МЕТОДОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ У ДОСЛІДЖЕННЯХ КОГНІТИВНОГО У СУЧАСНІЙ НАУЦІ

Олександра Михайлівна Рубанець

Анотація


У статті розглядається стан методологічної свідомості когнітивних наук. З’ясована необхідність поглиблення і розвитку філософської складової методологічної свідомості когнітивних наук. Розкривається значення філософської складової у перетворенні методологічної свідомості у методологічну самосвідомість. Виявляються форми розвитку методологічної самосвідомості когнітивних наук. Серед них важливу роль відіграє комп’ютерна метафора та поняття когнітивного.

Проаналізована роль філософської рефлексії у становленні понятійно-категоріального змісту комп’ютерної метафори у сучасному когнітивізмі. З’ясовано значення здійснення концептуалізації змісту поняття когнітивного у різних когнітивних науках. Досліджене інтегративне значення концептуалізації поняття когнітивного у розвитку когнітивних технологій обробки текстів, когнітивного аналізу в семантиці. Виявлено значення становлення його філософської складової у розвитку міждисциплінароності сучасної науки. Обґрунтована необхідність формування методологічної ідеї для розвитку когнітивних наук і сучасних проявів міждисциплінарності. Показано, що методологічна ідея характеризує розвиток методологічної свідомості когнітивних наук. Розкриття змісту методологічної ідеї виявляє значення рефлективності у визначенні її концептуального змісту. Методологічна ідея є важливою складовою розвитку методологічної рефлексії сучасної науки. Вона визначає її перехід на рівень міждисциплінарності і трансдисциплінарності та є водночас важливим показником розвитку методологічної самосвідомості сучасної науки.


Ключові слова


методологічна свідомість науки; методологічна самосвідомість науки; методологічна ідея

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreeva, P. V. (2010) Jetos postneklasicheskoj nauki. Izvestija Tomskogo politehnicheskogo universiteta, T. 317, 6, 164–167.

Baksanskij, O. E., Kucher, E. N. (2004) Kognitivnaja filosofija kak metodologicheskaja refleksija kognitivnyh nauk. Sinergeticheskaja paradigma. Kognitivno-kommunikativnye strategii sovremennogo nauchnogo poznanija. Moskva: Progress-Tradicija, 107–130.

Baksanskij, O. E., Kucher, E. N. (2005) Kognitivnye nauki: ot poznanija k dejstviju. Moskva : KomKniga.

Bilous, T. M. (2008) Naturalizm ta kognityvnyj povorot u filosofii' nauky. Visnyk Nacional'nogo aviacijnogo universytetu, 2, 27–32.

Vitvickaja, N. V. (2014) Opredelenie ponjatija «istina» v ontologicheskoj, gnosseologicheskoj i lingvisticheskoj paradigmah, 7 (45), 2, 36–41.

Golubeva, L. N. (1990) Kognitivnye struktury jekspertnogo znanija: Metodologicheskij aspekt. Novye informacionnye tehnologii v sistemotehnike. Moskva: Logos, 34–38.

Dem'jankov, V. Z. (1994) Kognitivnaja lingvistika kak raznovidnost' intepretirujushhego podhoda. Voprosy jazykoznanija, 4, 17–33.

Knjazeva, E. N. (2004) Koncepcija inaktivirovannogo poznanija; istoricheskie predposylki i perspektivy razvitija. Jevoljucija. Myshlenie. Soznanie. (Kognitivnyj podhod v jepistemologii). Moskva: Kanon, 308–349.

Knjazeva, E. N. (2004) Metody nelinejnoj dinamiki v kognitivnoj nauke. Sinergetika i psihologija: Teksty: Vypusk 3: Kognitivnye processy. Pod redakciej V. I. Arshinova, I. N. Trofimovoj, V. M. Shendepina. Moskva : Kogito-Centr, 29–48.

Kognitivnyj analiz i upravlenie razvitiem situacij (2001). V 3 tomah, Moskva : Institut problem upravlenija RAN, 1.

Kobozeva, I. M. (2001) Chto znachit kognitivnyj v lingvistike. Obrabotka teksta i kognitivnye tehnologii. Moskva,. (International Conference Cognitive Modelling in Linguistics Proceedinds), 5, 19–28.

Kotenko, V. P. (2006) Paradigma kak metodologija nauchnoj dejatel'nosti. Bibliosfera, 3, 21–25.

Lenk, G. K. (2004) K metodologicheskoj integracii nauk s interpretacionistskoj tochki zrenija. Voprosy filosofii, 3, 50–55.

Luk'janec', V. S., Kravchenko, O. M., Ozadovs'ka, L. V. (2000) Suchasnyj naukovyj dyskurs: Onovlennja metodologichnoi' kul'tury. Kyi'v : Prynt.

Maksimov, V. I., Kornoushenko, E. K., Kachaev, S. V. (1999) Kognitivnye tehnologii dlja podderzhki prinjatija upravlencheskih reshenij. Informacionnoe obshhestvo, 2, 50–57.

Maksimov, V. I. (2001) Kognitivnye tehnologii - ot neznanija k ponimaniju. Kognitivnyj analiz i upravlenie razvitiem situacij (CASC-2001). Moskva: IPU RAN, 4–41.

Merkulov, I. P. (2004) Vvedenie: formirovanie kognitivnyh predstavlenij v jepistemologii. Jevoljucija. Myshlenie. Soznanie. (Kognitivnyj podhod i jepistemologija). Moskva: Kanon, 3–34.

Mikeshina, L. A. (1990) Metamorfozy problemy «kognitivnoe – cennostnoe» v filosofii i metodologii nauki. Cennostnye aspekty razvitija nauki, Moskva: Nauka, 211–227.

Moroz, G. (2011) Filosofija nauky jak samosvidomist' suchasnogo naukovcja. Naukovyj visnyk Chernivec'kogo universytetu : zbirka naukovyh prac', Vypusk 563-564: Filosofija, 31–35.

Najsser, U. (1981) Poznanie i real'nost': Smysl i principy kognitivnoj psihologii. Moskva : Progress.

Panina, E. M. (2000) Kognitivnaja nauka i iskusstvennyj intellekt. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 7 : Filosofija, 1, 87–95.

Parshin, P. B. (1996) Teoreticheskie perevoroty i metodologicheskij mjatezh v lingvistike HH veka. Voprosy jazykoznanija, 2, 19–42.

Popov, M. (1999) Naukova metodologija : istorychnyj dosvid ta suchasni problemy. Naukovi zapysky Akademii' nauk vyshhoi' shkoly Ukrai'ny. Drugyj vypusk. Kyi'v: Hreshhatyk, 32–41.

Popovych, M. V. (1997) Racional'nist' u vymiri ljuds'kogo buttja. Kyi'v: Sfera.

Ryzhko, L. V. (2003) Informacijnyj pidhid do analizu nauky ta evoljucijna epistemologija. Nauka ta naukoznavstvo, 2, 42–52.

Rishar, Zh. F. (1998) Mental'naja aktivnost'. Ponimanie, rassuzhdenie, nahozhdenie reshenija. Moskva: Institut psihologii RAN.

Serl, Dzh. (2002) Otkryvaja soznanie zanovo. Moskva: Ideja-Press.

Udalov, V. L. (2013) Problemy ta perspektyvy rozvytku suchasnoi' metodologii' nauky. Visnyk Dnipropetrovs'kogo universytetu imeni Al'freda Nobelja, 2(6), 29–42.

Frumkina, R. M. (1996) «Teorii srednego urovnja» v sovremennoj lingvistike. Voprosy jazykoznanija,2, 55–67.

Chenki, A. (1996) Sovremennye kognitivnye podhody k semantike: shodstva i razlichija v teorijah i celjah. Voprosy jazykoznanija,2, 68–78.

Chujko, V. L. (2000) Refleksija osnovopolozhen' metodologij filosofii' nauky. Kyi'v: Centr praktychnoi' filosofii'.

Chujko, V. L. (2007) Kognityvizm jak ob’jekt kogitologii'. Nizhyn : Milanik.

Coldman, A. (1986) Epistemology and Cognition. Harward: Harward Universety Press.

Le Ny, J.-F. (1989) Science cognitive et compréhension du langage. P. : PUF.

Maturana, H. (1970) Neurophysiology of cognition // in Cognition: a Multiple View, P. Garvin (ed.). Spartan Books, New York, 3–23.

Merton, R. (1973) The Sociology of Sciense. Ed. by N. W. Storer. Chicago, Univ. of Chicago Press, 268–269.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андреева П. В. Этос постнекласической науки / П. В. Андреева // Известия Томского политехнического университета. – 2010. – Т. 317. – № 6. – С. 164–167.

2. Баксанский О. Е. Когнитивная философия как методологическая рефлексия когнитивных наук / О. Е. Баксанский, Е. Н. Кучер // Синергетическая парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии современного научного познания. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – С. 107-130.

3. Баксанский О. Е. Когнитивные науки: от познания к действию. / Баксанский О. Е., Кучер Е. Н. – М.: КомКнига, 2005. – 184 с.

4. Білоус Т. М. Натуралізм та когнітивний поворот у філософії науки / Т. М. Білоус // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. –  2008. –  № 2. –  С. 27-32.

5. Витвицкая Н. В. Определение понятия "истина" в онтологической, гноссеологической и лингвистической парадигмах / Н. В. Витвицкая // Издательство "Грамота". – 2014. – № 7 (45). – Ч. 2 . – С. 36-41.

6. Голубева Л.Н. Когнитивные структуры экспертного знания: Методологический аспект / Л. Н. Голубева // Новые информационные технологии в системотехнике. – М., 1990. – С. 34-38.

7. Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интепретирующего подхода / В. З. Демьянков // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – С. 17-33.

8. Князева Е. Н. Концепция инактивированного познания; исторические предпосылки и перспективы развития. / Е.Н.Князева // Эволюция. Мышление. Сознание. (Когнитивный подход в эпистемологии). – М.: Канон, 2004. – С. 308-349.

9. Князева Е. Н. Методы нелинейной динамики в когнитивной науке / Е. Н. Князева // Синергетика и психология: Тексты: Вып. 3: Когнитивные процессы / Под ред. В. И. Аршинова, И. Н. Трофимовой, В. М. Шендепина. – М.: Когито-Центр, 2004. – С.29-48.

10. Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций // Материалы 1-й Междунар. конференции. – В 3 т. – М.: Институт проблем управления РАН. – М., 2001. – Т. 1. – 300 с.

11. Кобозева И. М. Что значит когнитивный в лингвистике / И. М. Кобозева // Обработка текста и когнитивные технологии. Сб. // Под ред. Потаповой Р. К., Соловьева В. Д., Полякова В. И. –  М., 2001. –  Вып. 5. (International Conference Cognitive Modelling in Linguistics Proceedinds). – С. 19-28.

12. Котенко В. П. Парадигма как методология научной деятельности / В. П. Котенко // Библиосфера. –  2006. –  № 3. –  С. 21-25.

13. Ленк Г. К. К методологической интеграции наук с интерпретационистской точки зрения. / Г.К.Ленк // Вопросы философии. – 2004. – № 3. – С. 50-55.

14. Лук'янець В. С. Сучасний науковий дискурс: Оновлення методологічної культури. / Лук'янець В .С., Кравченко О. М., Озадовська Л. В. – Моногр. – К., 2000. – 304 с.

15. Максимов В. И. Когнитивные технологии для поддержки принятия управленческих решений / В. И. Максимов, Е. К. Корноушенко, С. В. Качаев // Информационное общество. – 1999. – № 2. – С. 50-57.

16. Максимов В. И. Когнитивные технологии - от незнания к пониманию / В. И. Максимов // Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций (CASC-2001). Сб. ст. 1-й междунар. конф. – М.: ИПУ РАН, 2001. – С.4-41.

17. Меркулов И. П. Введение: формирование когнитивных представлений в эпистемологии. / Меркулов И. П.// Эволюция. Мышление. Сознание. (Когнитивный подход и эпистемология). – М.: Канон, 2004. – С. 3-34.

18. Микешина Л. А. Метаморфозы проблемы «когнитивное — ценностное» в философии и методологии науки // Ценностные аспекты развития науки / В. П. Визгин, М. П. Туровский, Л. Б. Баженов и др. –  М.: Наука, 1990. –  С. 211-227.

19. Мороз Г. Філософія науки як самосвідомість сучасного науковця / Г. Мороз Науковий вісник Чернівецького університету [Текст] : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 1996. – Вип. 563-564 : Філософія / [редкол. : М. Г. Марчук (наук. ред.) та ін.]. – 2011. – С. 31-35.

20. Найссер У. Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии. / Найссер У. / Пер. с англ. В. В. Лучкова. Вступит. ст. и общ. ред. Б. М. Величковского. – М.: Прогресс, 1981. – 230 с.

21. Панина Е. М. Когнитивная наука и искусственный интеллект. / Е.М.Панина // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 7: Философия. – 2000. – №1. – С. 87-95.

22. Паршин П. Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике ХХ века / П. Б. Паршин // Вопросы языкознания – 1996. – № 2. – С. 19-42.

23. Попов М. Наукова методологія: історичний досвід та сучасні проблеми / М. Попов // Наукові записки Академії наук вищої школи України. Другий випуск. –  К.: Хрещатик., 1999. –  С. 32-41.

24. Попович М. В. Раціональність у вимірі людського буття / Попович М. В. –  К.: Сфера, 1997. –  290 с.

25. Рижко Л. В. Інформаційний підхід до аналізу науки та еволюційна епістемологія / Л. В. Рижко // Наука та наукознавство. – 2003 – № 2. – С. 42-52.

26. Ришар Ж. Ф. Ментальная активность. Понимание, рассуждение, нахождение решения / Ришар Ж. Ф. – М.: Ин-т психологии РАН, 1998. – 232 с.

27. Серл Дж. Открывая сознание заново / Серл Дж.; пер. с англ. А. Ф. Грязнова. –  М.: Идея-Пресс, 2002. –  256 с.

28. Удалов В. Л. Проблеми та перспективи розвитку сучасної методології науки / В. Л. Удалов // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2013. – № 2(6). – С. 29-42.

29. Фрумкина Р. М. “Теории среднего уровня” в современной лингвистике / Р. М. Фрумкина // Вопросы языкознания. – 1996. – №2. – С. 55-67.

30. Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике: сходства и различия в теориях и целях / А. Ченки // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2. – С. 68-78.

31. Чуйко В. Л. Рефлексія основоположень методологій філософії науки. / В. Л. Чуйко.– К., Центр практичної філософії, 2000. – 250 с.

32. Чуйко В. Л. Когнітивізм як об’єкт когітології / В. Л. Чуйко. – Ніжин.: Міланік, 2007. – 148 с.

33. Coldman A. Epistemology and Cognition. – Harward: Harward Universety Press. – 1986.

34. Le Ny J.-F. Science cognitive et compréhension du langage. – P.: PUF, 1989. – 249 p.

35. Maturana H. Neurophysiology of cognition // in Cognition: a Multiple View, P. Garvin (ed.). – Spartan Books, New York, 1970. – P. 3-23.

36. Merton R. The Sociology of Sciense / Ed. by N. W. Storer. – Chicago, Univ. of Chicago Press, 1973. – P. 268-269.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.