СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ВАРІАТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ольга Ігорівна Божок

Анотація


У статті досліджуються актуальні аспекти становлення й розвитку корпоративної культури державного управління в Україні крізь призму диференціації культурного простору. Акцент ставиться на тому, що чинниками диференціації соціокультурної системи державного управління є контркультура та субкультури, які у комплексі відтворюють варіативність управлінської парадигми. Такими соціокультурними сегментами в системі корпоративної культури державного управління є контркультура олігархічного типу, ціннісним ядром якої є споживацька модель поведінки та культ грошей, й альтернативний олігархії варіант – адміністративна субкультура державних службовців як різновид сучасних професійних субкультур, що нині формується у складних умовах антропологічної кризи.

Феномен варіативності постає об’єктом міждисциплінарних досліджень, але у сучасній науковій дискусії лінгвістичні науки займають пріоритетне місце, визначаючи комунікативний простір як діалектне розмаїття лінгвістичних практик. Дослідження системи корпоративної культури державного управління у розрізі її варіативності є актуальним запитом сьогодення, оскільки ефективність функціонування державних інституцій залежить від соціокультурного контексту їх розвитку.

Наголошується необхідність творення релевантної моделі адміністративної субкультури, якою у сучасних умовах інформаційного суспільства є модель публічної служби як складовою концепції публічного адміністрування. «Публічний інтерес» до професійної діяльності державних службовців є новим вектором формування інноваційної моделі корпоративної культури держав- ного управління з урахуванням чинників її соціокультурної варіативності.


Ключові слова


корпоративна культура; варіативність; культурний простір; субкультури; адміністративна субкультура; державне управління; державна служба; публічна служба

Повний текст:

PDF

Посилання


Arsent'eva, I. I. (2008) Globalizatsiia i perspektivy mirovogo razvitiia. Izvestiia Rossiiskogo Gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena, 81, 7–15.

Vasil'eva, I. A. (2011) Den'gi kak fenomen kul'tury: k voprosu o granitsakh kul'tur filosofskogo issledovaniia. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiia i iskusstvovedenie, 3, 12–18.

Gryca, S. M. (2000) Kategorija paradygmy u vyvchenni variacijnoi' specyfiky fol'kloru. Fol'klor u prostori i chasi. Ternopil': Aston, 111–128.

Druzhinin, V. I. (2011) Simvoly i tsennosti kul'tury kak filosofskaia pereotsenka tsennostei. Vestnik Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta, 2, 111–120.

Encyklopedija derzhavnogo upravlinnja u 8 t. (2011) naukovyj redaktor kol.: Ju. V. Kovbasjuk; Nacional'na akademija derzhavnogo upravlinnja pry Prezydentovi Ukrai'ny. Kyi'v: NADU, T. 8: Publichne vrjaduvannja / naukovyj redaktor kol.: V. S. Zagors'kyj, S. O. Teleshun; L'vivs'kyj regional'nyj instytut derzhavnogo upravlinnja Nacional'na akademija derzhavnogo upravlinnja pry Prezydentovi Ukrai'ny. L'viv : LRIDU NADU.

Zinchenko, P. I. (1961) Neproizvol'noe zapominanie. Moskva: Akademiia pedagogicheskikh nauk RSFSR.

Kalmykov, N. N. (2013) Korporativnaia kul'tura kak faktor upravleniia v gosudarstvennoi grazh-danskoi sluzhbe: avtoreferat dissertacii ... kandidata sotsiologicheskikh nauk : 22.00.08; Ros-siiskaia akademiia narodnogo khoziaistva i gosudarstvennoi sluzhby pri Prezidente Rossiiskoi Federatsii, Moskva.

Kim, L. G. (2009) Model' interpretatsionnogo protsessa i faktory, determiniruiushchie variativnost' interpretatsionnogo rezul'tata. Vestnik tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 318, 29–36.

Korzhov, G. O. (2007) Oligarhija jak model' obmezhenoi' modernizacii'. Ukrai'ns'kyj socium : Sociologija. Polityka. Ekonomika. Pedagogika: Naukovyj zhurnal,1, 104–114.

Koc'-Grygorchuk, L. M. (2011) Evoljucija ukrai'ns'kogo movlennja v dialektnomu prostori. Ukrai'ns'ka mova, 3, 41–51.

Miheeva, A. V. (2008) Adaptacionnaja model' subkul'tury : socіal'no-filosofskij aspekt : dissertacija kandidata filosofskih nauk: 09.00.11, Novosibirskij gosudarstvennyj tehnicheskij unіversitet, Novosibirsk.

Naumenko, O. M. (2006) Stanovlennja j rozvytok administratyvnoi' subkul'tury v Ukrai'ni: dysertacija kandydata filosofs'kyh nauk: 09.00.03; Pivdennoukrai'ns'kyj derzhavnyj pedagogichnyj universytet im. K. D.Ushyns'kogo, Odesa.

Peregudov, S. P. (1998) Novyj rossijskij korporatizm : ot bjurokraticheskogo k oligarhicheskomu. Polis, 4, 114–119.

Sizova, N. Z. (2009) Ot social'noj k sociokul'turnoj stratifikacii obshhestva: istoriko-filosofskaja rekonstrukcіja. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 325, 49–51.

Subkul'turna variatyvnist' ukrai'ns'kogo sociumu. (2010) Aza, L. O., Bekeshkina, I. E., Vyshnjak, O. I.; Za redakcijeju Kostenko, N. V., Ruchky, A. O., Kyev: Instytut sociologii' NAN Ukrai'ny; TOV «Poligrafichnyj centr «Foliant».

Cowson, A. (1986) Corporatism and Political Theory. London.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Арсентьева И. И. Глобализация и перспективы мирового развития / И. И. Арсентьева // Из-вестия Российского Государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – Вып. № 81.– С. 7–15.
 2. Васильева И. А. Деньгикак феномен культуры : к вопросу о границах культур философского исследования / И. А. Васильева // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2011. – Вып. 3. – С. 12–18.
 3. Грица С. М. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору / С. М. Грица // Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль : Астон, 2000. – С. 111–128.
 4. Дружинин В. И. Символы и ценности культуры как философская переоценка ценностей / В. И. Дружинин // Вестник Тульского государственного университета. – 2011. – Вып. 2. – С. 111–120.
 5. Енциклопедія державного управління у 8 т. / наук. ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк; Національна академія державного управління при Президентові України. — К. : НАДУ, 2011. Т. 8: Публічне врядування / наук.ред.кол.: В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) [та ін.]; Львівський регіональний інститут державного управління Національна академія державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 630 с.
 6. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание / П. И. Зинченко. – М. : Акад. пед. наук РСФСР, 1961. – 562 с.
 7. Калмыков Н. Н. Корпоративная культура как фактор управления в государственной гражда-нской службе: автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / Н. Н. Калмыков; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва, 2013. – 25 с.
 8. Ким Л. Г. Модель интерпретационного процесса и факторы, детерминирующие вариатив-ность интерпретационного результата / Л. Г.Ким // Вестник томского государственного университета. – 2009. – Вып. 318. – С. 29–36.
 9. Коржов Г. О. Олігархія як модель обмеженої модернізації / Г. О. Коржов // Український соціум : Соціологія. Політика. Економіка. Педагогіка : Науковий журнал. – № 1. – 2007.– С. 104–114.
 10. Коць-Григорчук Л. М. Еволюція українського мовлення в діалектному просторі / Л. М. Коць-Григорчук // Українська мова. – 2011. – № 3. – С. 41–51.
 11. Михеева А. В. Адаптационная модель субкультуры : соціально-философский аспект : диссертация канд. филос. наук: 09.00.11 / А. В. Михеева; [Новосиб. гос. техн. ун-т]. – Новоси-бирск, 2008. – 144 с.
 12. Науменко О. М. Становлення й розвиток адміністративної субкультури в Україні: дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / О. М. Науменко; Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К. Д.Ушинського. – О., 2006. – 199 с.
 13. Перегудов С. П. Новый российский корпоратизм: от бюрократического к олигархическому / С. П. Перегудов // Полис. – 1998. – № 4. – С. 114–119.
 14. Сизова Н. З. От социальной к социокультурной стратификации общества : историко-философская реконструкция // Вестник Томского государственного университета. – Вып. 325. – 2009. – С. 49–51.
 15. Субкультурна варіативність українського соціуму / НАН України, Інститутсоціології; Л. О. Аза, І. Е. Бекешкіна, О. І. Вишняк [та ін.]; За ред. Н. В. Костенко, А. О. Ручки. – К. : Ін-ститут соціології НАН України; ТОВ «Поліграфічний центр «Фоліант», 2010. – 288 с.
 16. Cowson A. (1986) Corporatism and Political Theory. London.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.