ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПТУ «КУЛЬТУРНИЙ СМИСЛ»

Інна Вячеславівна Виселко

Анотація


Соціокультурна динаміка сьогодення детермінує постановку проблеми стосовно феномену «культурних смислів», оскільки культурні смисли є основними конструктами соціальної реальності, завдяки яким людина інтерпретує світ та своє місце в ньому. В роботі представлений погляд на проблему з точки зору історико-філософської, культурологічної ретроспективи та аналізується сучасний простір утворення, перетворення, трансляції та ретрансляції культурних смислів людства в історичному масштабі цивілізації.

Культурні смисли в історії людства становлять особливу наповненість значенням, надають обґрунтованість людської діяльності, що відображає онтологічний статус людини як єдність буття і свідомості, як онтологічні засади інтегральності матеріального і духовного в проявах культури. Культурні смисли цементують світ культури в континуумі часопростору, становлять цінністно-змістовний ландшафт культури, орієнтують людину в тих історичних конкретних умовах життя, які пов’язані з реаліями простору культури.

З метою дослідження заявленої проблематики ми звернулися до трактування культурних смислів з позиції феноменів «габітус», «культурний капітал» (П. Бурдьє), «презентативний та дискурсивний символіз» (С. Лангер), «семіосфера» (Ю.М. Лотман) та ін, що дозволило різноаспектно розглянути концепт «культурний смисл», адже становлення даної дефініції включає різноманітні підходи в її трактуванні. Нашою стратегією, таким чином, є філософська реконструкція теоретичного висвітлення поняття «смисл» у дотичних щодо його розуміння категоріях.

Ключові слова


культурний смисл; культурна пам'ять; культурний текст; простір культури; цінність; символ; семіосфера

Повний текст:

PDF

Посилання


Bart, R. (1989) Izbrannye raboty : Semiotika : Pojetika. Sostavitel', obshhaja redakcija i vstupitel'naja stat'ja G. K. Kosikova. Moskva : Progress.

Ben'jamin V. (1996) Proizvedenie iskusstva v jepohu ego tehnicheskoj vosproizvodimosti. Moskva : Medium.

Burd'e, P. (2001) Prakticheskij smisl. Sankt-Peterburg : Aletejja.

Veber, M. (1990) Izbrannye proizvedenija. Moskva : Progress.

Veber, M. (1990) Osnovnye sociologicheskie ponjatija. Moskva : Progress.

Vyselko, I. V., Pokulyta, I. K. (2012) Aktualizacija kul'turnyh smysliv v informacijnomu prostori. Mul'tyversum. Filosofs'kyj al'manah, Kyi'v, 9 (117), 176–186.

Zinchenko, V. P. (1989) Kul'tura i tehnika. Krasnaja kniga kul'tury? Moskva : Iskusstvo, 55–69.

Karpenko, I. V., Teslenko, P. O. (2013) Koncepcija symvolichnogo polja, praktyky ta gabitusu P. Burd'je : eksplikacija problemy kompleksnosti praktyky. Gumanitarnyj visnyk Zaporiz'koi' derzhavnoi' inzhenernoi' akademii', 53, 204–214. Access mode : http ://nbuv.gov.ua/j– pdf/znpgvzdia_2013_53_23.pdf

Kostenko, N. V. (2010) Nastich' real'noe, kogda media povsjudu : ontologicheskij interes v kul'turnyh issledovanijah i teorii media. Sociologija : teorija, metody, marketing, 1, 3–15.

Langer, S. (2000) Filosofija v novom kljuche : Issledovanie simvoliki razuma, ritual i iskusstvo. Moskva : Respublika.

Lotman Ju. M. (2000) Semiosfera. Sankt-Peterburg : «Iskusstvo–SPB».

Media. Demokratija. Kul'tura. (2008) Za redakcijeju N.Kostenko, A.Ruchky. Kyi'v : Instytut sociologii' NAN Ukrai'ny.

Mikitinec, O.I. (2008) Rolan Bart : tekstual'nvja osmyslennost' prostranstva. Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Serija «Filosofija. Sociologija», 21 (60), 1, 23–38

Novye audiovizual'nye tehnologi : Uchebnoe posobie (2005). Otvetstvennyj redaktor K.Je. Razlogov. Moskva : Editorial URSS.

Pelipenko, A.A. (2007) Rozhdenie smysla. Lichnost'. Kul'tura. Obshhestvo, 3 (37), 69–95.

Smyslova morfologija sociumu (2012). Za redakcijeju N.Kostenko. Kyi'v : Instytut sociologii' NAN Ukrai'ny.

Hejzinga, J. (2010) Teni zavtrashnego dnja. Chelovek i kul'tura. Zatemnennyj mir. SanktPeterburg : Izdatel'stvo Ivana Limbaha.

Chernyh A.I. (2013) Media i ritualy. Moskva; Sankt-Peterburg : Universitetskaja kniga.

Jekrannaja kul'tura. Teoreticheskie problemy : sbornik statej (2012). Otvetstvennyj redaktor K.Je. Razlogov. Sankt-Peterburg : Dmitrij Bulanin.

Assmann, J. (2005) Das kulturelle Gedachtnis : Schrift, Erinnerung und politische Identitat in fruehen Hochkulturen. Miinchen. : Taschenbuch.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Р.Барт: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с.

2. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / В. Беньямин. – М.: Медиум, 1996. – 240 с.

3. Бурдье П. Практический смисл / П.Бурдье: – Пер. с фр.: А.Т. Бикбов, К.Д. Вознесенская, С.Н. Зенкин, Н.А. Шматко; Отв. ред. пер. и Послесл. Н.А. Шматко. – СПб.: Алетейя, 2001 г. – 562 с.

4. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. – М.: Прогресс, 1990. – 805 с.

5. Вебер М. Основные социологические понятия / М. Вебер// Пер. с нем./ Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. –808 с.

6. Виселко І.В. Актуалізація культурних смислів в інформаційному просторі / І.В. Виселко, І.К. Покулита//Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. Лях В.В. – Вип 9 (117). – К., 2012. – С.176–186.

7. Зинченко В.П. Культура и техника / В.П. Зинченко // Красная книга культуры?/ Под ред. И.Т. Фролова. – М. : Искусство, 1989. – С.55–69.

8. Карпенко І.В. Концепція символічного поля, практики та габітусу П. Бурдьє: експлікація проблеми комплексності практики / І. В. Карпенко, П. О. Тесленко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії . – 2013. – Вип. 53. – С. 204–214. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/znpgvzdia_2013_53_23.pdf

9. Костенко Н.В. Настичь реальное, когда медиа повсюду: онтологический интерес в культурных исследованиях и теории медиа / Н.В.Костенко // Социология: тнория, методы, маркетинг. – 2010. –№1. – С.3–15.

10. Лангер С. Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуал и искусство / С.Лангер. – М.: Республика, 2000. – 286 с.

11. Лотман Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. – С.–Петербург: «Искусство – СПБ», 2000. – 704 с.

12. Медіа. Демократія. Культура. / За ред.. Н.Костенко, А.Ручки. – К.: Інститут соціології НАН України, 2008. – 356 с.

13. Микитинец О.И. Ролан Барт: текстуальнвя осмысленность пространства / О.И. Микитинец // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Философия. Социология». – 2008. – Т. 21 (60). № 1 С. 23–38

14. Новые аудиовизуальные технологи: Учебное пособие / Отв. Ред.. К.Э. Разлогов. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 488 с.

15. Пелипенко А.А. Рождение смысла / А.А. Пилипенко //Личность. Культура. Общество. – 2007. – № 3 (37). – С. 69–95.

16. Смислова морфологія соціуму / За ред. Н.Костенко. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – 422 с.

17. Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир / Й. Хейзинга // Сост., пер. с нидерл. и предисл. Д. Сильвестрова; Коммент. Д. Харитоновича. – СПб.: Изд–во Ивана Лимбаха, 2010. – 456 с.

18. Черных А.И. Медиа и ритуалы. – М.; СПб.: Университетская книга, 2013. – 236 с.

19. Экранная культура. Теоретические проблемы: сб. статей / отв. Ред.. К.Э. Разлогов. – СПб: «Дмитрий Буланин», 2012. – 752 с.

20. Assmann J. Das kulturelle Gedachtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identitat in fruehen Hochkulturen / J. Assmann. – Miinchen.: Taschenbuch, 2005. – 236 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.