ІДЕЯ ПРЕЦЕСІЇ ЯК СТРИЖНЕВА КОСМОЛОГІЧНА ІДЕЯ ГРЕКО-СКІФСЬКОЇ ПЕКТОРАЛІ

Наталія Іванівна Ніколова

Анотація


Здійснено спробу визначення символічного космологічного змісту триярусної моделі греко-скіфської пекторалі. Вперше аргументовано доведено, що розгадку потаємного смислу цього відомого артефакту слід пов’язувати з усвідомленням скіфами астрономічного явища прецесії рівнодень. При цьому зроблено акцент на тому, що триярусна структура пекторалі має багатошаровий космологічний зміст, смисловим центром якого, з-поміж цілого спектру різних міфологічних мотивів, і виступає символічно представлена ідея усвідомлення явища астрономічної прецесії. Проаналізовано систему образів усіх трьох ярусів пекторалі та з’ясовано, які саме космологічні сюжети вони представляють.

З огляду на проведену корекцію символічної структури пекторалі, запропоновано авторську інтерпретацію її космологічного змісту. При цьому показано, яким чином певні міфологічні сюжети (мотив «священного шлюбу», міф про «шлюбних» братів Діоскурів, міф про «золоте руно», мотив Світового Дерева) співвідносяться з астрономічними знаннями про прецесію та екліптику в міфологічній свідомості скіфів, утворюючи, зрештою, своєрідний «кістяк» їхнього світобачення. Визначено, зокрема, що образи двох братів Діоскурів (старшого за віком і молодшого) уособлюють два основні напрями обертання Всесвіту – ідею прецесії та екліптики. З’ясовано також, чому саме центральна з точки зору культового призначення пекторалі сцена – сцена «священного шлюбу» – разом з головними її фігурантами (царем і царицею) опиняється «за кадром» зображеної («видимої») сюжетної схеми.

Зроблено висновок про те, що організуючим смисловим центром загальної композиційної структури пекторалі постає ідея прецесії. Підкреслено, що ідея прецесії як стрижнева космологічна ідея пекторалі обумовлює основні контури світоглядної матриці скіфів.


Ключові слова


прецесія; екліптика; головуюче сузір’я зодіаку; явище прецесії рівнодень; міф про братів Діоскурів; модель Світового Дерева; міфологічний мотив "священного шлюбу"

Повний текст:

PDF

Посилання


Babenko, L. I. (2013) Do semantyky central'noi' sceny pektorali z Tovstoi' Mogyly. Drevnosty 2013 : Har'kovskyj ystoryko-arheologycheskyj ezhegodnyk. Har'kov : OOO «NTMT»,12, 111–122.

Balonov, F. R. (1994) Pektoral' iz Tolstoj Mogily kak model' mifopojeticheskogo prostranstvavremeni. Jelitnye kurgany stepej Evrazii v skifo-sarmatskuju jepohu. Sankt-Peterburg : proekt «Skifo-Sibirika», 17–23.

Bessonova, S. S. (1983) Religioznye predstavlenija skifov. Kiev : Naukova dumka.

Brent'es, B. K. (1981) Interpretacii central'noj gruppy frizov s figurami na pektorali iz «Tolstoj Mogily». Kul'turnye vzaimosvjazi narodov Srednej Azii i Kavkaza s okruzhajushhim mirom v drevnosti i srednevekov'e. Tezisy dokladov konferencii. Moskva : Nauka, 19–20.

Danilenko, V. N. (1975) Istoricheskie sjuzhety nekotoryh shedevrov jellino-skifskoj torevtiki. 150 let Odesskomu arheologicheskomu muzeju AN USSR : Tezisy dokladov jubilejnoj konferencii, Kiev : Naukova dumka, 88–89.

Ermolenko, L. N. (2008) O troichnoj i dvoichnoj kompozicionnyh strukturah v iskusstve Skifii. Trudy ІІ (ХVІІІ) Vserossijskogo sjezda v Suzdale, Moskva : IA RAN, Tom ІІ, 25–27.

Machinskij, D. A. (1978) Pektoral' iz Tolstoj Mogily i velikie zhenskie bozhestva Skifii. Kul'tura Vostoka. Drevnost' i rannee srednevekov'e. Leningrad : Avrora, 131–150.

Mozolevs'kyj, B. M. (1978) Syntez skifoantychnoi' dumky : do interpretacii' pektorali z Tovstoi' Mogyly. Vsesvit, 2, 191–204.

Mozolevs'kyj, B. M. (1979) Tovsta Mogyla. Kyi'v : Naukova dumka.

Nikolova, N. I. (2011) Kosmologichnyj symvolizm trypil's'koi' keramiky. Visnyk Nacional'nogo tehnichnogo universytetu Ukrai'ny «Kyi'vs'kyj politehnichnyj instytut». Filosofija. Psyhologija. Pedagogika : Zbirka naukovyh prac'. Kyi'v : IVC «Politehnika», 1(31), 52–56.

Nikolova, N. I., Chmyhov, M. O. (2012) Kul'turologija: kul'turogenez : Navchal'nyj posibnyk. Kyi'v : Skif.

Raevskij, D. S. (1978) Iz oblasti skifskoj kosmologii (opyt semanticheskoj interpretacii pektorali iz Tolstoj Mogily). Vestnik drevnej istorii. Moskva : Nauka, 3(145), 115–134.

Raevskij D. S. (1989) Civilizacija skifov. Drevnie civilizacii. Pod obshhej redakciej G. M. BongardLevina. Moskva: Mysl'.

Rusjajeva M. V. (1992) Osnovnyj sjuzhet na pektorali z Tovstoi' Mogyly. Arheologija, 3, 34–46.

Rudol'f, V. (1993) Bol'shaja pektoral' iz Tolstoj Mogily : rabota «chertomlyckogo mastera» i ego shkoly. Arheologicheskie vesti, 2, 85–90.

Umans'kyj, O. Zolota pektoral'. Poshuk tajemnogo zmistu. Onuky Dazhbozhi. Pohodzhennja ukrai'ns'kogo narodu: Spec. temat. vyp. : Chasopysy «Indojevropa», «Taki spravy», 40–48.

Hazanov, A. M. (1975) Zoloto skifov. Moskva : Sovetskij hudozhnik.

Shramko, B. A. (1979) [Recenzija] Sovetskaja arheologija. 1984, 1, 272–279. Recenzija na knygu : Mozolevs'kyj, B. M. «Tovsta Mogyla». Kyi'v : Naukova dumka.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бабенко Л. І. До семантики центральної сцени пекторалі з Товстої Могили / Л. І. Бабенко // Древности 2013: Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 12. – Харьков: ООО «НТМТ», 2013. – С. 111–122.

2. Балонов Ф. Р. Пектораль из Толстой Могилы как модель мифопоэтического пространства-времени / Ф. Р. Балонов // Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. – СПб: Проект «Скифо-Сибирика», 1994. – С. 17–23.

3. Бессонова С. С. Религиозные представления скифов / С. С. Бессонова. – К. : Наукова думка, 1983. – 136 с.

4. Брентьес Б. К интерпретации центральной группы фризов с фигурами на пекторали из «Толстой Могилы» / Б. Брентьес // Культурные взаимосвязи народов Средней Азии и Кавказа с окружающим миром в древности и средневековье. – М. : Наука, 1981. – С. 19–20.

5. Даниленко В. Н. Исторические сюжеты некоторых шедевров эллино-скифской торевтики / В. Н. Даниленко // 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР. – К. : Наук. думка, 1975. – С. 88–89. 6. Ермоленко Л. Н. О троичной и двоичной композиционных структурах в искусстве Скифии / Л. Н. Ермоленко // Труды ІІ (ХVІІІ) Всероссийского съезда в Суздале. Т. ІІ. – М. : ИА РАН, 2008. – Т. ІІ. – С. 25–27. 7. Мачинский Д. А. Пектораль из Толстой Могилы и великие женские божества Скифии / Д. А. Мачинский // Культура Востока. Древность и раннее средневековье. – Ленинград : Ав- рора, 1978. – С. 131–150. 8. Мозолевський Б. М. Синтез скіфоантичної думки: до інтерпретації пекторалі з Товстої Моги- ли / Б. М. Мозолевський // Всесвіт. – 1978. – № 2. – С. 191–204. 9. Мозолевський Б. М. Товста Могила / Б. М. Мозолевський. – К.: Наукова думка, 1979. – 251 с. 10. Ніколова Н. І. Космологічний символізм трипільської кераміки / Н. І. Ніколова // Вісник Наці- онального технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2011. – № 1(31). – С. 52–56. 11. Ніколова Н. І. Культурологія: культурогенез: Навч. посіб. / Н. І. Ніколова, М. О. Чмихов. – К. : Скіф, 2012. – 440 с. 12. Раевский Д. С. Из области скифской космологии (опыт семантической интерпретации пек- торали из Толстой Могилы) / Д. С. Раевский // Вестник древней истории. – М. : Наука, 1978. – № 3(145). – С. 115–134.

13. Раевский Д. С. Цивилизация скифов / Д. С. Раевский // Древние цивилизации / Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина. – М. : Мысль, 1989. – 478 с.

14. Русяєва М. В. Основний сюжет на пекторалі з Товстої Могили / М. В. Русяєва // Археологія. – 1992. – № 3. – С. 34–46.

15. Рудольф В. Большая пектораль из Толстой Могилы: работа «чертомлыцкого мастера» и его школы / В. Рудольф // Археологические вести. – 1993. – № 2. – С. 85–90.

16. Уманський О. Золота пектораль. Пошук таємного змісту / О. Уманський // Онуки Дажбожі. Походження українського народу: Спец. темат. вип.: [Часописи «Індоєвропа», «Такі справи»]. – [Без року вид.]. – С. 40–48.

17. Хазанов А. М. Золото скифов / А. М. Хазанов. – М. : Советский художник, 1975. – 143 с.

18. Шрамко Б. А. [Рецензия] / Б. А. Шрамко // Советская археология. – 1984. – № 1. – С. 272– 279. – Рец. на кн.: Мозолевський Б.М. «Товста Могила». Київ: Наукова думка, 1979. – 251 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.