ВИКОРИСТАННЯ СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АНАЛІЗУ СПОЖИВЧИХ УПОДОБАНЬ

Марина Євгенівна Пуляєвська

Анотація


У статті розглядаються питання дослідження процесу формування споживчих уподобань, який являє собою один із найважливіших аспектів купівельної поведінки. Відзначено, що споживчі уподобання виникають в результаті комунікації людини з навколишнім соціальним середовищем. В останні десятиліття одним з найважливіших каналів соціалізації є Інтернет, в тому числі соціальні мережі. Питанням семантичного аналізу контенту соціальних мереж присвячений значний обсяг публікацій в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Разом з тим недостатня увага приділяється вивченню взаємозв'язків між особливостями відображення в соціальних мережах особистого семантичного простору користувачів і ступенем зацікавленості останніх у різних видах продуктів, що пропонуються на ринку. Виявлення та аналіз взаємозв'язків між особливостями відображення в соціальних мережах особистого семантичного простору користувачів і ступенем їх інтересу до різних форм ринкової пропозиції становить значний теоретичний і практичний інтерес в сфері дослідження психологічних закономірностей купівельної поведінки. Метою дослідження, результати якого описані в даній статті, було обґрунтування можливості використання семантичних елементів особистих сторінок користувачів соціальних мереж для аналізу процесу формування купівельної поведінки.

Запропоновано підхід до дослідження споживчих уподобань з використанням психосемантичної моделі купівельної поведінки, яка враховує взаємодію семантики оточуючого комунікативного середовища і особистого семантичного простору індивіда. Дослідження було виконано на прикладі соціальної мережі «ВКонтакте». В результаті дослідження підтверджена можливість виявлення статистично значущих взаємозв'язків семантичних особливостей сторінок користувачів соціальних мереж з увагою цих користувачів до певних видів товарної пропозиції.


Ключові слова


психосемантика; семантичний аналіз; споживчі переваги; психосемантична модель; соціальні мережі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Volokhonskaya, M. (2012). Blog as a component of the personal psycological space. Proceedings of St. Petersburg university. Series 12. Psychology, sociology, pedagogy. 1, 118-122 (In Russian).

Zaytseva, Y. (2012). The self-presentation image (avatar) as a factor of formation of initial confidence or lack of confidence to a participant of Internet-communication. Proceedings of St. Petersburg university. Series 12. Psycology, sociology, pedagogy. 1, 134-143 (In Russian).

Karpenko, O. (2014). Ukrainians in social networks: a large-scale research by Yandex. Retrieved from http://ain.ua/2014/08/21/537620 (In Russian)

Dodonov, А., Lande, D., Pryshchepa V., & Putiatin, V. (2013). Competitive intelligence in computer networks. Кyiv: IPRI NAN Ukrainy (In Russian).

Kuznetsova, I., & Fominova, E. (2016). The selection of an avatar as a form of self-presentation on the Internet (on the example of VKontakte social network). St. Petersburg psychological journal. 14, 101-114 (In Russian).

Petrenko, V. (1997). Principles of psycho-semantics. Мoscow: MGU (In Russian).

Rudenko, V. (2012). Mathematical statistics. Kyiv: Center of learning literature (In Ukrainian).

Solovey, А. (2014). The interaction and self-presentation features in social networks. Internet social space: prospects of economic and sociological research: Proceedings of the international research and practical conference. Minsk, Belarus: Pravo i ekonomika, 144-147 (In Russian).

Shapiro, O. (2014). Semantic basis for the modeling of a communicative discourse in the Internet space. Proceedings of the National University "Yaroslav the Wise Ukrainian Law Academy." Series: philosophy, philosophy of law, political science, sociology. 3 (22), 50-56 (In Ukrainian).

Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). Principles of marketing (15th ed.). Harlow, UK: Pearson Education.

Smart Insights. (2013). Using the AIDAR purchasing funnel model. Retrieved from http://www.smartinsights.com/customer-relationship-management/social-crm/aidar-model/

Wang, Z., Joo, V., Tong, C., & Chan, D. (2014). Issues of social data analytics with a new method for sentiment analysis of social media data. IEEE 6th International Conference on Cloud Computing Technology and Science. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Волохонская, М. С. Блог как компонент психологического пространства личности / М. С. Волохонская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 12, Психология. Социология. Педагогика. - 2012. - Вып. 1. - С. 118-122.

2. Зайцева, Ю. Е. Образ самопрезентации (аватара) как фактор формирования первичного доверия/недоверия субъекту интернет-коммуникации / Ю. Е. Зайцева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 12, Психология. Социология. Педагогика. – 2012. – Вып. 1. – С. 134-143.

3. Карпенко О. Украинцы в социальных сетях: масштабное исследование "Яндекса" [Электронный ресурс] / О. Карпенко. – Режим доступа: http://ain.ua/2014/08/21/537620

4. Конкурентная разведка в компьютерных сетях / А. Г. Додонов, Д. В. Ландэ, В. В. Прищепа, В. Г. Путятин. – ИПРИ НАН Украины Киев, 2013. – С. 248. 

5. Кузнецова И. В. Выбор аватара как форма самопрезентации в сети Интернет (на примере социальной сети «ВКонтакте») / И. В. Кузнецова, Е. А. Фоминова // Петербургский психологический журнал. – 2016. – № 14. – С. 101-114.

6. Петренко В.Ф. Основы психосемантики / В.Ф. Петренко. – М: МГУ, 1997. – 400 с.

7. Соловей, А. П. Особенности взаимодействия и самопрезентации в социальных сетях. Социальное пространство Интернета: перспективы экономсоциологических исследований / А. П. Соловей // Материалы Международной научно-практической конференции г. Минск, 21 ноября 2014 г. – Минск: Право и экономика. – 2014. – С. 144-147.

8. Шапіро О. О. Семантичні засади моделювання комунікативного дискурсу в інтернет-просторі / О. О. Шапіро // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків: Право. – 2014. №3 (22). – С. 50-56.

9. Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). Principles of Marketing (15th ed.). Harlow. UK: Pearson Education.

10. Smart Insights (2013). Using the AIDAR purchasing funnel model. Retrieved from http://www.smartinsights.com/customer-relationship-management/social-crm/aidar-model/

11. Wang, Z., Joo, V., Tong, C., & Chan, D. (2014). Issues of social data analytics with a new method for sentiment analysis of social media data. IEEE 6th International Conference on Cloud Computing Technology and Science. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.