СПІВВІДНОШЕННЯ ЛОКУС КОНТРОЛЮ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Олена С. Ковальчук

Анотація


У статті обговорено співвідношення концепції локус контролю Дж. Роттера та феномена соціальної відповідальності особистості. Надано операціональне визначення соціальної відпові- дальності, що містить наступні компоненти: громадянську свідомість, законосвідомість, рефлек- сію наслідків своїх дій, моральну свідомість та альтруїзм. Розглянуто зв'язок факторів соціаль- ної відповідальності особистості зі шкалами локус контролю. Констатовано, що корелятами фе- номена соціальної відповідальності є спрямованість особистості до інтернального локусу конт- ролю (за методикою Дж. Роттера) у різних сферах буття. Загалом, портрет інтернальної соціа- льно відповідальної особистості визначають такі характеристики, як активність у суспільному житті, патріотизм, етична поведінка, відповідальність за свої рішення, правопослушність, само- дисципліна, точність, довіра та альтруїзм. Отримані результати доцільно застосовувати при ро- зробці тренінгу для розвитку соціальної відповідальності особистості.

Ключові слова


соціальна відповідальність особистості; локус контролю; екстернальність-інтернальність; громадянська свідомість; законосвідомість; моральна свідомість; рефлексія наслідків своїх дій; альтруїзм

Повний текст:

PDF

Посилання


Ball, G.O. (2008) Orijentyry suchasnogo gumanizmu (v suspil'nij, osvitnij, psyhologichnij sferah). Zhytomyr : Ruta ; Volyn'.

Bazhin, E. F., Golynkina, E. A., Jetkind, A. M. (1984) Metod issledovanija sub’ektivnogo kontrolja. Psihologicheskij zhurnal, Т. 5., No

, 152-162. 3. Koval'chuk, O. S. , Proskura, Ju. V. (2010) Rozrobka opytuval'nyka dlja vymiru social'noi' vidpovidal'nosti inzhenera. Aktual'ni problemy psyhologii', T. 1 : Organizacijna psyhologija. Ekonomichna psyhologija. Social'na psyhologija : zbirka naukovyh prac' Instytutu psyhologii' im. G. S. Kostjuka NAPN Ukrai'ny. Za redakcijeju S. D. Maksymenka, L. M. Karamushky. Kyi'v : Vydavnyctvo «A.S.K.», 25/26, 282–288.

Koval'chuk, O. S. (2012) Psyhologichni umovy v tehnichnyh universytetah formuvannja social'noi' vidpovidal'nosti majbutnih inzheneriv: avtoreferat kand. psyhol. nauk : 19.00.10. Kyi'v.

Kostjuk, G. S. (1969) Princip razvitija v psihologii. Metodologiches-kie i teoreticheskie problemy psihologii. Moskva : Nauka, 118–152.

Malinauskas, R. K. (2003) Dinamika social'noj otvetstvennosti studentov pedvuzov, 135–138. Access mode : http://ecsocman.hse.ru/data/342/829/1219/018-MALINAUSKAS_R.K.pdf

Muzdybaev, K. (1983) Psihologija otvetstvennosti. Leningrad : Nauka.

Psihologicheskie testy: v 2 t. T. 1. Pod. redakciej A. A. Karelina (2003) Moskva : Gumanitarnyj izdatel'skij centr VLADOS.

Rajgorodskij, D. Ja. (1998) Prakticheskaja psihodiagnostika. Metody i testy. Samara : BAHRAM.

Rozanova, V. A. (2000) Psihologija upravlenija. Moskva : Biznes-shkola Intel-Sintez.

Savchyn, M. V. (2008) Psyhologija vidpovidal'noi' povedinky: monografija Ivano-Frankivs'k : Misto NV.

Sagan', I. A. (2007) Teoretychnyj analiz ponjattja social'noi' vidpovidal'nosti. Aktual'ni problemy psyhologii', T. 1 : Organizacijna psyhologija. Ekonomichna psyhologija. Social'na psyhologija, Ch. 19. Za redakcijeju S. D. Maksymenka, L. M. Karamushky, Kyi'v: Naukovyj svit, 134–139.

Saharova, V. G. (2003) Otvetstvennost' kak lichnostnyj faktor i vozmozhnosti ee diagnostiki: dissertacija kandidata psihologicheskih nauk: 19.00.01. Moskva.

Augustinienė, A., Kovalchuk, O. (2012) Developing a Psychodiagnostic Tool for Measuring Social Responsibility / LYČIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮTVIRTINIMO VISUOMENĖJE SOCIOKULTŪRINIAI ASPEKTAI. Mokslinių straipsnių rinkinys (Vprovadzhennja gendernyh pidhodiv do konsolidacii' suspil'stva social'no-kul'turni aspekty: Zbirnyk naukovyh statej). Leidykla „Technologija“, K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, 45–54.

Berkowitz, L., Lutterman, K. (1968) The traditionally socially responsible personality. Public Opinion Quarterly, 1969-1985.

Bledsoe, J. C. (1979) Personality characteristics differentiating internal and external college women. Journal of Psychology, 103.

Hersch, P. D. , Scheibe, К. E. (1967) Reliability and validity of internal external control as a personality dimension. Journal of Consulting Psychology, 31, 609-613.

Kovalchuk, O. (2010) Model of Engineer’s Social Responsibility. 5th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences Humanities (London, UK, 2–5 August 2010). University of Cambridge, Cambridge, UK. Access mode : http://2010.thesocialsciences.com/sessions/index.html.

Lefcourt, H. M. (2014) Locus of Control : Current Trends in Theory and Research. Psychology Press, N.Y. 20. Rotter, J. B. (1966) Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, Vol. 80, 128. 21. Rotter, J. B., Mulrry, R. C. (1965) Internal versus external control of reinforcement and decision time. Journal of Personality and Social Psychology, 2, 598–604.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г.О. Балл. – Житомир : Рута ; Волинь, 2008. – 232 с.

2. Бажин Е. Ф. Метод исследования субъективного контроля / Бажин Е. Ф., Голынкина Е. А., Эткинд А. М. // Психологический журнал. – 1984. – Т. 5. – № 3. – С. 152–162.

3. Ковальчук О. С. Розробка опитувальника для виміру соціальної відповідальності інженера / О. С. Ковальчук, Ю. В. Проскура // Актуальні проблеми психології. – Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. : С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : Вид-во «А.С.К.», 2010. – Ч. 25/26. – С. 282–288.

4. Ковальчук О. С. Психологічні умови в технічних університетах формування соціальної від- повідальності майбутніх інженерів : автореф. канд. психол. наук : 19.00.10 / О. С. Ковальчук. – К, 2012. – 21 с.

5. Костюк Г. С. Принцип развития в психологии / Г. С. Костюк // Методологические и теорети- ческие проблемы психологии / Под ред. Е. В. Шороховой. – М. : Наука, 1969. – С. 118–152.

6. Малинаускас Р. К. Динамика социальной ответственности студентов педвузов [Электрон- ный ресурс] / Р. К. Малинаускас. – 2003. – С. 135–138. – Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru/data/342/829/1219/018-MALINAUSKAS_R.K.pdf

7. Муздыбаев К. Психология ответственности / К. Муздыбаев. – Л. : Наука, 1983. – 240 с.

8. Психологические тесты : в 2 т. / под ред. А. А. Карелина – М. : Гуманит. изд. центр ВЛА- ДОС, 2003. – Т. 1. – 321 с.

9. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методы и тесты / Д. Я. Райгородский. – Самара : БАХРАМ, 1998. – 672 с.

10. Розанова В. А. Психология управления : учеб. пособие / В. А. Розанова. – М. : Бизнес- школа Интел-Синтез, 2000. – 384 с.

11. Савчин М. В. Психологія відповідальної поведінки: монографія / М. В. Савчин. – Івано- Франк. : Місто НВ, 2008. – 280 с.

12. Сагань І. А. Теоретичний аналіз поняття соціальної відповідальності / І. А. Сагань // Актуальні проблеми психології. Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 19 / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2007. – С. 134–139.

13. Сахарова В. Г. Ответственность как личностный фактор и возможности ее диагностики : дис. канд. психол. наук : 19.00.01 / Сахарова В. Г. – М., 2003. – 160 с.

14. Augustinienė A., Kovalchuk O. (2012) Developing a Psychodiagnostic Tool for Measuring Social Responsibility / LYČIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮTVIRTINIMO VISUOMENĖJE SOCIOKULTŪRINIAI ASPEKTAI. Mokslinių straipsnių rinkinys (Впровадження гендерних підходів до консолідації суспільства соціально-культурні аспекти: Збірник наукових статей). – Leidykla «Technologija», K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, 2012. – С. 45–54.

15. Berkowitz, L., Lutterman, K. (1968) The traditionally socially responsible personality. Public Opinion Quarterly, 1969-1985.

16. Bledsoe, J. C. (1979) Personality characteristics differentiating internal and external college women. Journal of Psychology, 103.

17. Hersch, P. D. , Scheibe, К. E. (1967) Reliability and validity of internal external control as a personality dimension. Journal of Consulting Psychology, 31, 609-613.

18. Kovalchuk, O. (2010) Model of Engineer’s Social Responsibility. 5th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences Humanities (London, UK, 2–5 August 2010). University of Cambridge, Cambridge, UK. Access mode : http://2010.thesocialsciences.com/sessions/index.html.

19. Lefcourt, H. M. (2014) Locus of Control: Current Trends in Theory and Research. Psychology Press, N.Y.

20. Rotter, J. B. (1966) Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, Vol. 80, 128.

21. Rotter, J. B., Mulrry, R. C. (1965) Internal versus external control of reinforcement and decision time. Journal of Personality and Social Psychology, 2, 598–604.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.