Cукупність організаійно-педагогічних умов сприяння стандартизації професійної підготовки вчителів іноземних мов

Оксана Євгенівна Мархева

Анотація


Автором з’ясовано, що процес стандартизації професійної підготовки вчителів ІМ протікає за певних об’єктивних та суб’єктивних обставин. Обставини першого типу склалися об’єктивно у суспільстві. За цих обставин власне і відбувається процес стандартизації, тому вони були визначені як провідні організаційно-педагогічні умови. Обставини другого типу, що суб’єктивно створюються з метою максимально ефективного використання об’єктивних можливостей змісту, методів, організаційних форм і матеріальних можливостей процесу професійної підготовки задля досягнення поставлених цілей було схарактеризовано як супідрядні організаційно-педагогічні умови.

Встановлено, що провідні і супідрядні організаційно-педагогічні умови сприяння стандартизації професійної підготовки поєднані між собою ієрархічними зв’язками. Першою провідною організаційно-педагогічною умовою визначено узагальнення західноєвропейського досвіду запровадження стандарту професійної підготовки вчителів ІМ. Другою провідною організаційно-педагогічною умовою зафіксовано структурування змісту професійних кваліфікацій учителів іноземних мов.

На основі провідних організаційно-педагогічних умов було виокремлено супідрядні організаційно-педагогічні умови сприяння стандартизації професійної підготовки вчителів ІМ. Першою супідрядною організаційно-педагогічною умовою визначено активацію взаємозв’язків аудиторних та позааудиторних форм організації навчання на основі оптимізації методів професійної підготовки та інтеграції інноваційних та класично апробованих технологій навчання у вищій школі. Другою супідрядною організаційно-педагогічною умовою названо випереджальну професіоналізацію навчального процесу з дисциплін блоку предметної підготовки та розвиток автономії майбутніх учителів ІМ у професійно-орієнтованій навчальній діяльності. З’ясовано, що третьою супідрядною організаційно-педагогічною умовою є створення науково-методичного та навчально-методичного забезпечення цього процесу на інноваційних засадах.


Ключові слова


професійна підготовка вчителів іноземних мов; організаційно-педагогічні умови стандартизації; професійна кваліфікація вчителів іноземних мов

Повний текст:

PDF

Посилання


Brazhnych, O. H. (2001). Pedahohichni umovy dyferentsiiovanoho navchannia uchniv zahalnoosvitnoi shkoly [Pedagogical conditions of differential training of students of regular school] (Doctoral dissertation), Kryvyi Rih (In Ukrainian).

Zhernov, V. I. (1999). Teoretiko-metodologicheskie osnovy formirovanija professional'no-pedagogicheskoj napravlennosti lichnosti studenta pedagogicheskogo vuza [Theoretical and methodological background of forming of professional pedagogical focusing of student’s personality] (Doctoral dissertation), Magnitogorsk (In Russian).

Kamynina, T. P. (2006). Formirovanie uchebno-proektnoj dejatel'nosti studenta v obrazovatel'nom processe [The forming of learning project activities of students within the learning process] (Doctoral dissertation), Orenburg (In Russian).

Karpenko, M. Systema zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity u Bolonskomu protsesi ta mekhanizmy yii implementatsii v Ukraini [The system of quality assurance of the highest building within the Bologna process and mechanisms of their implementation in Ukraine]. Retrieved from: http://old.niss.gov.ua/Monitor/juni08/16.htm (In Ukrainian).

Ozhegov, S. I. (1984). Slovar' russkogo jazyka [The dictionary of the Russian language]. Moscow: Russkij jazyk (In Russian).

Piekhota, O. M. (2003). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do vprovadzhennia pedahohichnykh tekhnolohii [Training of the future teacher to providing of pedagogical technologies]. Kyiv: A. S. K. (In Ukrainian).

Polonskij, V. M. (2004) Slovar' po obrazovaniju i pedagogike [The dictionary in Building and Pedagogic]. Moscow: Vysshaja shkola (In Russian).

Semenova, A.V. (2006). Slovnyk-dovidnyk z profesiinoi pedahohiky [The glossary in professional Pedagogic]. Odesa: Palmira (In Ukrainian).

Sovetskij jenciklopedicheskij slovar' [The soviet encyclopedic dictionary]. (1991). Moscow: Sov. jenciklopedija (In Russian).

Filosofskij jenciklopedicheskij slovar' (1983). [The philosophical encyclopedic dictionary] Moscow: Sov. enciklopedija (In Russian).

Frolova, I.T. (1987). Filosofskij slovar' [The philosophical dictionary]. Moscow: Politizdat (In Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.      Бражнич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.07 / О. Г Бражнич. – Кривий Ріг, 2001. – 238 с.

2.      Жернов В. И. Теоретико-методологические основы формирования профессионально-педагогической направленности личности студента педагогического вуза : монография / В. И. Жернов. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный педагогический институт, 1999. – 116 с.

3.      Камынина Т. П. Формирование учебно-проектной деятельности студента в образовательном процессе: дисс. … канд.. пед. наук: 13.00.01 / Камынина Татьяна Петровна. – Оренбург, 2006. – 200 с.

4.      Карпенко М. Система забезпечення якості вищої освіти у Болонському процесі та механізми її імплементації в Україні [Електронний ресурс] / М. Карпенко. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/juni08/16.htm

5.      Ожегов С. И. Словарь русского языка / Сергей Иванович Ожегов. – М.: Русский язык, 1984. − 798 с.

6.      Пєхота О. М. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій : навч. посібник / О. М. Пєхота. – К.: В-во А. С. К., 2003. – 240 с.

7.      Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике / Валентин Михайлович Полонский. – М.: Высшая школа, 2004. – 512 с.

8.      Словник-довідник з професійної педагогіки / [ред.-упоряд. А. В. Семенова]. – Одеса : Пальміра, 2006. – 272 с.

9.      Советский энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1991. – 1600 с.

10.    Философский энциклопедический словарь / [гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов]. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 840 с.

11.    Философский словарь / [под. ред. И. Т. Фролова]. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1987. – 590 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.