ІНТЕГРАТИВНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Наталія Юріївна Волянюк, Георгій Володимирович Ложкін

Анотація


Необхідність регулювання виникає при здійсненні будь-якої цілеспрямованої активності в умовах невизначеності та змінності параметрів середовища. Будь-яка регуляція полягає в забезпеченні сталого розвитку активності на досягнення конкретної мети. У діяльності людини психічна регуляція набуває усвідомленого і активно перетворюючого характеру. За допомогою психічних регуляторів людина спрямовує свою активність, програмує, реалізує, контролює і коригує свою поведінку і дії. У психології найбільше вивчені в якості регуляторів можливості пізнавальних процесів, виділені і обґрунтовані їх відмінності і властивості, які розглядаються з точки зору когнітивних і регулятивних функцій.

Робота присвячена системному аналізу інтегративних психічних процесів регуляції діяльності. В основу вивчення проблеми покладено припущення про те, що регулятивна роль психіки повинна розкриватися на основі вивчення різнопорядкових явищ. Функції психіки (когнітивна, регуляторна та комунікативна) мають прояв у феноменах цілепокладання, антиципації, прийняття рішень, прогнозування, планування, програмування і самоконтролю в нерозривній єдності, що дозволяє розглядати їх як системні процеси. У кожному з них виражається специфічний спосіб реалізації регулятивної функції, виконання якої стає для суб'єкта діяльності домінуючою. Інтегративні за будовою і регулятивні за функціональною спрямованістю вони виступають необхідним рівнем інтеграції між основними психічними процесами і цілісною регуляцією діяльності. Ці процеси характеризують різну ступінь стійкості, усвідомленості і тривалість протікання. Реалізація суб'єктом регуляторного процесу є самостійне прийняття ним низки взаємопов'язаних і узгоджених між собою рішень, спрямованих на подолання інформаційної невизначеності при розгортанні своєї активності.


Ключові слова


регуляція; діяльність; психічні процеси; інтегративність; усвідомленість

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Anokhin, P.K. (1978). Fylosofskye aspekty teoryy funktsyonalnykh system [Philosophic aspects of the functional systems theory]. Moscow: Nauka.

Bodrov, V.A. (2006). Psykholohyia professyonalnoi deiatelnosty. Teoretycheskye y prykladnye problemy [Philosophy of professional activity. Theoretical and practical problems]. Moscow: Izd-vo «Instytut psykholohii RAN».

Volyanyuk, N.Yu., & Lozhkin, G.V. (2014). Pedahohycheskaia deiatelnost y ee rehuliatory [Pedagogical activity and its regulators]. Praktychna psykholohiia i sotsialna robota, 3 (180), 1-4.

Volyanyuk, N.Yu., & Lozhkin, G.V. (2007). Psykholohichni osnovy prohnozuvannia v systemi profesiinoi sotsializatsii osobystosti [Psychological bases of prediction in the system of professional socialization of personality]. In IP APNU, Volume IX, Part 4, 215-222.

Zavalishina, D.N. (2005). Praktycheskoe myshlenye: Spetsyfyka y problemy razvytyia [Practical thinking: Specifics and problems of development]. Moscow: Izd-vo «Instytut psykholohii RAN».

Karpov, A.V. (2011). Teoretycheskye y eksperymentalnye osnovy metakohnytyvnoi rehuliatsyy deiatelnosty [Theoretical and experimental bases of metacognitive regulation of activity]. Psykholohyia samorehuliatsyy v XXI veke, Saint-Petersburg-Moscow: Nestor-Istoriia, 90-125.

Klimov, Е.А. (1988). Vvedenye v psykholohyiu truda [Introduction into Labor Psychology]. Moscow: Izd-vo MGU.

Kornilov, Yu.K. (2000). Kak sytuatsyia stanovytsia problemoi [How situation becomes a problem]. Praktycheskoe myshlenye y opyt: sytuatyvnost y ynstrumentalnost obobshchenyi, Yaroslavl, 3-14.

Lozhkin, G.V. (2009). Psykholohycheskyi potentsyal professyonalyzatsyy subiekta deiatelnosty [Psychological potential of professionalization of the actor]. In Osobystist u prostori kultury: III Sevastopol nauk.-prakt. mizhnar. symp., Sevastopol, 106.

Lozhkin, G.V., & Volyanyuk, N.Yu., & Soltyk, O.O. (2013). Psykolohiia pratsi [Labor Psychology]. Khmelnytskyi: KhNU.

Lomov, B.F. (2006). Psykhycheskaia rehuliatsyia deiatelnosty [Psychological regulation of activity]. Moscow: Izd-vo «Instytut psykholohii RAN».

Merlin, V.S. (1996). Psykholohyia yndyvydualnosty [Psychology of Individuality]. Moscow: Izd-vo "Instytut praktycheskoi psykholohyy", Voronezh, Izd-vo "MODEK".

Morosanova, V.I. (2001). Indyvydualnyi styl samorehuliatsyy [Individual style of self-regulation]. Moscow: Nauka.

Nikiforov, G.S. (1996). Nadezhnost profesyyonalnoi deiatelnosty [Reliability of professional activity]. Saint-Petersburg: Izd-vo S.-Peterburh. un-ta.

Oboznov, А.А. (2003). Psykhycheskaia rehuliatsyia operatorskoi deiatelnosty: v osobykh uslovyiakh rabochei sredy [Psychological regulation of operator activity: under specific conditions of labor environment]. Moscow: Izd-vo "Instytut psykholohii RAN".

Prokhorov, А.О. (2009). Smyslovaia rehuliatsyia psykhycheskykh sostoianyi [Sense regulation of psychological states]. Moscow: Izd-vo "Instytut psykholohii RAN".

17. (2006). Psykholohyia tvorchestva: shkola Ya.A. Ponomareva [Psychology of Creativity: school of Ya.A. Ponomareva]. Edited by D.V. Ushakov. Moscow: Izd-vo «Instytut psykholohii RAN».

18. James, W. (1950). The principles of psychology. New York: Dover, 23-43.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональных систем / Петр Кузьмич Анохин. – М.: Наука, 1978. – 400 с.

2. Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные проблемы / Вячеслав Алексеевич Бодров. – М.: Изд-во «Институт психологи РАН», 2006. – 623 с.

3. Волянюк Н.Ю. Педагогическая деятельность и ее регуляторы / Г.В.Ложкин, Н.Ю.Волянюк // Практична психологія і соціальна робота. – № 3 (180). – 2014. – С. 1-4.

4. Волянюк Н.Ю. Психологічні основи прогнозування в системі професійної соціалізації особистості / Н.Ю. Волянюк, Г.В.Ложкін // Зб. наук. пр. ІП АПНУ. – Т. IX. – Ч. 4. – 2007. – С. 215-222.

5. Завалишина Д. Н. Практическое мышление: Специфика и проблемы развития / Д.Н. Завалишина. – М.: Изд-во «Институт психологи РАН», 2005. – 376 с.

6. Карпов А.В. Теоретические и экспериментальные основы метакогнитивной регуляции деятельности / А.В.Карпов // Психология саморегуляции в XXI веке. – Спб.-М.: Нестор-История, 2011. – С. 90-125.

7. Климов Е.А. Введение в психологию труда / Е.А. Климов. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 199 с.

8. Корнилов Ю.К. Как ситуация становится проблемой / Ю.К.Корнилов // Практическое мышление и опыт: ситуативность и инструментальность обобщений. Сб. статей [под ред. Ю.К.Корнилова]. – Ярославль, 2000. – С.3-14.

9. Ложкін Г.В. Психологический потенциал профессионализации субъекта деятельности / Г.В. Ложкін // Особистість у просторі культури. Матер. III Севастопольської наук.-практ. міжнар. симп. – Севастополь, 2009. – С.106.

10. Ложкін Г.В. Психологія праці : навч. посібник / Г.В.Ложкін, Н.Ю.Волянюк, О.О.Солтик ; за заг. ред. Г.В.Ложкіна. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 191 с.

11. Ломов Б.Ф. Психическая регуляция деятельности / Б. Ф. Ломов. – М.: Изд-во «Институт психологи РАН», 2006. – 624 с.

12. Мерлин В. С. Психология индивидуальности / В.С. Мерлин. – М. : Изд-во Ин-та практ. психологии ; Воронеж : МОДЭК, 1996. – 448 с.

13. Моросанова В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции: феномен, структура и функции в произвольной активности человека / В.И. Моросанова. – М.: Наука, 2001. – 192 с.

14. Никифоров Г.С. Надежность професииональной деятельности / Герман Сергеевич Никифоров. – СПБ.: Изд-во С. – Петербург. ун-та, 1996. – 176 с.

15. Обознов А.А. Психическая регуляция операторской деятельности: в особых условиях рабочей среды / А. А. Обознов [под ред. В.А.Бодрова]. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2003. – 182 с.

16. Прохоров А.О. Смысловая регуляция психических состояний / А.О.Прохоров. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009. – 352 с.

17. Психология творчества: школа Я.А.Пономарева / Под ред. Д.В.Ушакова. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. – 624 с.

18. James, W. (1950) The principles of psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston. Unaltered republication. New York: Dover, 1950, pp. 23-43.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.