ЗАСТОСУВАННЯ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Віталій Олегович Рахманов

Анотація


У статті розглянуто застосування освітньо-інформаційного середовища у навчальному процесі, а саме глобалізацію освітніх мереж для підвищення інтелектуального потенціалу освітніх закладів України. Застосування освітньо-інформаційного середовища з позицій поетапної інтеграції забезпечує природне формування і розвиток освітньо-інформаційного простору за участі викладачів. Використання освітньо-інформаційного середовища створює умови для цілісного творчого навчального процесу. У поєднанні із засобами навчання це надає ресурси студентам для втілення цільової настанови освітнього процесу. У статті показані взаємозв’язки між основними елементами навчального процесу концептуальної каскадно-циклічної структурної схеми. Визначені протиріччя між вимогами, які суспільство ставить до майбутніх фахівців та можливостями реалізації цих вимог у вищих навчальних закладах.


Ключові слова


навчальний процес; освітньо-інформаційне середовище; освітньо-інформаційний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Bykov, V. Ju. (2010) Suchasni zavdannja informatyzacii' osvity. Informacijni tehnologii' i zasoby navchannja, 1(15). Access mode: http://www.іme.edu-ua.net/em.html.

Gokun', O. O., Zhaldak, M. I., Mashbyc', Ju. I. (2001) Osnovy informacijnyh tehnologij navchannja. Kryvyj Rig: Vydavnychyj viddil KDGTU.

Gurevych, R. S., Shestopaljuk, O. V., Shevchenko, L. S. (2004) Zastosuvannja mul'tymedijnyh zasobiv navchannja ta global'nyh informacijnyh merezh u naukovyh doslidzhennjah : posibnyk. Vinnycja.

Gurevych, R.S., Kademija, M. Ju. (2005) Metodyka vprovadzhennja informacijnyh tehnologij u navchal'nyj proces : navchal'nyj posibnyk. Vinnycja: VDPU.

Gurevych R. S., Shestopaljuk, O. V., Kademija, M. Ju. (2006) Suchasni informacijni tehnologii' ta i'h vykorystannja: metod posibnyk dlja studentiv pedagogichnyh VNZ. vykladachiv, magistriv vyrobnychogo navchannja PTNZ, sluhachiv instytutiv pisljadyplomnoi' osvity. Vinnycja : DOV Vinnycja.

Derkach, T. M. (2014) Teoretychni ta metodychni osnovy pidgotovky majbutnih fahivciv himichnyh special'nostej zasobamy informacijnyh tehnologij. Avtoreferat dysertacii' doktora pedagogichnyh nauk : 13.00.04. Instytut vyshhoi' osvity. Kyi’v.

Doroshenko, Ju. O., Semenjuk, N. V. (2002) Zastosuvannja profesijno-orijentovanyh zavdan' ta informacijnyh tehnologij u laboratornomu praktykumi z ekologii' ljudyny. Komp’jutery v navchal'nomu procesi. Uman' : Almi. 20–22.

Zhaldak, M. I. (2011) Vykorystannja komp’juteru v navchal'nomu procesi maje buty pedagogichno vyvazhenym i docil'nym. Komp’juter u shkoli ta sim’i', 3, 3–12.

Zhaldak, M. I. (2005) Dejaki metodychni aspekty navchannja informatyky v shkoli i pedagogichnomu universyteti. Naukovyj chasopys NPU imeni M. P. Dragomanova. Komp’juterno – orijentovani systemy navchannja: Zb. naukovyh prac'. Kиїв: NPU i'm. M.P. Dragomanova, 8, 3–14.

Zhaldak, M. I., Latys'kyj, V. V., Shut, M. I. (2004) Komp’juterno-orijentovani zasoby navchannja matematyky, fizyky, informatyky : posibnyk dlja vchyteliv. Kyi’v : Informatyka.

Zhaldak M. I., Rams'kyj, Ju. S., Rafal's'ka, M. V. (2009) Model' systemy social'no-profesijnyh kompetentnostej vchytelja informatyky. Naukovyj chasopys NPU imeni M. P. Dragomanova. Serija № 2. Komp’juterno – orijentovani systemy navchannja : Zbirka naukovyh prac'. Kyi’v : NGTU imeni M. P. Dragomanova, 14, 5–11.

Zhaldak, M. I. (2002) Pedagogichnyj potencial informatyzacii' navchal'nogo processu. Rozvytok pedagogichnoi' i psyhologichnoi' nauk v Ukrai'ni 1992–2002. Zbirka naukovyh prac' do 10-richchja APN Ukrai'ny: U 2 ch., Akademija pedagogichnyh nauk Ukrai'ny. Harkiv : OVS,1, 371–383.

Zhaldak, M. I. (2005) Pro dejaki metodychni aspekty navchannja informatyky v shkoli ta pedagogichnomu universyteti. Naukovi zapysky Ternopil's'kogo nacional'nogo universytetu i'm. V. Gnatjuka. Serija : Pedagogika, 6, 17–24.

Zhaldak, M. I. (2013) Problemy informatyzacii' navchal'nogo procesu v serednih i vyshhyh navchal'nyh zakladah. Komp’juter u shkoli ta sim’i', 3, 8–15.

Zhaldak, M. I. (1991) Problemy informatyzacii' navchal'nogo procesu v shkoli i v VNZ. Suchasna informacijna tehnologija v navchal'nomu procesi : zbirka naukovyh prac'. Kyi’vs'kyj pedagogichnyj instytut i'meni M.P. Dragomanova vidp. red. M. I. Shkil'. Kyi’v : NPU, 3 – 16.

Zhuk, Ju. O., Sokoljuk, O. M. (2006) Pedagogichni programni zasoby jak rynkovyj produkt. Informacijni tehnologii' i zasoby navchannja,T. 1,1, Access mode: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/ issue/view/30.

Zhuk, Ju. O. (2007) Teoretyko-metodologichni problemy formuvannja informacijnogo osvitn'ogo prostoru Ukrai'ny. Informacijni tehnologii' i zasoby navchannja, T. 3., 2. Access mode: http://journal.iitta.gov.ua/index. php/itlt/issue/view/23.

Zasoby informacijno-komunikacijnyh tehnologij jedynogo informacijnogo prostoru systemy osvity Ukrai'ny : monografija. [za redakcijeju profesora V. Ju. Bykova]. (2010) Kиїв: Pedagogichna dumka.

Zaharova, I. G. (2003) Informacionnye tehnologii v obrazovanii: Uchebnoe posobie dlja studentov vysshih pedagogicheskih uchebnyh zavedenij. Moskva : Izdatel'skij centr «Akademija».

Informacijni tehnologii' i zasoby navchannja: zbirka naukovyh prac' (2005) [za redakcijeju V. Ju. Bykova, Ju. O. Zhuka]. Kyi’v : Atika.

Koval', T. I. (2012) Vyklyky informacijnogo suspil'stva suchasnij osviti. Pedagogichnyj proces : teorija i praktyka. Zbirnyk naukovyh prac'. Kyi’v : TOV «Vydavnyche pidpryjemstvo «EDEL''VEJS», 3, 103–121.

Koval', T. I. (2009) Doslidzhennja problemy stvorennja elektronnyh pidruchnykiv dlja vyshhyh navchal'nyh zakladiv. Vyshha osvita Ukrai'ny: Tematychnyj vypusk «Vyshha osvita Ukrai'ny u konteksti integracii' do jevropejs'kogo osvitn'ogo prostoru»,T. VI (18), 219–230.

Koval', T.I., Sysojeva, S. O., Sushhenko, L. P. (2009) Pidgotovka vykladachiv vyshhoi' shkoly: informacijni tehnologii' u pedagogichnij dijal'nosti: Navchal'no-metodychnyj posibnyk. Kyi’v : Vydavnychyj centr KNLU.

Koval', T. I. (2013) Problema formuvannja pedagogichnogo profesionalizmu vykladachiv v informacijno – osvitn'omu seredovyshhi vyshhogo navchal'nogo zakladu. Naukovyj visnyk Melitopol's'kogo derzhavnogo universytetu imeni Bogdana Hmel'nyc'kogo. Serija : Pedagogika,11, 127–132.

Kozlakova, G. O., Kovaljuk, T. V. (2009) Vprovadzhennja informacijno-komunikacijnyh tehnologij u navchal'nyj proces vyshhoi' shkoly : analiz stanu, problemy, perspektyvy. Visnyk NTUU «KPI». Kyi’v:«Politehnika», 3, 102–107.

Kozlakova, G. O. (1997) Teoretychni i metodychni osnovy zastosuvannja informacijnyh tehnologij u vyshhij tehnichnij osviti : monografija. Kyi’v : IZMN.

Manako A. F., Sinica, K. M. (2012). KT v obuchenii : vzgljad skvoz' prizmu transformacij. Obrazovatel'nye tehnologii i obshhestvo (Educational Technology & Society),V. 15, 3, 337–346.

Morze, N. V. (2008) Osnovy informacijno-komunikacijnyh tehnologij. Kyi’v : Vydavnycha grupa VNV.

Morze, N. V. (2003) Systema metodychnoi' pidgotovky majbutnih vchyteliv informatyky v pedagogichnyh universytetah: Avtoreferat dysertacii' doktora pedagogichnyh nauk: 13.00.02. Nacional'nyj pedagogichnyj universytet im. M.P. Dragomanova. Kyi’v.

Obrazcov P. I. (2000) Psihologo-pedagogicheskie aspekty razrabotki i primenenija v VUZe informacionnyh tehnologij obuchenija. Orel : Orel GTU.

Osnovy standartyzacii' informacijno-komunikacijnyh kompetentnostej v systemi osvity Ukrai'ny: metod, rekomendacii' (2010) [V. Ju. Bykov. O. V. Bilous, Ju. M. Bogachkov ta in.]. Kyi’v : Atika.

Spivakovs'kyj, O. V. (2003) Teorija i praktyka vykorystannja informacijnyh tehnologij u procesi pidgotovky studentiv matematychnyh special'nostej : Monografija. Herson : Ajlant.

Spirin, O. M. (2009) Informacijno – komunikacijni ta informatychni kompetentnosti jak komponenty systemy profesijno-specializovanyh kompetentnostej vchytelja informatyky. Informacijni tehnology i zasoby navchannja, 5, (13). Access mode: http: //www.ime.edu-ua .net/em.html.

Spirin O. M. (2010) Informacijno-komunikacijni tehnologii' navchannja: kryterii' vnutrishn'ogo ocinjuvannja jakosti. Informacijni tehnologii' i zasoby navchannja,5(19), 1–12. Access mode: http: www.inie.edu-ua.net/em.htm.

Spirin O. M. (2010) Kljuchovi harakterystyky IKT-kompetentnostej. Osnovy standartyzacii' informacijno – komunikacijnyh kompetentnostej v systemi osvity Ukrai'ny: metodychni rekomendacii' [V. Ju. Bykov, O. V. Bilous. Ju. M. Bogachkov ta in.]; za zagal'noju redakcijeju V. Ju. Bykova, O. M. Spirina, O. V. Ovcharuk. Kyi’v : Atika.

Spirin, O. M. (2013) Kryterii' i pokaznyky jakosti informacijno-komunikacijnyh tehnologij navchannja. Informacijni tehnologii' i zasoby navchannja, 1, (33). Access mode: http://journal.iitta.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Биков В. Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – №1 (15). – Режим доступу : http://www.іme.edu-ua.net/em.html.

2. Гокунь О. О. Основи інформаційних технологій навчання / О. О. Гокунь, М. І. Жалдак, Ю. І. Машбиць. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КДГТУ, 2001. – 210 с.

3. Гуревич Р. С. Застосування мультимедійних засобів навчання та глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях : посібник / Р. С. Гуревнч, О. В. Шестопалюк, Л. С. Шевченко. – Вінниця, 2004. – 135 с.

4. Гуревич Р.С. Методика впровадження інформаційних технологій у навчальний процес : навч. посіб. / Р. С. Гуревнч, М. Ю. Кадемія. – Вінниця : ВДПУ. – 2005. – 64 с.

5. Гуревич Р. С. Сучасні інформаційні технології та їх використання: метод посіб. для студ. пед. ВНЗ. викладачів, магістрів виробничого навчання ПТНЗ, слухачів ін-тів післядипломної освіти / Р. С. Гуревич, О. В. Шестопалюк, М. Ю. Кадемія та ін.]. – Вінниця : ДОВ Вінниця. – 2006. – 138 с.

6. Деркач Т. М. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей засобами інформаційних технологій : Автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Т. М. Деркач / Інститут вищої освіти. – К., 2014. – 40 с.

7. Дорошенко Ю. О. Застосування професійно-орієнтованих завдань та інформаційних техно- логій у лабораторному практикумі з екології людини / Ю. О. Дорошенко. Н. В. Семенюк // Комп’ютери в навчальному процесі. – Умань : Алмі. – 2002. – С. 20–22.

8. Жалдак М. І. Використання комп’ютеру в навчальному процесі має бути педагогічно вива- женим і доцільним / М. І. Жалдак // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 3. – С. 3–12.

9. Жалдак М. І. Деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі і педагогічному універ- ситеті / М. І. Жалдак / Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць. – К. : НПУ їм. М.П. Драгоманова. – 2005. – № 8. – С. 3–14.

10. Жалдак М. І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики : посібник для вчителів / М. І. Жалдак, В. В. Латиський, М. І. Шут. – К. : Інформатика, 2004. – 182 с.

11. Жалдак М. І. Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформати- ки / М. І. Жалдак, Ю. С. Рамський, М. В. Рафальська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : Зб. наукових праць. – К. : НГТУ імені М. П. Драгоманова. – 2009. – № 14. – С. 5–11.

12. Жалдак М. І. Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002. Зб. наук, праць до 10-річчя АПН України: У 2 ч. / Академія педагогічних наук України. – Харків : ОВС-2002. – Ч.1. – С. 371–383.

13. Жалдак М. І. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та педагогічному університеті / М. І. Жалдак // Наукові записки Тернопільського національного університету їм. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2005. – № 6. – С. 17–24.

14. Жалдак М. І. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах / М. І. Жалдак // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 3. – С. 8–15.

15. Жалдак М. І. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі і в ВНЗ / М. І. Жалдак // Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі : зб. наук. пр. / Київ. пед. ін-т їм. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ – 1991 – С. 3–16.

16. Жук Ю. О. Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт [Електронний ресурс] / Ю. О. Жук. О. М. Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2006. – Т. 1. – № 1. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/ issue/view/30.

17. Жук Ю. О. Теоретико-методологічні проблеми формування інформаційного освітнього про- стору України [Електронний ресурс] / Ю. О. Жук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – Т. 3. – № 2. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index. php/itlt/issue/view/23.

18. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : монографія / [за ред. проф. В. Ю. Бикова]. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 160 с.

19. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / И. Г. Захарова. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.

20. Інформаційні технології і засоби навчання: зб. наук. праць [за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жу- ка]. – К. : Атіка, 2005. – 272 с.

21. Коваль Т. І. Виклики інформаційного суспільства сучасній освіті / Т. І. Коваль // Педагогічний процес : теорія і практика : Збірник наукових праць. – К. : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС». – 2012. – Випуск 3.– С. 103–121.

22. Коваль Т. І. Дослідження проблеми створення електронних підручників для вищих навчаль- них закладів / Т. І. Коваль // Вища освіта України : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2009. – Т. VI (18). – С. 219–230.

23. Коваль Т. І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній дія- льності : Навч.-метод. посіб. / Т. І. Коваль, С. О. Сисоєва, Л. П. Сущенко. — К. : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 380 с.

24. Коваль Т. І. Проблема формування педагогічного професіоналізму викладачів в інформаційно-освітньому середовищі вищого навчального закладу / Т. І. Коваль // Науковий вісник Мелітопольського державного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогіка. – 2013. – № 11. – С. 127–132.

25. Козлакова Г. О. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес вищої школи: аналіз стану, проблеми, перспективи / Г. О. Козлакова, Т. В. Ковалюк // Вісник НТУУ «КПІ». – К. : «Політехніка». – 2009. – № 3. – С. 102-107.

26. Козлакова Г. О. Теоретичні і методичні основи застосування інформаційних технологій у вищій технічній освіті : монографія / Г. О. Козлакова. – К. : ІЗМН, 1997. – 180 с.

27. Манако А. Ф. КТ в обучении: взгляд сквозь призму трансформаций / А. Ф. Манако, К. М. Си- ница. // Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society). – 2012. – V. 15. – № 3. – Р. 337–346.

28. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н. В. Морзе. – К. : Видавнича група ВНV, 2008. – 352 с.

29. Морзе Н. В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах : Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Морзе/ Національний педаго- гічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003. – 39 с.

30. Образцов П. И. Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в ВУЗе инфо- рмационных технологий обучения / П. И. Образцов. – Орел : Орел ГТУ, 2000. – 145 с.

31. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод, рекомендації [В. Ю. Биков. О. В. Білоус, Ю. М. Богачков та ін.]. – К. : Атіка, 2010. – 88 с.

32. Співаковський О. В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі під- готовки студентів математичних спеціальностей : Монографія / О. В. Співаковський. – Херсон : Айлант, 2003. – 229 с.

33. Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти сис- теми професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики [Електронний ре- сурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технологи і засоби навчання. – 2009. – № 5. – (13). – Режим доступу : http: //www.ime.edu-ua .net/em.html.

34. Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: критерії внутрішнього оцінювання якості [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчан- ня. – 2010. – № 5 (19). – С. 1–12. – Режим доступу : http: www.inie.edu-ua.net/em.html.

35. Спірін О. М. Ключові характеристики ІКТ-компетентностей. Основи стандартизації інформа- ційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації. – К. : Атіка, 2010. – 88 с.

36. Спірін О. М. Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 1. – (33). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.