ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ТА СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ольга Володимирівна Москаленко

Анотація


В статті розглянуто особливості ціннісних та смисложиттєвих орієнтацій  та їх розвиток у студентів технічних спеціальностей протягом періоду навчання у вищій школі. Визначено, що в юнацькому віці активно розвиваються такі новоутворення як, готовність особистості до самовизначення, почуття відповідальності за власне майбутнє, розвиток самоосвіти та самопізнання, тобто вирішення питання ідентичності в професійній сфері, у сфері сімейних відносин і в особистісному розвитку.

Для визначення особливостей побудови ціннісної структури студентів технічної спрямованості вибрано адекватні діагностичні методики, а для опрацювання та подання отриманих результатів застосовано критерій Стьюдента та метод кластерного аналізу.

З’ясовано, що найбільш пріоритетними цінностями для студентів є цінності досягнень та особистісні або престижно-егоїстичні цінності, які зберігають своє домінуюче значення. Найнижчі показники отримали цінності суспільно-соціальні, які певною мірою набувають значення для студентів, що обумовлено потребою встановлення соціальних зв’язків та усвідомленням вітальних цінностей. Деякі показники свідчать про наявність суперечностей та внутрішніх конфліктів особистості і демонструють розвиток «Я-образу» особистості студента.

 Дослідження смисложиттєвих орієнтацій студентів показало, що у студентів початкових курсів при певному рівні осмисленості життя, існує проблема наявності мети в житті, а також невіра у власні сили, щодо контролю власного життя, яка зміцнюється та зростає у випускників і виявляється в усвідомленості сутності власного існування, відповідальності та цілеспрямованості.

 


Ключові слова


ціннісні орієнтації; смисложиттєві орієнтації; розвиток особистості; технічна спеціальність; цінності

Повний текст:

PDF

Посилання


Bubnova, S. S. (1995). Metodyka dyahnostyky tsennostnykh oryentatsyj lychnosty [Methods for diagnostics of value orientations of the personality]. Moscow.

Dubovytskaia, E. A. (2010). Yunosheskyj vozrast, osobennosty y problemy razvytyia [Youth age, characteristics and problems of development]. Visnyk Kyivs'koho instytutu biznesu ta tekhnolohij, 3, 75–78.

Korniienko, I. O. (2013). Osobystisni tsinnosti u strukturi zhyttievoho svitu iunakiv [Personal values in the structure of the youth lifeworld]. Zbirnyk naukovykh prats' : filosofiia, sotsiolohiia, psykholohiia, 18, 162–172.

Leont'ev, D. A. ( 2000). Test cmyslozhyznennykh oryentatsyj [Test of life meaning orientations]. Moscow: Smysl.

Pavelkiv, R. & Potapchuk Т. (2011). Formuvannia identychnosti v students'komu vitsi [Forming of identity in the student age]. Nova ped. Dumka, 4, 77–80.

Povzun, V. D. (1996). Tsennostnoe samoopredelenye studentov v pedahohycheskom obrazovanyy v uslovyiakh unyversyteta [Axiological self-determination of students in teacher education in university]. Extended abstract of candidate's thesis.

Rubchovs'kyj, K. V. (1997). Sotsyalyzatsyia, obrazovanye y tsennostnye oryentatsyy [Socialization, education and value orientation]. Materyaly respublykanskoj nauchno-praktycheskoj konferentsyy, Krasnoiarsk, 12–15.

Sokolova, A. V. (2003) Tsennostnye oryentatsyy post-sovetskoho humanytarnoho studenchestva [Valuable orientations of post-Soviet humanitarian students]. Sotsis, 9, 36–48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бубнова С. С. Методика диагностики ценностных ориентаций личности / С.С.Бубнова. – М. , 1995. – 25 с.

2. Дубовицкая Е. А. Юношеский возраст, особенности и проблемы развития / Е. А. Дубовицкая // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : сб. – 2010. – № 1 (11). – С. 75–78.

3. Корнієнко І. О. Особистісні цінності у структурі життєвого світу юнаків / І. О.Корнієнко // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2013. – В. 18. – Ч. 1. – С. 162–172.

4. Леонтьев Д. А. Тест cмысложизненных ориентаций (СЖО) / Д. А. Леонтьев. – 2-е изд. – М. : Смысл, 2000. – 18 c.

5. Павелків Р. В. Формування ідентичності в студентському віці / Р. Павелків, Т. Потапчук // Нова пед. думка. – 2011. – № 4. – С. 77–80.

6. Повзун В. Д. Ценностное самоопределение студентов в педагогическом образовании в условиях университета : автореф. дис. ... канд. пед. наук / В. Д. Повзун, 1996. – 22 с.

7. Рубчовський К. В. Социализация, образование и ценностные ориентации / К. В. Рубчовский // Образованпе и социализация личности в современном обществе : Материалы республиканской научно-практической конференции, Красноярск: КГПУ. – 1997. – С. 12–15.

8. Соколова А. В. Ценностные ориентации пост-советского гуманитарного студенчества / А. В. Соколова, И. О. Щербакова // Социс. – 2003. – № 9. – С. 36–48.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.