ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Олена Анатоліївна Шаповалова

Анотація


Сучасний темпоритм суспільних процесів, що визначають розвиток людської цивілізації, вирізняють динамічні зміни, які призвели до сутнісних трансформацій образів культури, образу життя людей. У статті здійснюється філософська рефлексія феномену соціальне проектування, а саме проектування експлікується як здатність людини до випереджаючого відображення дійсності, спроможність до креативного цілепокладання, творчого конструювання ідеальних моделей майбутнього.

Досліджується шлях становлення феномену соціального проектування у проблемному полі філософських рецепцій.  Соціальний проект розглядається як метод організації простору культури, а соціальне проектування, як специфічний вид творчої діяльності особистості, здатної швидко створювати соціальні інновації, які повинні бути короткостроковими, обмеженими у масштабі, часі та ресурсах, відповідати інтересам ініціатора. В результаті здійснення компаративного аналізу зарубіжних і вітчизняних концептів соціального проектування, розкривається специфіка даного феномену як універсальної технології соціальних перетворень.


Ключові слова


соціальне проектування; творче цілепокладання; випереджаюче відображення; конструювання майбутнього; проект

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Antonyuk, G. A. (1978) Sotsialnoe proektirovanie. Minsk : Nauka i tehnika.

2. Antonyuk, G. A. (1986) Sotsialnoe proektirovanie i upravlenie obschestvennyim razvitiem : (Teoretiko-metodologicheskiy aspekt). Minsk : Nauka i tehnika.

3. Bezpal'ko, O. V. (2010) Sotsial'ne proektuvannya : navchal'nyy posibnyk. Kyi`v : KU B. Hrinchenka.

4. Berger, P. Lukman, T. (1995) Sotsialnoe konstruirovanie realnosti: traktat po sotsiologii znaniya. Moskva : Medium.

5. Bestuzhev-Lada, I.V. Namestnikova, G.A. (1992) Tehnologiya prognoznyih razrabotok sotsialnyih protsessov. Moskva : Poisk.

6. Butchenko, T. I. (2009) Zmist ponyattya «proektuvannya». Humanitarnyy visnyk ZDIA, 37, 144 –154.

7. Butchenko, T.I. (2011) Sotsial'no-politychne proektuvannya : problema vzayemozv"yazkuv suspil'nykh potreb i derzhavnykh interesiv. Zaporizhzhya : KSK-Al'yans.

8. Genisaretskiy, O. I. (1987) Proektnaya kultura i kontseptualizm. Sbornik nauchnyih trudov VNIITE, 52, 39–53.

9. Dridze, T. M. Orlova, E. A. (1995) Osnovyi sotsiokulturnogo proektirovaniya. Moskva : Nauka.

10. Dridze, T. M. (1994) Chelovek i gorodskaya sreda v prognoznom sotsialnom proektirovanii. Obschestvennyie nauki i sovremennost, 1, 131–138.

11. Kagan, M. S. (1996) Filosofiya kulturyi. Sankt-Peterburg : Piter.

12. Kagan, M. S. (1974) Chelovecheskaya deyatelnost (Opyit sistemnogo analiza). Mоskva : Politizdat.

13. Kampanella, T. (1947) Gorod Solntsa.Moskva : Nauka.

14. Kantor, K. M. (1981) Opyit sotsialno-filosofskogo ob'yasneniya proektnyih vozmozhnostey dizayna. Voprosyi filosofii, 11, 84–96.

15. Kotlyarov, I. V. (1989) Teoreticheskie osnovyi sotsialnogo proektirovaniya. Minsk : Nauka i tehnika.

16. Kryms'kyy, S. B. (2003) Zapyty filosofs'kykh smysliv. Kyi`v : PARAPAN.

17. Kryimskiy, S. B. (1974) Nauchnoe znanie i printsipyi ego transformatsii. Kiev : Naukova dumka.

18. Kurbatov, V. I. (2001) Sotsialnoe proektirovanie : Uchebnoe posobie. Rostov-na-Donu : Feniks.

19. Lukov, V. A. (2004) Sotsialnoe proektirovanie. Moskva : Finta.

20. Lukov, V. A. (2008) Tezaurusnaya kontseptsiya sotsialnogo proektirovaniya. SOTIS, 2008, 3, 30 –39.

21. Makiavelli, N. (2000) Derzhavets. FlorentIyskI hronIchki. Kyi`v : Osnovi.

22. Markov, A. P. Birzhenyuk, G. M (1997) Osnovyi sotsiokulturnogo proektirovaniya. Sankt-Peterburg : Piter.

23. Marks, K., Engels, F. (1963) Tvori. Kyi`v : Derzhpolitvidav URSR.

24. Mor, T. (1947) Utopiya. Moskva : Nauka.

25. Moreva, O. V. (2006) Teoreticheskie osnovyi pedagogicheskogo proektirovaniya. Novosibirsk : Izdatelstvo SO RAN.

26. Platon (1994) Gosudarstvo. Sobranie sochineniy, t. 3. Moskva : Press.

27. Rozin, V. M. (2002) Sotsialnoe proektirovanie. Etyudyi po sotsialnoy inzhenerii : Ot utopii k organizatsii. Moskva : Editorial URSS, 15–31.

28. Sidorenko, V. F. (1984) Genezis proektnoy kulturyi. Voprosyi filosofii, 1984, 10, 87–99.

29. Stenina, T. L. (2011) Sotsialnoe proektirovanie v kontekste realizatsii molodezhnoy politiki na regionalnom urovne. Ulyanovsk : UlGTU.

30. Fedorov, N. F. (1982) Sochinenie. Moskva : Misl.

31. Habermas, J. (1987) The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антонюк Г. А. Социальное проектирование / Г. А. Антонюк. – Минск : Наука и техника, 1978. – 245 с.

2. Антонюк Г. А. Социальное проектирование и управление общественным развитием : (Тео-ретико-методологический аспект) / Г. А. Антонюк. – Минск : Наука и техника, 1986. – 205с.

3. Безпалько О. В. Соціальне проектування: навчальний посібник / О.В. Безпалько; КУ ім. Бо-риса Грінченка, Інститут психології та соціальної педагогіки. – К. : КУ ім. Б. Грінченка, 2010. – 128 с.

4. Бергер П. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М. : Медиум, 1995. – 336 с.

5. Бестужев-Лада И. Технология прогнозных разработок социальных процессов: монография / И. В. Бестужев-Лада, Г. А. Наместникова. – М. : Поиск, 1992. – 97 с.

6. Бутченко Т. І. Зміст поняття «проектування» / Т. І. Бутченко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2009. – № 37. – С. 144–154.

7. Бутченко Т. І. Соціально-політичне проектування: проблема взаємо¬зв’язку суспільних потреб і державних інтересів : Монографія / Т.І. Бутченко. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2011. – 280 с.

8. Генисаретский О. И. Проектная культура и концептуализм / О. И. Генисаретский // Сборник научных трудов ВНИИТЭ. – 1987. – № 52. – С. 39–53.

9. Дридзе Т. М. Основы социокультурного проектирования / Т. М. Дридзе, Э. А. Орлова. – М. : Наука, 1995. – 245 с.

10. Дридзе Т. М. Человек и городская среда в прогнозном социальном проектировании / Т. М. Дридзе // Общественные науки и современность. – 1994. – № 1. – С.131–138.

11. Каган М. С. Философия культуры : учеб. пособие / М. С. Каган – СПб. : Питер, 1996. – 416 с.

12. Каган М. С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа) / М. С. Каган – М. : Политиздат, 1974. – 328 с.

13. Кампанелла Т. Город Солнца / Т. Кампанелла. – М. : Наука, 1947. – 427 с.

14. Кантор К. М. Опыт социально-философского объяснения проектных возможностей дизайна / К. М. Кантор // Вопросы философии. – 1981. – № 11. – С. 84–96.

15. Котляров И. В. Теоретические основы социального проектирования / И. В. Котляров. – Минск : Наука и техника, 1989. – 188 с.

16. Кримський С.Б. Запити філософських смислів / С. Б. Кримський. – К. : ПАРАПАН, 2003. – 240 с.

17. Крымский С. Б. Научное знание и принципы его трансформации / С. Б. Крымский. – К. : Наукова думка, 1974. – 206 с.

18. Курбатов В. И. Социальное проектирование : учеб. пособие / В. И. Курбатов, О. В. Курбатова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 416 с.

19. Луков В. А. Социальное проектирование / В. А. Луков. – М. : Финта, 2004. – 239 с.

20. Луков В. А. Тезаурусная концепция социального проектирования / В. А. Луков // СОТИС. – 2008. – № 3. – С. 30–39.

21. Макіавеллі Н. Державець. Флорентійські хронічки / Н. Макіавеллі. – К. : Основи, 2000. – 610 с. 

22. Марков А. П. Основы социокультурного проектирования : учеб. пособие / А. П. Марков, Г. М. Бирженюк. – СПб. : Питер, 1997. – 260 с.

23. Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – К. : Держполітвидав УРСР, 1963. – Т. 23. – 848 с.

24. Мор Т. Утопия / Т. Мор. – М. : Наука, 1947. – 369 с.

25. Морева О. В. Теоретические основы педагогического проектирования : Монография / О. В. Морева. – Новосибирск : Издательство СО РАН, 2006. – 270 с.

26. Платон. Государство // Собр. Починений : в 3 т. – Т. 3. – М. : Пресс, 1994. – С. 130.

27. Розин В. М. Социальное проектирование // Этюды по социальной инженерии : От утопии к организации / Под ред. В.М. Розина. – М. : Эдиториал УРСС, 2002. – С. 15–31.

28. Сидоренко В. Ф. Генезис проектной культуры / В. Ф. Сидоренко // Вопросы философии. – 1984. – № 10. – С. 87–99.

29. Стенина Т. Л. Социальное проектирование в контексте реализации молодежной политики на региональном уровне / Т. Л. Стенина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 129 с.

30. Федоров Н. Ф. Сочинение / Н. Ф. Федоров. – М. : Мысль, 1982. – 711 с.

31. Habermas, J. (1987) The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.