ТРЕНІНГОВІ ЗАНЯТТЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Світлана Юріївна Мейтарчан

Анотація


У статті представлено результати розробки і впровадження системи тренінгових занять для підготовки майбутніх менеджерів до мотивування персоналу. Розроблений автором цикл занять передбачає реалізацію на кожному з них інформаційно-смислового, діагностичного, та корекційно-розвивального компонентів різноманітними психолого-педагогічними засобами: включенням міні-лекцій, опрацюванням інформаційних матеріалів, діагностичних методик, виконанням діагностичних вправ, рольових та ділових ігор, колективною і груповою роботою над кейсами та ситуаційними вправами.

Результати, отримані в ході формувального експерименту, показали ефективність запропонованої системи тренінгових занять. Це підтверджують зміни уявлень майбутніх менеджерів про ефективність основних стратегій мотивування у бік визнання більшої ефективності Позитивно-продуктивної стратегії, і зниження оцінок ефективності Негативно-Деструктивної стратегії. Так, зміна в оцінці Позитивно-продуктивної стратегії мотивування персоналу відбувається за рахунок усвідомлення Колегіальності як ефективного типу мотивування. Зміна оцінок Негативно-деструктвної стратегії мотивування персоналу супроводжується переглядом ставлень до усіх типів (тактик) мотивування, що її утворюють. Так, відбувається переоцінка ефективності тактики «Моральне покарання, психологічний тиск» у бік негативної оцінки прийомів та способів такого впливу на персонал, знижується оцінка ефективності тактик Створення напруги та Грошове покарання. За біполярною шкалою Контроль-Ініціатива спостерігається зміщення оцінок у бік визнання підтримки Ініціативи персоналу більш ефективною тактикою мотивування.

Ключові слова


мотивування персоналу; стратегія мотивування; підготовка майбутніх менеджерів; тренінгові заняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Barbuto, D. & Skoll, R. (). Questionnaire to determine the sources of motivation. Retrieved from http://www.hr-portal.ru/tool/oprosnik-dlya-opredeleniya-istochnikov-motivacii (In Russian).

Evtihov, O.V. (2007). Leadership training. St. Petersburg: Rech' (In Russian).

Ivanova, S.V. (2006). Motivacija na 100%: A gde zhe u nego knopka? [Motivation are 100%: And where is his button?]. Moscow: Al'pina Biznes Buks.

Karamushka, L.M. (2004). Psychology of education management. Kyiv: Lybid (In Ukrainian).

Karamushka, L.M. (2011). Zmist ta struktura treninhu «Psykholohiia orhanizatsiinoho rozvytku osvitnikh orhanizatsii» [Content and structure of the training “psychology of organizational development of educational organizations”]. Aktualni problemy psykholohii : zb. naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy, Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia, 31, 3-13.

Meytarchan, S.Ju. (2015). Problemy diagnostiki psihologicheskoj gotovnosti budushhih menedzherov k motivirovaniju personala [The diagnostic problem of psychological readiness of future managers to motivate of staff]. Novyj universitet. Aktual'nye problemy gumanitarnyh i obshhestvennyh nauk, 5, 43-49.

Meytarchan, S.Ju. (2012). Strategії motivuvannja u dіjal'nostі menedzhera organіzacії [Motivation strategies in the organization managers’ activities]. Vіsnik Chernіgіvs'kogo nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі T.G.Shevchenka, 103, 3-5.

Meytarchan, S.Ju. (2011). Problemi pіdgotovki majbutnіh menedzherіv do motivuvannja personalu [The problems of future managers training to staff motivating]. Vіsnik Chernіgіvs'kogo nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі T.G.Shevchenka, 94, 3-5.

Mejtarchan, S.Ju. & Proskura, Ju.V. (2015). Rozrobka opituval'nika ocіnki efektivnostі motivuvannja menedzherom personalu organіzacії [Designing a questionnaire for evaluation of managers’ effectiveness in staff motivation]. Aktual'nі problemi psihologії: zb. naukovih prac' Іnstitutu psihologії іmenі G.S. Kostjuka NAPN Ukraїniю. Organіzacіjna psihologіja. Ekonomіchna psihologіja. Socіal'na psihologіja, 42, 54-61.

Merman, Je. (2007). Staff motivation. Tools of motivation for organizational success. Kharkov: Izd-vo Gumanitarnyj Centr, E.I. Vysochinova (In Russian).

Moljako, V.A. (2007). Creative konstruktology (proligomeny). Kyiv: Osvita Ukrainy (In Russian).

Moskvichev, S.G. (2003). Motivation, activity and management. Kyiv – San-Francisko (In Russian).

Nikiforov, G.S. (2010). Psychological support of professional activity: theory and practice. St. Petersburg: Rech' (In Russian).

Sidorenko, E.V. (2000). Motivational trenіng. St. Petersburg: Rech' (In Russian).

Sidorenko, E.V. (2001). Training of influence and the opposition if influence. St. Petersburg: Rech' (In Russian).

Moiako, V.O. (2008). Strategy of creative activity: school of V. O. Moiako. Kyiv: Osvita Ukrainy (In Ukrainian).

Technology of work of organizational psychologists. (2005). Kyiv: Firma «INKOS» (In Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Барбуто, Д. Опросник для определения источников мотивации [Электронный ресурс] / Джон Барбуто, Ричард Сколл. – Режим доступа: http://www.hr-portal.ru/tool/oprosnik-dlya-opredeleniya-istochnikov-motivacii 

2. Евтихов О.В. Тренинг лидерства: [монография] / О.В. Евтихов. – СПб.: Речь, 2007. – 256 с.

3. Иванова С.В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка? / С.В. Иванова. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 288 с.

4. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: навч. посібник /Л.М. Карамушка. – К.: Либідь, 2004. – 424 с.

5. Карамушка Л.М. Зміст та структура тренінгу «Психологія організаційного розвитку освітніх організацій» / Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: А.С.К., 2011. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 31. – C. 3-13.

6. Мейтарчан С.Ю. Проблемы диагностики психологической готовности будущих менеджеров к мотивированию персонала / С.Ю. Мейтарчан // Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. – Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2015. - № 5. – С. 43-49.

7. Мейтарчан С.Ю. Стратегії мотивування у діяльності менеджера організації / С.Ю. Мейтарчан // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Т.2. Вип. 103 (Серія: Психологічні науки). – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – С. 3-5.

8. Мейтарчан С.Ю. Проблеми підготовки майбутніх менеджерів до мотивування персоналу / С.Ю. Мейтарчан // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Т.2. Вип. 94 (Серія: Психологічні науки). – Чернігів : ЧДПУ, 2011. – С. 3-5.

9. Мейтарчан С.Ю., Проскура Ю.В. Розробка опитувальника оцінки ефективності мотивування менеджером персоналу організації / С.Ю. Мейтарчан, Ю.В. Проскура // Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т.1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2015. – Вип.42. – С. 54-61.

10. Мерман Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации / Э. Мерманн; пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, Е.И. Высочинова, 2007. – 184 с.

11. Моляко В.А. Творческая конструктология (пролигомены) / В.А. Моляко. – К.: Освита Украины, 2007. – 388 с.

12. Москвичев С.Г. Мотивация, деятельность и управление / C.Г. Москвичев. – Киев – Сан-Франциско, 2003. – 492 с.

13. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности: теория и практика / Под. ред. Г.С.Никифорова. – СПб.: Речь, 2010. – 816 с.

14. Сидоренко Е.В. Мотивационный тренінг / Е.В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2000. – 234 с.

15. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию / Е.В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2001. – 256 с.

16. Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко / [Моляко В. О., Коваленко А. Б., Мойсеєнко Л. А. та ін.] ; за заг. ред. В. О. Моляко. – К. : Освіта України, 2008. – 702 с.

17. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.