ДІАЛОГ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ

Ірина Анатоліївна Муратова

Анотація


Дослідження історії діалогу в розвитку філософського мислення, мови, літератури, у взаємодії культури різних соціальних епох, дає нове розуміння його ролі в розвитку інтелекту і навчанні. В філогенезі розвитку думки кожної історичної епохи діалог розкривається як соціокультурна взаємодія або інтеракція, що змінює її суб’єктів. Суперечливий зв’язок античного діалогу з середньовічним диспутом і діалогізмом відродження в їх протистоянні і спадкоємності розкриває розвиток розумової діяльності в філогенезі. Таке дослідження є основою розуміння онтогенезу інтелектуальних здібностей особистості. Діалог як вид дії містить в собі багатство різноманітних компонентів, які привносяться учасниками, забезпечує їх інтеграцію. Невід’ємний компонент діалогу – формування відповіді під впливом звернення, в якому на першій план виходить конструювання, побудова, вироблення змісту діалогу його учасниками. В діалоговій взаємодії присутні три аспекти: інтерактивний, комунікативний, перцептивний. Слово слугує лише посередником в діалогічному середовищі конкретних умов, обставин, соціальних відносин, почуттів, думок, світоглядів мовців. Діалогові відношення не зводяться ані до логічних, ані до лінгвістичних, ані до психологічних чи будь-яких інших зв’язків, бо в них вступають суб’єкти, автори, творці – представники певних суспільних відносин. Навчальний діалог – це не просто обмін репліками між його учасниками, а їх соціальна взаємодія, спілкування, що активізує розумову, емоційну, чуттєву діяльність. Перехід від усного до письмового, від зовнішнього до внутрішнього діалогу і навпаки в навчальному діалозі забезпечує розвиток мислення співрозмовників в процесі вирішення педагогічних завдань.

Ключові слова


діалог; спілкування; розвиток; мислення; дія

Повний текст:

PDF

Посилання


Astaf'eva, O. N. (2006) Polilog v uslovijah transnacionalizacii kul'turnogo prostranstva: novaja real'nost' globalizirujushhegosja mira. Teorija i praktika kul'tury. Al'manah, 4, 6–18.

Budnyk, O. P. (2003) Dialogizm jak pryncyp gumanitarnoi' osvity. Filosofs'ki problemy gumanizacii' osvity,Odesa, 151–152.

Bibler, V. S. (1989) Dialog. Soznanie. Kul'tura : ideja kul'tury v rabotah M. Bahtina. Odissej. Chelovek v istorii. Moskva: Nauka, 21–59.

Bibler, B. C. (1989) Kul'tura. Dialog kul'tur : opyt opredelenija. Voprosy filosofii, 6, 31–42.

Gorfunkel', A. H. (1980) Filosofija jepohi vozrozhdenija. Moskva : Vysshaja shkola

Dzhohadze, D. V. (1997) Filosofija antichnogo dialoga. Moskva : Dialog-MGU, Viniti.

D'jakonov, G. V. (2006) Psihologija dialoga : teoretiko-metodologicheskoe issledovanie. Kirovograd : RVC KGPU im. V. K. Vinnichenko, 176–184.

D'jakonov, G. V. (2004) Spilkuvannja i vzajemodija : dialogichnyj pidhid. Social'na psyhologija, 3(5), 82–96.

Zakovrjashina, V. S. (1998) Dialog v istorii kul'tury i obrazovanija : avtoref. dis. kand. kul'turolog. nauk: 24.00.02. NGPU , Nizhnevartovsk.

Kagan, M. S. (1998) Problema dialoga v sovremennoj filosofskoj mysli. Problemy obshhenija v prostranstve total'noj kommunikacii. Sankt-Peterburg: Piter, 47–50.

Kuchinskij, G. M. (1983) Dialog i myshlenie. Minsk : Izdatel'stvo BGU.

Kuchinskij, G. M. (1988) Psihologija vnutrennego dialoga. Minsk : Universitetskoe.

Mel'nikova, V. S. (2000) Dialog v istorii kul'tury i obrazovanija. Ekaterinburg : Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta.

Ozadovs'ka, L. V. (2007) Paradygma dialogichnosti v suchasnomu myslenni : monografija. Kyi'v : PARAPAN.

Pomeranc, G. S. (2000)Evropejskoe nasledie v stanovlenii global'nogo dialoga kul'tur. Aktual'nye problemy Evropy, 2, 15–35.

Chorba, O. P. (2006) Dialogova koncepcija kul'tury v pedagogichnomu dyskursi. Formuvannja patriotyzmu, moral'nosti, kul'tury, zdorovogo sposobu zhyttja v students'kij molodi. Odesa, 137–138.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Астафьева О. Н. Полилог в условиях транснационализации культурного пространства: новая реальность глобализирующегося мира / О. Н. Астафьева // Теория и практика культуры. Альманах. – 2006. – Вып. 4. – С. 6–18.

2. Будник О. П. Діалогізм як принцип гуманітарної освіти / О. П. Будник // Філософські пробле- ми гуманізації освіти. – Одеса, 2003. – С.151–152.

3. Библер В. С. Диалог. Сознание. Культура : идея культуры в работах М. Бахтина / В. С. Библер // Одиссей. Человек в истории. – М. : Наука, 1989. – С. 21–59.

4. Библер B. C. Культура. Диалог культур : опыт определения / B. C. Библер // Вопросы философии. – 1989. – № 6. – С. 31–42.

5. Горфункель А. Х. Философия эпохи возрождения / А. Х. Горфункель. – М. : Высш. школа, 1980. – 368 с.

6. Джохадзе Д. В. Философия античного диалога / Д. В. Джохадзе. – М. : Диалог-МГУ, Винити, 1997. – 224 с.

7. Дьяконов Г. В. Психология диалога : теоретико-методологическое исследование / Г. В. Дьяконов. – Кировоград : РВЦ КГПУ им. В. К. Винниченко, 2006. – С.176–184.

8. Дьяконов Г. В. Спілкування і взаємодія : діалогічний підхід / Г. В. Дьяконов // Соціальна психологія. – 2004. – № 3(5) – С. 82–96.

9. Заковряшина В. С. Диалог в истории культуры и образования : автореф. дис. канд. культуролог. наук : 24.00.02 / В. С. Заковряшина; НГПУ. – Нижневартовск, 1998. – 23 с.

10. Каган М. С. Проблема диалога в современной философской мысли / М. С. Каган // Пробле- мы общения в пространстве тотальной коммуникации. – СПб. : Питер, 1998. – С. 47–50.

11. Кучинский Г. М. Диалог и мышление / Г. М. Кучинский. – Минск : Изд-во БГУ, 1983. – 190 с.

12. Кучинский Г. М. Психология внутреннего диалога / Г. М. Кучинский. – Минск : Университетское, 1988. – 206 с.

13. Мельникова В. С. Диалог в истории культуры и образования / В. С. Мельникова. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2000. – 90 с. 14. Озадовська Л. В. Парадигма діалогічності в сучасному мисленні : монографія / Л. В. Оза- довська. – К. : ПАРАПАН, 2007. – 164 с.

15. Померанц Г. С. Европейское наследие в становлении глобального диалога культур / Г. С. Померанц // Актуальные проблемы Европы. – 2000. – № 2. – С. 15–35.

16. Чорба О. П. Діалогова концепція культури в педагогічному дискурсі / О. П. Чорба // Формування патріотизму, моральності, культури, здорового способу життя в студентській молоді. – Одеса, 2006. – С.137–138.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.