ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНА ТРАДИЦІЯ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ

Ірина Михайлівна Тимків

Анотація


У статті проаналізовано роль історичної пам’яті та національної традиції у сучасній Україні. Показано, що українське суспільне та політичне життя перебуває у нерозривному зв’язку із традиціями. Історична пам'ять народу та національна традиція виступали основними елементами українського національного відродження. Розглянуто особливості визначення поняття національної традиції. Звернено увагу на політичний та соціальний різновиди традицій. Визначено характерні риси історичної пам’яті українців. Охарактеризовано суть модерністської концепції «винайдення традиції». Визначено роль церемоній і ритуалів як засобів відродження національних традицій та їх значення у контексті політичної освіти молоді. Визначено основні аспекти традиціоналістської культури селянської спільноти як невід’ємного компоненту культури українського народу.

Розглянуто консерватизм як суспільно-політичну та ідейну течію, в основі якої – традиційні цінності суспільства. Здійснено спробу довести тезу, що активне наслідування та відтворення молоддю національної та культурно-історичної традицій є запорукою її політичної соціалізації та адаптації до сучасних суспільно-політичних реалій.

Зроблено висновок, що прогресивний розвиток України, розбудова громадянського суспільства вимагають вивчення минулого країни та історичної пам’яті народу. Зроблено припущення, що актуальним у даному контексті буде звернення до національних традицій у державотворчих цілях.

Статтю виконано із використанням таких методів, як проблемно-хронологічний, системно-структурний, логіко-аналітичний,  емпірико-теоретичний.


Ключові слова


національна традиція; історична пам'ять; політична освіта; консерватизм; винайдення традицій; комеморація; ритуал; звичай; ментальність; національний характер

Повний текст:

PDF

Посилання


Vashkevych, V. M. (2013). Kulturno-istorychna tradytsiia ta istorychna svidomist [Cultural and historical tradition and historical consciousness]. Natsionalna ta istorychna pam’iat, 8, 41-51.

Hobsbaum, E., Reindzher, T. (2010). Vynaidennia tradytsii [Invention of tradition]. Kyiv, Nika-Tsentr.

Hordiienko, M. (2007). Natsionalna tradytsiia yak osnova politychnoi doktryny konservatyzmu [The national tradition as the basis of political doctrine of conservatism]. Ukr. nats. ideia: realii ta perspektyvy rozvytku, 19, 3–10.

Honcharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv, Liubid.

Kononenko, B. (1999). Cultural in terms, concepts, names. Moskov, Shchyt-M (In Russian).

Lypynskyi, V. (1995). Letters to fellow farmers about the idea and organization of Ukrainian monarchism. Kyiv – Filadelfiia (In Ukrainian).

Polysaiev, O. (2008). Arkhitektonika suchasnoho mifu [Architectonics of modern myth]. Ternopil, Aston.

Strii, L. (2014). Rytualnyi kharakter politychnoi komunikatsii: semiotyka inavhuratsii [Funeral nature of political communication: semiotics of president inauguration]. Mova, 21, 44-46.

Jaspers, K. (1991). The meaning and purpose of history. Moskov, Polytyzdat (In Russian).

Kolakowskii, L. (1970). Der Anspruch auf die selbstverschuldete Unmundigkeit. In: Vom Sinn der Tradition. Munchen, 1, 6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вашкевич В. М. Культурно-історична традиція та історична свідомість / В. М. Вашкевич // Національна та історична пам’ять. – 2013. – Вип. 8. – С. 41-51.

2. Винайдення традиції / За ред. Е.Гобсбаума та Т. Рейнджера; Пер. з англ. М. Климчука – 2-ге вид., випр. – К: Ніка-Центр, 2010. – 448 с

3. Гордієнко М. Національна традиція як основа політичної доктрини консерватизму/ М. Гордієнко // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розвитку – 2007. – Вип. 19. – С. 3–10.

4. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Любідь, 1997. – 206 с.

5. Кононенко Б. Культурология в терминах, понятиях, іменах: Справ.учеб. пособие / Б. Кононенко. – М.: Щит-М, 1999. – 406 с.

6. Липинський В. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію  українського монархізму / В. Липинський. – К. – Філадельфія, 1995. – 470 с.

7. Полисаєв О. Архітектоніка сучасного міфу / О. Полисаєв. – Тернопіль : Астон, 2008. – 336 с.

8. Стрій Л. Ритуальний характер політичної комунікації: семіотика інавгурації Президента / Л. Стрій // Мова. – 2014. – № 21. – С. 44-46

9. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс; Пер. с нем. – М.: Политиздат 1991. – 527 с.

10. Kolakowski L. Der Anspruch auf die selbstverschuldete Unmundigkeit. – In: Vom Sinn der Tradition. – Munchen, 1970. – P. 1. 6.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.