«СРОДНЯ» ПРАЦЯ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА ЩАСТЯ

Катерина Миколаївна Скворцова

Анотація


Дегуманізація продуктивної діяльності є причиною руйнування цілісності буття особистості. Вихід із цієї проблемної ситуації пов’язаний з формуванням культури «сродної» праці та відповідних їй світоглядних орієнтирів як необхідних передумов справжнього щастя соціальних суб’єктів різних рівнів. Діяльнісний підхід надає можливість аналізу детермінуючого впливу «сродної» праці на процес досягнення щастя. Поняття «щастя» в зазначеній статті тлумачимо як динамічний стан буття, субстанцією якого є свідомо-творча діяльність суб’єкта, в процесі якої реалізуються соціально-значущі потреби, інтереси, цілі, цінності, досягається гармонія із внутрішнім та зовнішнім світами.

Діяльнісний підхід надав змогу поєднати пізнавальний, мотиваційний, ціннісний аспекти дослідження «сродної» праці. Змістом діяльності є сукупність відносин людей до природи і один до одного. Діяльності притаманне суб’єкт – об’єкт – суб’єктне  відношення, провідною її формою виступає праця. В процесі праці формується людина як родова істота. В «сродній» праці розширюється поле суб’єкт – об’єкт – суб’єктного взаємозв’язку, що сприяє досягненню щастя. За Г. Сковородою проблема «сродної» виникає за обставин, відколи людина відкриває суб’єкта в об’єкті, і може бути шляхом до нещастя.

«Сродня» праця є формою відтворення суб’єкт – об’єкт – суб’єктного взаємозв’язку, тобто єдності особистих і суспільних інтересів. «Сродня» праця є головною онтологічною передумовою цілісності буття особистості, власне, щастя як суб’єктивної форми усвідомлення цієї цілісності. Перспективою подальших дослідницьких пошуків є вияв критеріїв «сродності» задля пом’якшення соціальних наслідків «несродності».

Ключові слова


діяльнісний підхід; «сродня» праця; щастя; цілісність буття

Повний текст:

PDF

Посилання


Barulin, V. S. (2002) Social'naja filosofija: Uchebnik. Moskva : FAIR–PRESS.

Bespal'chyj, V. F. (1976) Ljudyna i pracja. Kyi'v : Naukova dumka.

Butchenko, T. I. (2011) Social'no-politychne proektuvannja : problema vzajemozv’jazku suspil'nyh potreb i derzhavnyh interesiv. Monografija. Zaporizhzhja : KSK-Al'jans.

Volovyk, V. Y. (2013) Nauchnoe bыtye y nauchnoe soznanye. Kul'torologichnyj visnyk: Naukovoteoretychnyj shhorichnyk Nyzhn'oi' Naddniprjanshhyny. Zaporizhzhja: Prosvita, 30, 52–56.

Kagan, M. S. (1974) Chelovecheskaja dejatel'nost'. (Opyt sistemnogo analiza). Moskva : Politizdat.

Kratkij filosofskij slovar'. (2004) Red.-sostaviteli V. I. Volovik, G. V. Volovik. Zaporozh'e : Prosvіta.

Marks, K. (1960) Kapital. Kritika politicheskoj jekonomii. T. 1. Kn. 1: Process proizvodstva kapitala. Moskva : Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoj literatury.

Megrelishvili, A. G. (2002) «Srodnyj» trud kak vysshaja cennost' chelovecheskogo bytija. Noosfera: Zbirnyk filosofs'kyh prac' [Donec'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu]. Donec'k, 2, 126–130.

Mudryk, A. M. (2001) Koncepcija «srodnoi'» praci G. Skovorody : social'no-filosofs'kyj analiz : avtoreferat dysertacija kandydata filosofs'kyh nauk: 09.00.03 / Mudryk Alla Myhajlivna; Kyi'vs'kyj nacional'nyj universytet im. Tarasa Shevchenka. Kyi'v.

Osinchuk, E. V. (1981) Ideal i dejatel'nost'. Kiev : Vishha shkola.

Osinchuk, Ju. V. (2011) Kul'tura : sutnist' i struktura: Monografija. Kyi'v : NAU.

Osnovy social'noi' filosofii' : Navchal'nyj posibnyk (2012). Pid zagal'noju redakcijeju V. I. Volovyka. Zaporizhzhja : Prosvita.

Skovoroda, G. S. (1973) Razgovor, nazyvaemyj alfavit, ili bukvar' mira. Moskva : Mysl', T. 1, 412–461.

Social'na filosofija: Korotkyj Encyklopedychnyj slovnyk (1997) Zagal'na redakcija i ukladannja : V. P. Andrushhenko, M. I. Gorlach. Kyi'v–Harkiv : VMP «Rubikon».

Filosofs'kyj encyklopedychnyj slovnyk (2002) Za redakcijeju V. I. Shynkaruka. Kyi'v : Abrys.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Барулин В. С. Социальная философия: Учебник / В. С. Барулин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2002. – 560 с.

2. Беспальчий В. Ф. Людина і праця. – К.: «Наукова думка», 1976. – 157 с.

3. Бутченко Т. І. Соціально-політичне проектування: проблема взаємозв’язку суспільних потреб і державних інтересів. Монографія. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2011. – 280 с.

4. Воловик В. И. Научное бытие и научное сознание // Культорологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: «Просвіта», 2013. – Вип.30. – С. 52-56.

5. Каган М. С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа). – М.: Политиздат, 1974. – 328 с.

6. Краткий философский словарь // Ред.-составители В. И. Воловик, Г. В. Воловик. – Запорожье: Просвіта, 2004. – 140 с.

7. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1: Процесс производства капитала. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. – 907 с.

8. Мегрелишвили А. Г. «Сродный» труд как высшая ценность человеческого бытия // Ноосфера: Збірник філософських праць [Донецького національного технічного університету]. – Донецьк, 2002. – Вип. 2: Матеріали міжрегіональної наукової конференції «Філософсько-етична спадщина Г. С. Сковороди та духовний світ сучасної людини». – С. 126–130.

9. Мудрик А. М. Концепція «сродної» праці Г.Сковороди: соціально-філософський аналіз [Текст]: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Мудрик Алла Михайлівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 19 с.

10. Осинчук Е. В. Идеал и деятельность. – К.: Вища школа. Изд-во при Киев. Ун-те, 1981. – 184 с.

11. Осінчук Ю. В. Культура: сутність і структура: Монографія. – К.: НАУ, 2011. – 136 с.

12. Основи соціальної філософії: Навчальний посібник / Під заг. ред. В. І. Воловика. – Запоріжжя: Просвіта, 2012. – 320 с.

13. Сковорода Г. С. Разговор, называемый алфавит, или букварь мира // Г. С.Сковорода. Сочинения в 2-х томах. – Т. 1. – М.: Мысль, 1973. – С. 412 – 461.

14. Соціальна філософія: Короткий Енциклопедичний словник / Загальна редакція і укладання: В. П. Андрущенко, М. І. Горлач. – Київ – Харків: ВМП «Рубікон», 1997. – 400 с.

15. Філософський енциклопедичний словник / За ред. В. І. Шинкарука. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.