СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Богдан Богданович Буяк

Анотація


У статті досліджено трансформацію світоглядно-філософських засад сучасної освіти на шляху до формування європейського освітнього простору. Євроінтеграція освіти України передбачає її культурну ренаціоналізацію та цивілізаційну модернізацію відповідно до європейських гуманістичних принципів, а гуманізм європейської освіти представляє ступінь розвитку особистості. Процес євроінтеграції України насамперед являє собою взаємодію двох соціокультурних систем і наслідком даного процесу повинно стати утворення більш складної за масштабами спільної соціокультурної системи.

Доведено, що євроінтеграційні процеси вивершують потребу в теоретичному осмисленні проблем укладення європейського науково-освітнього простору, можливостей і перспектив входження в нього національного освітнього простору, зокрема, українського. Європейський простір репрезентує, з одного боку, самодостатній цивілізаційний рівень освіти, її відповідність вимогам «суспільства знання», а з іншого – гуманістичні принципи західної цивілізації.

Загалом, у дослідженні проаналізовано європейський культурно-соціальний контекст розвитку освіти в Україні, а також відстежено трансформацію світоглядних засад у процесі європеїзації національного освітнього простору. Здійснено філософське осмислення процесів гуманізації, індивідуалізації, персоніфікації освіти.

З’ясовано, що одним із основних інструментів інтеграції в Європу став Болонський процес, де були започатковані ініціативи щодо формування спільного освітнього і наукового простору, розробки єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері. Він має дві основні складові: формування співдружності провідних європейських університетів відповідно до принципів, викладених у Великій Хартії Університетів, та об’єднання національних систем освіти і науки в європейський простір з єдиними вимогами, критеріями і стандартами, а визнання принципів Болонської декларації стало потужним імпульсом європеїзації освіти України.


Ключові слова


інтеграція; європейський освітній простір; європейська освіта; національний освітній простір; світоглядно-філософські засади; особистісна орієнтація освіти; гуманізація освіти; Болонська декларація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolons'kyj proces u faktah i dokumentah. Uporjadnyk : Stepko, M. F., Boljubash, Ja. Ja., Shynkaruk, V. D., Grubinko, V. V., Babyn, I. I., (2003) Kyi'v-Ternopil' : Vydavnyctvo TDPU im. V. Gnatjuka.

Bolons'kyj proces : podolannja stereotypiv. [Interv'ju z dyrektorom departamentu vyshhoi' osvity i nauky Ukrai'ny Ja. Ja. Boljubashom]. (2004) Osvita Ukrai'ny, 21, 5.

Davydov, P. G. (2010) Derzhavna polityka v sferi osvity : aksiologichnyj vymir. Visnyk NTUU «KPI». Filosofija. Psyhologija. Pedagogika, 2, 13–17.

Jevropejs'ka integracija Ukrai'ny : gromads'ka dumka. (2007) Nacional'na bezpeka i oborona, 5, 51–68.

Zhuravs'kyj, V. S., Zgurovs'kyj, M. Z. (2003). Bolons'kyj proces : golovni pryncypy vhodzhennja v Jevropejs'kyj prostir vyshhoi' osvity. Kyi'v : IVC «Vydavnyctvo Politehnika».

Zajcev, M. O. Jevropa jak kul'turnyj fenomen. Nacional'nyj universytet «Kyjevo-mogyljans'ka akademija». Naukovi zapysky, 18, Ch.1, 64–67.

Klepko, S. F. (2006) Filosofija osvity v Jevropejs'komu konteksti : [monografija]. Poltava : POIPPO.

Kremen', V. (2003) Osvita i nauka Ukrai'ny : shljahy modernizacii' (Fakty, rozdumy, perspektyvy). Kyi'v : Gramota.

Kremin' V. (2006) Ljudyna i osvita u vymirah ekonomichnoi' cyvilizacii'. Osvita, 45–46, 4–5.

Kudrin V. (2007) Obrazovanie v sud'bah narodov (didaktika novogo vremeni). Kiїv : Gamma-Print.

Nacional'na doktryna rozvytku osvity. Kremen', V. (2003) Osvita i nauka Ukrai'ny : shljahy modernizacii' (Fakty, rozdumy, perspektyvy). Kyi'v : Gramota, 178–201.

Ryzhak, L. (2005) Filosofs'ko-svitogljadni zasady osvity Ukrai'ny v umovah jevrointegracii'. VISNYK. Sociogumanitarni problemy ljudyny, 1, 35–41.

Jurij, M. F. (2004) Sociokul'turnyj svit Ukrai'ny : Monografija. Kyi'v : Kondor.

Jacejko, M. G. (2006) Demokratyzacija osvity : analiz osnovnyh chynnykiv. Mul'tyversum. Filosofs'kyj al'manah. Kyi'v : Centr duhovnoi' kul'tury, 56, 199–209.

Buyak, B. (2009) Higher Education in Ukraine on the Course to European Integration. European Dimension in Education and Teaching, Vol. 6, 225–234.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Болонський процес у фактах і документах / упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я.,Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. – Київ-Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 56 с.

2. Болонський процес: подолання стереотипів [Інтерв'ю з директором департаменту вищої освіти і науки України Я.Я. Болюбашом] / Я.Я. Болюбаш //Освіта України. – 2004. – № 21.-С.5.

3. Давидов П.Г. Державна політика в сфері освіти: аксіологічний вимір / П.Г. Давидов // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 2. – С. 13-17.

4. Європейська інтеграція України: громадська думка // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 5. – С. 51-68.

5. Журавський В. С., Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В.С. Журавський, М.З Згуровський. – К.: ІВЦ «Видавництво Політехніка», 2003. – 195 с.

6. Зайцев М.О. Європа як культурний феномен / М.О. Зайцев //Національний університет «Києво-могилянська академія». Наукові записки. – Т. 18. – Ч.1. – С. 64-67.

7. Клепко С.Ф. Філософія освіти в Європейському контексті: [монографія] / С.Ф.Клепко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 328 с

8. Кремень В. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи) / В. Кремень. – К.: Грамота, 2003. – 216 с.

9. Кремінь В. Людина і освіта у вимірах економічної цивілізації / В.Кремінь // Освіта. – 2006. – № 45-46. – С. 4-5.

10. Кудрин В. Образование в судьбах народов (дидактика нового времени) / В.Кудрин. – К.: Гамма-Принт. – 2007. – 218 с.

11. Національна доктрина розвитку освіти // Кремень В. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). – К.: Грамота, 2003. – С. 178-201.

12. Рижак Л. Філософсько-світоглядні засади освіти України в умовах євроінтеграції / Л. Рижак // ВІСНИК Соціогуманітарні проблеми людини. – 2005. – № 1. – С. 35-41.

13. Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України: Монографія / М.Ф. Юрій. – К.: Кондор, 2004. – 738 с.

14. Яцейко М.Г. Демократизація освіти: аналіз основних чинників / М.Г. Яцейко // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури, 2006. – № 56. – С.199-209.

15. Buyak B. Higher Education in Ukraine on the Course to European Integration // European Dimension in Education and Teaching. – 2009. – Vol. 6. – P.225-234.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.