СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ

Юлія Адольфівна Беньковська, Олена Аркадіївна Коваль

Анотація


Для сучасного суспільства, в якому життя людей відбувається в умовах системних соціально-економічних трансформацій, які спричиняють руйнування «старої» системи цінностей, тих ціннісних настанов, на яких базувалась соціалізація особистості та її соціальна взаємодія, актуальним є дослідження проблем формування та ідентифікації особистості. Авторка акцентує увагу на тому, що процес ідентифікації є одним із найважливіших елементів конструювання соціуму та формування особистості в процесі соціалізації. Стаття розкриває різні  підходи у дослідженні процесу соціальної ідентифікації, розглядаючи цей процес у двох вимірах: на мікро та макро рівнях. Особлива увага приділяється інтегративному підходу, що можливий тільки на основі філософської методології з використанням категорій діалектики. А також, соціальна ідентифікація досліджується як стан особистісного самоототожнення в результаті присвоєння особистістю образів «Я» і «Ми» та певних соціальних ролей, що відображають комплекс відповідних соціально значущих ознак.

У підсумку підкреслюється, що соціальна ідентифікація особистості є складним багатогранним  процесом, і теоретичне осмислення його сутності та закономірностей повинно відбуватись таким чином, щоб охоплювати всі грані його розгортання. Акцент робиться на тому, що саме  філософська рефлексія дозволяє вивести цю проблематику на рівень загального, надати поняттю «ідентифікація» статусу соціально-філософської категорії та розкрити загальні закономірності та механізми соціальної ідентифікації особистості. 


Ключові слова


габітус; детермінізм; ідентичність; ідентифікація; особистість; соціалізація; тотожність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazarova, E. S. (1997) Amerikanskaja sociologicheskaja tradicija i sovremennost'. Ekaterinburg, 76–79.

Bauman, 3. (2004) Globalizacija: posledstvija dlja cheloveka i obshhestva. Moskva : Ves' mir.

Berg, P. (1995) Social'noe konstruirovanie real'nosti. Moskva : Medium, 215–219.

Burd'e, P. (1994) Nachala. Moskva : Adapt.

Giddens, Je. (1999) Sociologija. Moskva : Jeditorial URSS, 49-72.

Goffman, I. (2001) Zametki ob upravlenii isporchennoj identichnost'ju. Moskva : Nauka, 143–149.

Guboglo, M. N. (2003) Identifikacija identichnosti : Jetnosociologicheskie ocherki. Moskva : Nauka.

Djurkgejm, Je. (1991) Cennostnye i «real'nye» suzhdenija. Moskva : Logos.

Zimmel', G. (1909) Social'naja differenciacija. Social'nye i psihologicheskie issledovanija. Moskva : Nauka.

Ionin, L. G. (1996) Sociologija kul'tury. Moskva : Logos, 58–60.

Kon, I. S. (1978) Otkrytie «Ja». Moskva : Politizdat.

Kuli, Ch. (2000) Chelovecheskaja priroda i social'nyj porjadok. Moskva : Ideja-Press.

Levada, Ju. A. (2000) Ot mnenij k ponimaniju. Sociologicheskie ocherki. Moskva : Moskovskaja shkola politicheskih issledovanij, 176–179.

Leont'ev, A. A. (2005) A. N. Leont'ev : dejatel'nost', soznanie, lichnost'. Moskva : Smysl.

Maslou, A. (1997) Psihologija bytija. Kiev : Vakler, 124–178.

Marks, K., Engel's, F. (1984) Polnoe sobranie sochinenij. Moskva : T. 3, 33–38.

Parsons, T. (1997) Sistema sovremennyh obshhestv. Moskva : Aspekt Press, 58–60.

Rutkevich, M. N. (2004) Social'naja struktura. Moskva : Al'fa-M.

Sokolov, V. M. (1986) Sociologija nravstvennogo razvitija lichnosti. Moskva : Politizdat, 56–59.

Frejd, 3. (1989) Ja i Ono. Moskva : Prosveshhenie, 151-153.

Frejd, 3. (2005) Psihologija mass i analiz chelovecheskogo Ja. Moskva : ACT, 7–35.

Fromm, Je. (1990) Begstvo ot svobody. Moskva : Akademija, 43–61.

Habermas, Ju. (2000) Moral'noe soznanie i kommunikativnoe dejstvie. Sankt-Peterburg : Nauka.

Jadov, V. A. (1995) Sociologicheskoe issledovanie : metodologija, programma, metody. Samara : Izdatel'stvo SGU.

Breakwell, G. M. (1986) Coping with threatened identities. NY.

Erikson, E. H. (1995) Psychosociai Identity. A Way of Lookingat Things Seiected Papers. NY, 201–209.

Goffman, E. (1959) The Presenatation of Self in Everyday Life. NY : Double-day-Anchor, 161–168.

Taiffel, H. (1982) Social identity and intergroup relations. Cambridge.

Waterman, A. (1982) Identity development from abolescence to adulthood. NY, 142–147.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Базарова Е.С. Американская социологическая традиция и современность / Е.С. Базарова – Екатеринбург, 1997. – С. 76-79.

2. Бауман 3. Глобализация: последствия для человека и общества / З. Бауман. – М.: Весь мир, 2004. – 340 с.

3. Берг П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности / П. Берг, Т. Лукман: [пер с англ.]. – М.: Медиум, 1995. – С. 215-219.

4. Бурдье П. Начала / П. Бурдье – М.: Socio – Logos: «Адапт», 1994. – 287 с.

5. Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – С. 49-72.

6. Гоффман И. Заметки об управлении испорченной идентичностью / И. Гоффман – М.: Наука, 2001. – С. 143-149.

7. Губогло М. Н. Идентификация идентичности: Этносоциологические очерки / М.Н. Губогло – М.: Наука, 2003. – 763 с.

8. Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения / Э. Дюркгейм – М.: Логос, 1991. – С. 318.

9. Зиммель Г. Социальная дифференциация. Социальные и психологические исследования / Г. Зиммель – М.: Наука, 1909. – 367 c.

10. Ионин Л.Г. Социология культуры / Л.Г. Ионин – М.: Логос, 1996. – С. 58-60.

11. Кон И.С. Открытие «Я» / И.С. Кон – М.: Политиздат, 1978. – 337 с.

12. Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок / Ч. Кули – М.: Идея-Пресс, 2000. – 188 с.

13. Левада Ю.А. От мнений к пониманию. Социологические очерки/ Ю.А. Левада – М.: Московская школа политических исследований, 2000. – С. 176-179.

14. Леонтьев, A.A. А.Н. Леонтьев: деятельность, сознание, личность / A.A. Леонтьев – М.: Смысл, 2005. – 431 с.

15. Маслоу А. Психология бытия / А. Маслоу: [пер с англ.]. – М.: Рефл-бук ; К.: Ваклер, 1997. – С. 124-178.

16. Маркс К., Енгельс Ф. Полное собрание сочинений / К. Маркс, Ф. Енгельс – М.: 1984. – Т. 3. – С. 33-38.

17. Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс; [пер с англ.]. – М.: Ин-т «Открытое о-во» ; М.: Аспект Пресс, 1997. – С. 58-60.

18. Руткевич М.Н. Социальная структура / М.Н. Руткевич – М.: Альфа-М, 2004. – 273 с.

19. Соколов В.М. Социология нравственного развития личности / В.М. Соколов – М.: Политиздат, 1986. – С. 56-59.

20. Фрейд 3. Я и Оно / З. Фрейд – М.: Просвещение, 1989. – С. 151-153.

21. Фрейд 3. Психология масс и анализ человеческого Я / 3. Фрэйд – М.: ACT, 2005. – С. 7-35.

22. Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм – М.: Академия, 1990. – С. 43-61.

23. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас – СПб.: Наука, 2000. – 378 с.

24. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы / В.А. Ядов – Самара: Изд-во СГУ, 1995. – 343 с.

25. Breakwell G.M. Coping with threatened identities / G.M. Breakwell – N.Y., 1986. – 239 p.

26. Erikson E.H. Psychosociai Identity / E.H Erikson // A Way of Lookingat Things Seiected Papers. – NY.: 1995. – Р. 201-209.

27. Goffman E. The Presenatation of Self in Everyday Life / E. Goffman – NY: Double-day-Anchor, 1959. – Р. 161-168.

28. Taiffel H. Social identity and intergroup relations / H. Taifel – Cambridge, 1982. – 342 p.

29. Waterman A. Identity development from abolescence to adulthood / A. Waterman – N.Y., 1982. – Р. 142-147.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.