КЛАСИЧНА І НЕКЛАСИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ В РЕАЛІЯХ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ

Віталій Миколайович Зуєв

Анотація


Сучасна методологія переживає своєрідну кризу. Чітко вималювалися крайнощі детермінізму та індетермінізму. А методологічний анархізм загалом спричинив похід „проти методу”. Тому актуальним виявився діалог прихильників наукового пізнання із захисниками позанаукового осягнення світу. Він дозволяє подолати упереджене ставлення багатьох дослідників до некласичної методології і сприйняти її як особливий аспект сучасної методології. Водночас спроби необмеженого поширення некласичної методології у діяльності суспільства і заперечення постмодернізмом будь-якої методології загалом призвели до необхідності її критичного переосмислення. Допомогти подолати наявні методологічні труднощі може перехід до „ідеалу науковості” як системи пізнавальних цінностей і норм. Але поборники „третього шляху” розвитку сучасної методології намагаються знайти такий універсальний метод пізнання, за допомогою якого об’єкт можна було б осягнути одночасно в цілісній формі та неповторності його ознак і властивостей. А послідовники плюралізму відстоюють ні що інше, як методологічний еклектизм. Як наслідок, сучасній методології бракує неупередженого, об’єктивного ставлення до неї філософів і науковців. Отже, найближчим часом від них не варто очікувати радикальних змін у царині методології.


Ключові слова


методологія; класична методологія; некласична методологія

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Atlan, A. (1998) Mizh krystalom i dymom. Rjus, Zh. Postup suchasnyh idej : Panorama novitn'oi' nauky. Kyi'v : Osnovy.

2. Babloiants, A. (1990) Molekuly, dinamika i zhizn'. Vvedenie v samoorganizatsiiu materii. Moskva : Mir.

3. Vlasov, M. V. (2007) Strategiia proizvodstva novykh znanii. Obshchestvennye nauki i sovremen-nost'. Moskva, 3, 19–22.

4. Delez, Zh. (1998) Logika smysla. Fuko M. Delez, Zh. Theatrum philosophicum. Moskva : Raritet; Ekaterinburg : Delovaia kniga.

5. Zabluzhdaiushchiisia razum? Mnogoobrazie vnenauchnogo znaniia. (1990) Otvetstvennyi redaktor i sostavitel' I.T. Kasavin. Moskva : Izdatel'stvo polit. literatury.

6. Il'i'n, V. V. (2005) Apologija irracional'nogo. Filosofija dlja tebe. Kyi'v : Vydavnyctvo Jevropejs'kogo universytetu.

7. Kezin, A. V. (1998) Idealy nauchnosti i paranauki. Nauka v kul'ture. Moskva,74–83.

8. Kyzyma, V. (2001) Kul'turologija i suchasna metodologija gumanitarnogo piznannja. Visnyk NANU, 5,13–25.

9. Kortunov, V. V. (1998) Za predelami ratsional`nogo. Moskva : Izdat. Tsentr nauch. i ucheb. pro-gramm.

10. Kryms'kyj, S. B. (2003) Zapyty filosofs'kyh smysliv. Kyi'v : PARAPAN, 134–147.

11. Kun, T. (1977) Struktura nauchnykh revoliutsii. Moskva : Progress.

12. Lakatos, I. (1995) Metodologiia nauchnykh issledovatel'skikh programm. Voprosy filosofii. Moskva, 4,135–154

13. Leont'ev, V. (1991) Ekonomicheskie esse. Moskva : Progress.

14. Mel'nyk, V. P. (2010) Ljudyna v sviti naukovo-tehnichnoi' racional'nosti. Tezy Mizhnarodnoi' naukovoi' konferencii' «Duhovnist'. Kul'tura. Ljudyna». L'viv, 15-16 kvitnja, 2010 r. L'viv : L'vivs'kyj nacional'nyj. universytet imeni I. Franka, 8–9.

15. Nikolis, G., Prigozhin, I. (1990) Poznanie slozhnogo. Vvedenie. Moskva : Mir.

16. Novakova, O. (2003) Metodologichni aspekty doslidzhennja suchasnogo suspil'no-politychnogo rozvytku. Ljudyna i polityka, 2(26),78–88.

17. Poper, K. (1998) Nezbagnennyj vsesvit. Rjus Zh. Postup suchasnyh idej : Panorama novitn'oi' nauky. Kyi'v : Osnovy, 324–326.

18. Popovych, M.V. (1997) Racional'nist' i vymiry ljuds'kogo buttja. Kyi'v : Sfera.

19. Prigozhin, I., Stengers, I. (1986) Porjadok iz haosa. Novyj dialog cheloveka s prirodoj. Moskva : Progress.

20. Prigozhin, I. (1991) Filosofija nestabil'nosti. Voprosy filosofii. Moskva: Logos, 6, 46–57.

21. Razum i jekzistencija : Analiz nauchnyh i vnenauchnyh form myshlenija. (1999) Pod redakciej I. T. Kasavina i V. N. Porusa. Sankt-Peterburg : RHGI.

22. Rjus, Zh. (1998) Postup suchasnyh idej: Panorama novitn'oi' nauky. Kyi'v : Osnovy.

23. Ser, M. (1998) Germes IV  Dystrybucija. Postup suchasnyh idej : Panorama novitn'oi' nauky. Kyi'v : Osnovy, 321–322.

24. Skotnyj, V. (2003) Racional'ne ta irracional'ne v nauci j osviti. Kyi'v-Drogobych : Kolo.

25. Sotsial'nye znaniia i sotsial'nye izmeneniia. Otvetstvennyi redaktor V. G. Fedotova. (2001). Moskva : Institut filosofii RAN.

25. Stepin, B. C., Kuznetsova, L. F. (1994) Nauchnaia kartina mira v kul'ture tekhnogennoi tsivilizatsii. Moskva : IFRAN.

26. Feierabend, P. (1986) Izbrannye trudy po metodologii nauki. Moskva : Progress.

27. Khaken, G. (1980) Sinergetika. Moskva : Mir.

28. Khaken, G. (1991) Informatsiia i samoorganizatsiia. Makroskopicheskii podkhod k slozhnym sistemam. Moskva : Mir.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Атлан А. Між кристалом і димом / А. Атлан // Рюс Ж. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки - К.: Основи, 1998. - 669 с.

2. Баблоянц А. Молекулы, динамика и жизнь. Введение в самоорганизацию материи / А. Баблоянц. – М.: Мир, 1990. - 373 с.

3. Власов М.В. Стратегия производства новых знаний / М.В. Власов // Общественные науки и современность. - М., 2007. - №3. - С.19-22.

4. Делез Ж. Логика смысла. - Фуко М. Theatrum philosophicum / Ж. Делез, 4. Делез Ж. Логика смысла. – Фуко М. Theatrum philosophicum / Ж. Делез, М. Фуко. – М. : Раритет; Екатеринбург : Деловая книга, 1998. – 480 с. 

5. Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания / Отв. ред. и сост. И. Т. Касавин. – М. : Изд-во полит. литературы, 1990. – 464 с.

6. Ільїн В. В. Апологія ірраціонального. Філософія для тебе / В. В. Ільїн. – К. : Вид-во Європ. ун-ту. – 2005. – 232 с.

7. Кезин А. В. Идеалы научности и паранауки / А. В. Кезин // Наука в культуре. – М. : Наука, 1998. – С.74–83.

8. Кизима В. Культурологія і сучасна методологія гуманітарного пізнання / В. Кизима // Вісник НАНУ. – 2001. – № 5. – С.13–25.

9. Кортунов В. В. За пределами рационального / В. В. Кортунов. – М. : Изд. центр науч. и учеб. прогр., 1998. – 319 с.

10. Кримський С. Б. Запити філософських смислів / С. Б. Кримський. – К. : ПАРАПАН, 2003. – С. 134–147.

11. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М. : Прогресс, 1977. – 300 с.

12. Лакатос И. Методология научных исследовательских программ / И. Лакатос // Вопросы философии. – 1995. – № 4. – С.135–154.

13. Леонтьев В. Экономические эссе // В. Леонтьев. – М. : Прогресс, 1991. – 412 с.

14. Мельник В. П. Людина в світі науково-технічної раціональності // Духовність. Культура. Людина : Тези Міжнародної наукової конференції, 15-16 квітня 2010 р., Львів / В. П. Мельник. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2010. – С. 8–9.

15. Николис Г. Познание сложного. Введение / Г. Николис, И. Пригожин. – М. : Мир, 1990. – 342 с.

16. Новакова О. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку / О. Новакова // Людина і політика. – 2003. – № 2 (26). – С. 78–88. 

17. Попер К. Незбагненний всесвіт / К. Попер // Рюс Ж. Поступ сучасних ідей : Панорама новітньої науки – К. : Основи, 1998. – С. 324–326.

18. Попович М. В. Раціональність і виміри людського буття / М. В. Попович. – К. : Сфера, 1997. – 290 с.

19. Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс. – М. : Прогресс, 1986. – 432 с. 

20. Пригожин И. Философия нестабильности / И. Пригожин // Вопросы философии. – М. : Логос, 1991. – № 6. – С. 46-57.

21. Разум и экзистенция : Анализ научных и вненаучных форм мышления / Под ред. И. Т. Касавина и В. Н. Поруса. – СПб. : РХГИ, 1999. – 402 с.

22. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей : Панорама новітньої науки / Ж. Рюс. – К. : Основи, 1998. – 669 с.

23. Сер М. Гермес ІV – Дистрибуція / М. Сер // Рюс Ж. Поступ сучасних ідей : Панорама новітньої науки – К. : Основи, 1998. – С. 321-22.

24. Скотний В. Раціональне та ірраціональне в науці й освіті / В. Скотний. – Київ–Дрогобич : Коло, 2003. – 283 с.

25. Социальные знания и социальные изменения / Отв. ред. В. Г. Федотова. – М. : Институт философии РАН, 2001. – 216 с.

26. Степин B. C. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации / B. C. Степин, Л. Ф. Кузнецова. – М. : ИФРАН, 1994. – 274 с. 

27. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / П. Фейерабенд. – М. : Прогресс, 1986. – 542 с.

28. Хакен Г. Синергетика / Г. Хакен. – М. : Мир, 1980. – 404 с.

29. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам / Г. Хакен. – М. : Мир, 1991. – 240 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.