РОЛЬ ПРОГНОСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІНЦІВ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Ірина Олександрівна Блохіна

Анотація


У статті аналізуються численні підходи до дослідження прогностичних здібностей особистості, кожен з яких пропонує особливі поняття і теоретичні схеми у поясненні зазначеного феномену, що свідчить про багатоаспектність і складність зазначеної проблеми. У рамках кожного підходу для опису психічних процесів і явищ, пов'язаних з прогнозуванням майбутнього, найчастіше використовуються терміни "антиципація", "імовірнісне прогнозування", "випереджаюче відображення дійсності", "прогностична здатність". У статті автор підкреслює, що широке коло досліджень проблеми прогнозування в психології відрізняється різноманітністю категоріальних позицій, відсутністю єдиної понятійної системи і загальної методологічної бази досліджень.

В статті виокремлено два основних підходи до проблеми визначення прогностичної здібності: в одному з них сутність здібності до прогнозування розкривається через характеристику якостей пізнавальних психічних процесі, а в іншому – через виділення в їх змісті емоційного, когнітивного і поведінкового компонентів.

Автор підкреслює, що в управлінській діяльності як професійній виокремлюються професійні знання, здібності до управлінської діяльності, здібність до прогнозування, професійно-етична свідомість.

Результати теоретичного аналізу дають змогу підкреслити значення прогностичних здібностей у професійній діяльності фахівців з управління навчальними закладами. Управління соціальною системою (в тому числі і навчальним закладом) має сутнісні характеристики, що зв'язують це явище з прогнозуванням. Акцентується увага на тому, що здібність до прогнозування у професійній діяльності фахівця з управління навчальними закладами сприяє виконанню управлінських функцій, цілепокладанню, плануванню. Ефективне застосування прогнозування в управлінській діяльності дозволяє керівникам краще виконувати свої функції і дасть їм ряд переваг.


Ключові слова


прогнозування; прогностичні здібності; фахівці з управління навчальними закладами; управлінська діяльність в системі освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Afanas'ev, V.G. (1968). The scientific management of the company (experience of system research). Moscow: Politizdat (In Russian).

Afanas'ev, V.G. (1977). The man in the management of society. Moscow: Politizdat (In Russian).

Blohina, I.O. (2012). Psychological factors of professional and ethics intended for future professionals on management of educational institutions (Doctoral dissertation) (In Ukrainian).

Diulina, V.V. (2002). Social andpedagogical conditions of professional and ethical culture of the future leader in the field of administrative activity (Doctoral dissertation) (In Ukrainian).

Kolominskyi, N.L. (1996). Psychology of pedagogical management. Kyiv: MAUP (In Ukrainian).

Kraeva, M.Yu. (1999). Dynamics of prognostic abilities at students-psychologists in the educational process of high school (Doctoral dissertation) (In Russian).

Likarchuk, I.L. (1999). Management of systems of skilled workers training in Ukraine: pedagogical aspect (1888-1998) (Doctoral dissertation) (In Ukrainian).

Lukashevych, O.M. (1999). Psychological conditions of humanization of management activities in secondary school (Doctoral dissertation) (In Ukrainian).

Meskon, M. H., Al'bert, M., & Hedouri, F. (1992). Basics of management. Moscow: Delo.

Ponomarov, O.S. & Romanovskyi, O.H. (1998). Moralno-etychni osnovy diialnosti suchasnoho kerivnyka v systemi profesiinoi etyky [The moral and ethical foundations of the modern manager in the system of professional ethics]. Vestnyk KhHPU, 13, 57-65.

Potapova, M.G. (2006). The development of prognostic abilities as a condition of professional self-identity in adolescence. (Doctoral dissertation) (In Russian).

Regush, L.A. (2003). Psychology of forecasting: advances in knowledge of the future. St. Petersburg: Rech' (In Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом: (Опыт системного исследования) / В.Г. Афанасьєв – М. : Политиздат, 1968. – 384 с.

2. Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом / В.Г. Афанасьев – М. : Политиздат, 1977. – 382 с.

3. Блохіна І.О. Психологічні чинники становлення професійно-етичних настановлень майбутніх фахівців з управління навчальними закладами: дис. канд. психол. наук: 19.00.07 – педаг. та вікова психологія /Блохіна Ірина Олександрівна. – К., 2012. – 285 с.

4. Діуліна В.В. Соціально-педагогічні умови формування професійно-етичної культури майбутнього керівника в сфері управлінської діяльності: дис. канд.пед.наук: спец. 13.00.05 / В.В. Діуліна – Харків, 2002. – 209 с. – С. 25.

5. Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту / Н.Л. Коломінський – Київ : МАУП, 1996. – 176 с.

6. Краева М.Ю. Динамика прогностических способностей у студентов-психологов в образовательном процессе вуза: дис. канд. психол. наук / М. Ю. Краева. – Астрахань, 1999. – 205 с.

7. Лікарчук І.Л. Управління системами підготовки кваліфікованих робітників в Україні: педагогічний аспект (1888-1998): дис. д-ра пед.наук: спец. 13.00.01 / І.Л. Лікарчук – Київ, 1999. – 476 с.

8. Лукашевич О.М. Психологічні умови гуманізації управлінської діяльності в загальноосвітній школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07/ О.М. Лукашевич – К., 1999. – 19 с.

9. Мескон М.Х. Основы менеджмента. / М.Х. Мескон, М. Альберт , Ф. Хедоури – М.: Дело, 1992. – 698 с.

10. Пономарьов О.С. Морально-етичні основи діяльності сучасного керівника в системі професійної етики / О.С. Пономарьов, О.Г. Романовський // Вестник ХГПУ. Вып.13. – Харьков: ХГПУ, 1998. – С. 57-65.

11. Потапова М.Г. Развитие прогностических способностей как условие профессионального самоопределения личности в юношеском возрасте: автореф. дис. канд. психол. наук / М.Г. Потапова. – Ставрополь, 2006. – 21 с.

12. Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего / Л.А. Регуш – СПб.: Речь, 2003. – 352 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.