ІНТЕГРАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ДИСКУРС

Олександр Анатолійович Іщенко

АнотаціяУ статті, за результатами соціологічного дослідження, проведеного серед іноземних студентів, формулюються висновки щодо постановки проблеми інтеграції іноземних студентів в інтернаціональне освітнє середовище. Розкривається суть взаємодії особистості іноземного студента та інтернаціонального освітнього середовища, наводяться результати отриманих взаємозв’язків між факторами соціальної адаптації як першого етапу інтеграції.
У широкому філософському сенсі поняття «інтеграція» та «дезінтеграція» пов’язані з філософськими категоріями частини та цілого, одиничного, особливого й загального. Процес інтеграції відбувається при співпадінні стратегічних цілей, суспільно значущої діяльності, моделей поведінки, ціннісної системи середовища та особистості. А оскільки прибуваючи на навчання в іншу країну, особистість іноземного студента та інтернаціональне освітнє середовище мають спільне тільки в цілях, то процесу інтеграції передують такі процеси як соціальна адаптація, інклюзія, і вже потім інтеграція як завершальний етап даної взаємодії. Оскільки показниками успішності процесу інтеграції іноземних студентів в інтернаціональне освітнє середовище ми вважаємо успішне продовження ними соціалізації як індивідуалізації суспільного та усуспільнення індивідуального – то використання саме поняття інтеграції обґрунтовується як доцільне. Інтеграції притаманна ціннісна взаємоспрямованість індивіда і середовища, інклюзії – одностороння орієнтація індивіда на цінності і норми, які пропонує соціум. Кінцева мета інтеграції іноземних студентів в інтернаціональне освітнє середовище полягає у можливості координації та успішному функціонуванні даного середовища в цілому та його складових, враховуючи їх своєрідність та самобутність, індивідуальні та національні особливості та відмінності та загальноцивілізаційні цінності.


Ключові слова


інтеграція; інтернаціональне освітнє середовище; соціальна адаптація; інклюзія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bigalov, M. I. (2003) Edinoe obrazovatelnoe prostranstvo. Globalistika : Entsiklopediya / Red. I. Mazur, A. N.Chumakov. Moskva : Logos, 326–327.

Bukatov, N. S. (2013) Integratsiya obrazovatelnyih system I problema formirovaniya novoy lichnosti v sisteme vyisshego obrazovaniya. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, № 1, 43–49.

Dialektika v naukah o prirode I cheloveke. Edinstvo I mnogoobrazie mira, differentsiatsiya I integratsiya nauchnogo znaniya (1983). Moskva : Nauka.

Dobrenkov, V. I., Kravchenko, A. I. (2004) Fundamentalnayasotsiologiya: v 15 t., t. 2: Empiricheskaya I prikladnaya sotsiologiya. Moskva : INFRA-M.

Dobrenkov, V., Kravchenko, A. (2001) Sotsiologiya : v 3 t. Moskva : Infra-M.

Kalinovskaya, T. P. (2002) Integratsionnyie protsessi v obrazovanii vzroslyih kak factor razvitiya intellektualnogo I sotsiokulturnogo potentsiala regiona. Sankt-Peterburg : IOV RAO.

Maslieva, S. N. (2014) Integratsiya i inklyuziya : paradigmalnaya harakteristika. Istoricheskaya I sotsialno-obrazovatelnaya myisl, № 2, 159–165.

Ogurtsov, A. P., Platonov, V. V. Obrazi obrazovaniya. Zapadnaya filosofiya obrazovaniya. XX vek. Sankt-Peterburg : RHGI.

Panarin, V. I. (2009) Globalnyie i regionalnyie tendentsii razvitiya otechestvennogo obrazovaniya (sotsialno-filosofskiy analiz): avtoref.dis. ... doktrora filosofskih nauk: 09.00.11. Krasnoyarsk.

Plaksiy, S. I. (2005) Paradoksi vyisshego obrazovaniya. Moskva : Natsionalnyi institute biznesa.

Polyankina, S. Yu. (2013) Ponyatie integratsii v kategorialnom apparate filosofii obrazovaniya. Integratsiya obrazovaniya, № 2,76–81.

Puzankova, E. N. (2009) Sovremennaya pedagogicheskaya integratsiya, ee harakteristiki. Obrazovanie i obschestvo, № 1, 9–13.

Pushkarev, Yu. V. (2013) Innovatsionnoe obrazovatelnoe uchrezhdenie : voprosi issledovaniya protsessov sovremennogo razvitiya. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, № 4, 48–54.

Rossiyskaya sotsiologicheskaya entsiklopediya. Moskva : NORMA-INFRA-M.

Savchenko, I. O. (2012) Sotsiokulturnaya integratsiya i dezintegratsiya sovremennih mnogoetnichnih soobschestv : avtoreferat dis. ... doktora sotsiologicheskih nauk : 22.00.06. Nizhegorskyi gosudarstvennij universitet imeni N. I. Lobachevskogo.

Timoshenko, I. G. (2005) Rol` filosofii v protsessah integratsii mirovogo obrazovatelnogo prostranstva. Modernizatsiya rossiyskogo obrazovaniya : sbornik statej, 128–130.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бигалов М. И. Единое образовательное пространство / М. И. Бигалов // Глобалистика : Эн- циклопедия / Ред. И. Мазур, А.Н.Чумаков. – М. : Логос, 2003. – С. 326–327.

2. Букатов Н.С. Интеграция образовательных систем и проблема формирования новой лич- ности в системе высшего образования / Н. С. Букатов, Е. О. Каланда, С. В. Лысенко, Ю. В. Пушкарев // Вестник Новосибирского государственного педагогического университе- та. – 2013. – № 1. – С. 43–49.

3. Диалектика в науках о природе и человеке. Единство и многообразие мира, дифференциа- ция и интеграция научного знания. – М. : Наука, 1983. – 400 с.

4. Добреньков В., Кравченко А. Социология: в 3-х т. – М. : Инфра-М, 2001.

5. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Фундаментальная социология: в 15 т., т. 2: Эмпириче- ская и прикладная социология / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 986 c.

6. Калиновская Т. П. Интеграционные процессы в образовании взрослых как фактор развития интеллектуального и социокультурного потенциала региона / Т. П. Калиновская. – СПб. : ИОВ РАО, 2002. – 222 с.

7. Маслиева С. Н. Интеграция и инклюзия: парадигмальная характеристика / С. Н. Маслиева // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2014. – № 2. – С. 159 –165.

8. Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная философия образования. ХХ век. – СПб. : РХГИ, 2004. – 520 с.

9. Панарин В. И. Глобальные и региональные тенденции развития отечественного образова- ния (социально-философский анализ): автореф.дис. .. д-ра филос наук: 09.00.11 / В. И. Панарин. – Красноярск, 2009. – 44 с.

10. Плаксий С. И. Парадоксы высшего образования / С. И. Плаксий. – М. : Национальный ин- ститут бизнеса, 2005. – 424 с.

11. Полянкина С. Ю. Понятие интеграции в категориальном аппарате философии образования / С. Ю. Полянкина // Интеграция образования.– 2013. – № 2. – С. 76 –81.

12. Пузанкова Е. Н. Современная педагогическая интеграция, ее характеристики / Е. Н. Пузан- кова, Н. В. Бочкова // Образование и общество. – 2009. – № 1. – С. 9 –13.

13. Пушкарев Ю.В. Инновационное образовательное учреждение: вопросы исследования про- цессов современного развития / Ю. В. Пушкарев // Вестник Новосибирского государствен- ного педагогического университета. – 2013.– № 4. – С. 48–54.

14. Российская социологическая энциклопедия. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 672 с.

15. Савченко И. О. Социокультурная интеграция и дезинтеграция современных многоэтничных сообществ: автореферат дис. ... доктора социологических наук : 22.00.06 / И. О. Савченко // Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского, 2012. – 44 с.

16. Тимошенко И. Г. Роль философии в процессах интеграции мирового образовательного пространства / И. Г. Тимошенко // Модернизация российского образования : сборник ста- тей. – Новосибирск, 2005. – С.128 –130.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.