ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ УПРАВЛІННЯ

Анатолій Анатолійович Мельниченко

Анотація


У статті автор обґрунтовує необхідність розробки теоретичних засад сучасної філософії управління з огляду на динамічні процеси суспільного розвитку. Зокрема йдеться про важли- вість філософського теоретичного обґрунтування процесів децентралізації управління в Україні. Автор робить спробу узагальнити підходи до розуміння філософії управління як галузі філософського знання. В статті наголошується про неприпустимість зведення філософії управління до теорії управління, кібернетики або синергетики. Крім того, в роботі виділені американська, китайська, японська, західноєвропейська та радянська традиції в філософії управління. Побіжно зупинившись на інших, окрема увага приділена китайській традиції філософського осмислення проблем управління, заснованій на органіцизмі, та радянській, заснованій на марксизмі. Розглядаючи управління як суспільне відношення автор відстоює позицію щодо необхідності забезпечення суб’єкт-суб’єктних управлінських відносин на противагу суб’єкт-об’єктному підходу в управлінні. В статті йдеться про проблемне поле філософії управління, яке перетинається з іншими науковими дисциплінами: соціальною філософією, соціологією, теорією управління, пси- хологією, політологією тощо. Предметом філософії управління автор вказує основні поняття, закономірності, принципи й методи управління, на основі яких функціонують і розвиваються соціальні системи будь-якого рівня.

Підсумком статті є настанова щодо необхідності дослідження проблем управління в контексті сучасного прочитання концепції наукового управління соціальними процесами, яка корелює з концепцією сталого розвитку суспільства. 


Ключові слова


філософія управління; управлінська діяльність; управлінські відносини; сталий розвиток суспільства; наукове управління суспільними процесами

Повний текст:

PDF

Посилання


Batkhurel, Kh. G. (2011) Nekotorye voprosy metodologi issledovaniia filosofii menedzhmenta novogo stoletiia. Izvestiia IGEA, № 1 (75), 83–86.

Bessonova, L. A. Filosofskie aspekty teorii i praktiki menedzhmenta. Access mode : http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2005/issue3/Philos_Manag1.html.

Beh, Ju. V. (2012) Filosofija upravlinnja social'nymy systemamy. Kyi'v : Vydavnyctvo NPU im. M. P. Dragomanova.

Bogachek, I. A. (1999) Filosofiia upravleniia : ocherki professional'nogo upravlentsa. SanktPeterburg : Nauka.

Bogdanov, A. A. (1989) Tektologiia: (Vseobshchaia organizatsionnaia nauka). v 2-kh kn. : Kn. 1. Otdelenie ekonomiki AN SSSR. Institut ekonomiki AN SSSR. Moskva : Ekonomika.

Bulak, A. G. (1999) Fenomen upravleniia v istoricheskom protsesse. Avtoreferat dissertatsii ... kandidata filosofskikh nauk: 09.00.11 – Sotsial'naia filosofiia. Krasnoiarsk.

Vilinov, A. M. (2001) Upravlenie sotsial'nymi sistemami na osnove tvorchestva. Monografiia. Moskva : Izdatel'stvo RIIS.

Vlasov, R. G., Metelev, S. E. (2005) Analiticheskaia filosofiia upravleniia : metodologiia. Monografiia. Omsk : Izdatel'stvo Nasledie. Dialog-Sibir'.

Golubkova, L. G. (2010) Filosofiia upravleniia: monografiia. Ioshkar-Ola : Mariiskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet.

Dialektika poznaniia slozhnykh sistem (1988). Pod redaktsiei V. S. Tiukhtina. Moskva : Mysl'.

Diev, V. S. (2011) Filosofiia upravleniia: problemy, podkhody, tendentsii. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: filosofiia, T. 9,1, 5–15.

Kasperovich, G. I. (2008) Filosofsko-sinergeticheskaia paradigma sotsial'nogo upravleniia. Problemy upravleniia,1 (26), 186–189.

Kulinchenko, A. V. (1990) Upravlenie i organizatsiia: sotsial'no-filosofskii analiz : Avtoreferat dissertatsii ... kandidata filosofskikh nauk : 09.00.01 Institut filosofii. Moskva.

Maliavin, V. V. (1992) Konfutsii. Moskva : Molodaia gvardiia.

Maliavin, V. (2007) Kitai upravliaemyi. Staryi dobryi menedzhment. Moskva : Evropa.

Mirzoian, V. A. (2010) Upravlenie kak predmet filosofskogo analiza. Voprosy filosofii, 4, 35–47.

Murav'ev, I. V. (2007) Upravlenie kak predmet sotsial'no-filosofskogo analiza: dissertatsiia... kandidata filosofskikh nauk : 09.00.11. Moskva.

Pavlov, V. P. (2004) Filosofskie osnovaniia menedzhmenta (deiatel'nostnyi podkhod) : Dissertatsiia. ... kandidata filosofskikh nauk: 09.00.11. Kazan'.

Poliakov, V. G. (1992) Chelovek v mire upravleniia. Novosibirsk: Nauka.

Sen-Simon, A. (1948) Izbrannye sochineniia v 2-kh tomakh, T.1. Moskva-Leningrad : Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR.

Tutov, L. A. (2007) Na puti k filosofsko-metodologicheskomu osmysleniiu teorii upravleniia. Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyi vestnik, 11. Access mode : http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2007/vipusk_11._ijun_2007_g./tutov.pdf

Filippov, G. G. (2010) Filosofskie voprosy nefilosofskikh nauk, ili o pol'ze filosofii dlia otraslevykh nauchnykh issledovanii i dlia podgotovki upravlencheskikh reshenii. Nauchnye trudy SeveroZapadnoi akademii gosudarstvennoi sluzhby. Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo SZAGS,165-180.

Filosofiia upravleniia: problemy i strategii (2010) Rossiiskaia akademiia nauk, Institut filosofii; Otvetstvennyi redaktor V.M. Rozin. Moskva : IFRAN.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Батхурєл Х. Г. Некоторые вопросы методологи исследования философии менеджмента нового столетия / Х. Г. Батхурєл // Известия ИГЭА. – 2011. – № 1 (75). – С.83–86.

2. Бессонова Л. А. Философские аспекты теории и практики менеджмента [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу : http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2005/issue3/Philos_Manag1.html.

3. Бех Ю. В. Філософія управління соціальними системами / Ю. В. Бех. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 623 с.

4. Богачек И. А. Философия управления: очерки профессионального управленца / И. А. Богачек. – СПб. : Наука, 1999. – 229 с.

5. Богданов А. А. Тектология : (Всеобщая организационная наука) : в 2-х кн. : кн. 1 / Редкол. Л. И. Абалкин (отв. ред.) и др. / Отд-ние экономики АН СССР. Ин-т экономики АН СССР. – М. : Экономика, 1989. – 304 с.

6. Булак А. Г. Феномен управления в историческом процессе : Автореф. дисс. ... канд. филос. наук : 09.00.11 – Социальная философия. – Красноярск, 1999. – 22 с.

7. Вилинов A. M. Управление социальными системами на основе творчества : монография / A. M. Вилинов – М. : Изд-во РИИС, 2001. – 261 с.

8. Власов Р. Г., Метелёв С. Е. Аналитическая философия управления: методология : моног- рафия / Р. Г. Власов, С.Е. Метелёв. – Омск : Издательство Наследие. Диалог-Сибирь, 2005. – 377 с.

9. Голубкова Л. Г. Философия управления : монография / Л. Г. Голубкова, В. М. Розин. – Йошкар-Ола : Марийский государственный технический университет, 2010. – 608 с.

10. Диалектика познания сложных систем / Под ред. В. С. Тюхтина. – М. : Мысль, 1988. – 316 с.

11. Диев В. С. Философия управления : проблемы, подходы, тенденции / В. С. Диев // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия : философия. – 2011. – Т.9. – № 1. – С. 5–15.

12. Касперович Г. И. Философско-синергетическая парадигма социального управления / Г. И. Касперович // Проблемы управления. – № 1 (26). – 2008. – С. 186–189.

13. Кулинченко А. В. Управление и организация : социально-философский аналіз : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01, Институт философии. – М., 1990. – 29 с.

14. Малявин В. В. Конфуций / В. В. Малявин – М. : Мол. гвардия, 1992. – 335 с.

15. Малявин В. Китай управляемый. Старый добрый менеджмент / В. В. Малявин. – М. : Европа, 2007 – 304 с.

16. Мирзоян В. А. Управление как предмет философского анализа / В. А. Мирзоян // Вопросы философии. – 2010 . – № 4 . – С. 35–47.

17. Муравьев И. В. Управление как предмет социально-философского анализа : дисс. ... канд. филос. наук : 09.00.11. – М., 2007. – 152 с.

18. Павлов В. П. Философские основания менеджмента (деятельностный подход) : Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11. – Казань, 2004. – 159 c.

19. Поляков В. Г. Человек в мире управления / В. Г.Поляков. – Новосибирск : Наука, 1992. – 185 с.

20. Сен-Симон А. Избранные сочинения : в 2-х т. – Т. 1. – М. –Л. : Издательство Академии Наук СССР, 1948. – 468 с.

21. Тутов Л. А. На пути к философско-методологическому осмыслению теории управления / Тутов Л. А. // Государственное управление. Электронный вестник. – 2007. – № 11. – Режим доступу : http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2007/vipusk_11._ijun_2007_g./tutov.pdf

22. Филиппов Г. Г. Философские вопросы нефилософских наук, или О пользе философии для отраслевых научных исследований и для подготовки управленческих решений / Г. Г. Филиппов // Научные труды Северо-Западной академии государственной службы. – СПб. : Изд-во СЗАГС, 2010. – С. 165–180.

23. Философия управления : проблемы и стратегии / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. В.М. Розин. – М. : ИФРАН, 2010. – 347 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.