponjatija pravovogo soznanija. Izvestija vuzov. Pravovedenie, 2, 178–187.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Байниязов Р. С. Роль правосознания в выработке и реализации хозяйством правовой политики / Р. С. Байниязов // Правоведение. - 1997. – № 4. – С. 38 - 47.

2. Волковицька Н. Онтологічний та аксіологічний елементи у сучасній правовій свідомості / Н. Волковицька // Юрид. Україна. – 2010. –№3. – С. 33 - 38.

3. Гегель Г.В.Ф. Філософія права. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

4. Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави / І. Голосніченко // Право України. – 2005. – № 4. – С 24-25.

5. Гречин А. С. Социология правового сознания / А. С. Гречин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 256 с.

6. Дмитрієнко Ю.М. Украинское правосознание: эволюция понятия в отечественной и зарубежной науке // «Современые научные достижения – 2008», (видавництво «Наука та освіта» (м. Дніпропетровськ, Україна). Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=44330 

7. Ильин И. А. О сущности правосознания / И. А. Ильин. – М.: Рагорть, 1993. – 225 с.

8. Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 12.00.12 / Калиновський Юрій Юрійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – X., 2010. – 36 с.

9. Клімова Г. П. Правосвідомість: до теорії питання / Г. П. Клімова // Акт. питання інновац. розвитку. – 2012. – № 2. – С. 35-41.

10. Макарова О. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм: реалії сьогодення / О. Макарова // Підприємство, господарство і право. – 2009 . – № 1. – С. 76-78.

11. Скакун О. Ф. Общее сравнительное правоведение : Основные типы (семьи) правовых систем мира : [Учебник для студентов вузов] / О.Ф. Скакун. – К. : Ин юре, 2008. – 840 с.

12. Стучка П. И. Правоотношение / П. И. Стучка // Энциклопедия государства и права / под ред. П. И. Стучки. – М. : Наука, 1925 - 1926. – Т. 3. – С. 445 - 446.

13. Суслов В. А. Структура правосознания / В. А. Суслов // Правоведение. – 1997. – № 2. – С. 86-98.

14. Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2013. – 566 с.

15. Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – 660 с.

16. Юрашевич Н. М. Эволюция понятия правового сознания / Н. М. Юрашевич // Известия вузов. Правоведение. – 2004. – № 2. – С. 178 - 187.

17. Явич Л. С. Общая теория права / Л. С. Явич. – Л. : ЛГУ, 1976. – 215 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.