№ 1 (40) (2014)

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" за 2014 р., № 1 (40)

Зміст

Філософія

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ВЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Євгенія Олександрівна Архипова 3-9
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ВАРІАТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Ольга Ігорівна Божок 10-16
ХРОНОТОПНІ ВИМІРИ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ПАРАДИГМІ PDF
Людмила Михайлівна Димитрова 17-22
ІНТЕГРАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ДИСКУРС PDF
Олександр Анатолійович Іщенко 23-29
«ПРИРОДОЗНАВСТВО У СВІТІ ХАОСА»: ПРО НЕПРАВОМІРНІСТЬ ЛЕҐІТИМАЦІЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЧНОГО РЕЛЯТИВІЗМУ PDF (Русский)
Мстислав Андрійович Казаков 30-42
УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ РАКУРС PDF
Геннадій Арзуйович Нерсесян, Анна Миколаївна Іщенко 43-50
ТРАНСЦЕНДЕНЦІЯ СВОБОДИ В ЦІННІСНОМУ УНІВЕРСУМІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Леонід Андрійович Подолянко 51-57
МAНIПУЛЯТИВНИЙ КOНТEКСТ БУТТЯ КOГНIТИВНOГO ПРOСТOРУ IНФOРМAЦIЙНOГO СУСПIЛЬСТВA PDF
Олексій Павлович Северинчик 58-65
ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ PDF
Олена Анатоліївна Шаповалова 66-71

Психологія

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО ПРОЕКТУ ЯК СЮЖЕТУ МОЖЛИВОЇ ІСТОРІЇ PDF (Русский)
Світлана Юріївна Гуцол 72-78
СВІТОГЛЯДНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТИЛІВ НАУЧІННЯ PDF
Сергій Андрійович Кононенко 79-87
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ PDF
Дар'я Поліщук 88-95

Педагогіка

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАТИКИ PDF
Людмила Леонідівна Омельчук 103-109
АКРЕДИТАЦІЯ ЯК ІМІДЖЕВА СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Світлана Андріївна Свіжевська 110-115
ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. НОТАТКИ З КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Євген Олексійович Покровський, Вадим Петрович Полторак, Леонід Юрійович Юрчук 116-122