Благодійність в інституціональному полі громадянського суспільства

Марина Михайлівна Житник

Анотація


У статті автор показує взаємозв’язок благодійності та громадянського суспільства через інституціоналізацію соціальної дійсності. Висвітлено основний дискусійний момент, при поясненні змісту інституціоналізації. Розтлумачено різницю між поняттями «інституціалізація» та «інституціоналізація». Пояснено, в чому полягає складність інституціоналізації громадянського суспільства в Україні. Автор окреслює два підходи – соціології та соціальної філософії до тлумачення поняття «громадянське суспільство». Роз’яснено причини активного розвитку благодійництва в Україні.

Показано об'єктивні передумови формування благодійності як особливого виду інституціоналізованої соціальної діяльності. Обґрунтовано три ознаки перетворення благодійності в соціальний інститут громадянського суспільства. У статті наголошується, що найважливішою ознакою є інтегрування гуманістичних і духовно-ціннісних основ громадянського суспільства та благодійності. Зроблено акцент на тому, що врахування думки громадянського суспільства, як об’єктивного зрізу світоглядної свідомості, є практичною формою гуманізму, яка не буде відчуженою від суспільства. Доведено, що благодійність виступає однією з форм гуманізму. Розглянуто формування духовної культури як безпосереднього засобу при становленні громадянського суспільства. Визначено, що важливими складовими елементами духовних та культурних засад виступає свобода, повага до людської особистості, здатність до діалогу, толерантність, відповідальність, солідарність, справедливість, висока активність, негативне ставлення до будь-яких форм насильства.

У підсумку стверджується, що ключовими характеристиками благодійництва, як інституту громадянського суспільства є: соціальна підтримка нужденних, пошук шляхів консолідації суспільства, розвиток відносин соціальної солідарності, розвиток духовно-ціннісної сфери суспільства.

Ключові слова


благодійність; громадянське суспільство; інституціоналізація; духовні цінності; гуманізм; свобода; діалог

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramov, S. (2001, November 5). Nelzia naznachyt cheloveka Sakharovim [It is impossible to assign a person Sakharov]. Yzvestyia, p.4 (In Russian).

Bybler, V.S. (1990). O hrazhdanskom obshchestve i obshchestvennom dohovore [About civil society and the social contract]. Cherez ternyy. Moscow: Prohress. 335–361 (In Russian).

Buber, M. (1995). You and me. Dialoge. Dva obraza veri. Moscow: Republic (In Russian).

Holovanov, O. (2001). Kratkyi slovar po sotsyolohyy [Concise Dictionary of Sociology]. Kyshtym. Retrieved from http:www.twirpx.com./file/1009/

Mekhanizm derzhavnoho stymuliuvannia blahodiinoi diialnosti u sferi kultury. (2009, June). Portal «NISD». Retrieved from http:// www.niss.gov.ua/Monitor/june2009/5.htm/.

Novykov, B.V. (2008, March) The notion of spiritual substance, humanism in modern society. Narodna_osvita. 1(4). Retrieved from http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/4/statti/1novikov.htm

Reznyk, Yu.M. (1995). Hrazhdanskoe obshchestvo kak obъekt sotsyolohycheskoho poznanyia [Civil society as an object of sociological knowledge]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser.18. Sotsyolohyia y polytolohyia. 2, 36.

Rubanov, V.V. (2012). Institutionalization - characteristic’s base concept of process of formation and development of political analytics in Ukraine. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia. Kharkiv : Pravo. №4(14), 165-170 (In Ukrainian).

Picha, V. M., Picha, Yu. V. and Khoma N. M. (2000, 2004). Sotsiolohiia: terminy, poniattia, personalii [Sociology: terms, concepts, personalities]. Lviv: Novyi Svit. 2, 480 (In Ukrainian).

Bilenkoho, Ye. A. and Kozlovtsia, M. A. (2006). Sotsiolohiia: slovnyk terminiv i poniat [Sociology: vocabulary and notions]. Kyiv: Kondor (In Ukrainian).

Stepanenko, V.P. (2001). Problemy formuvannia hromadianskoho suspilstva v Ukraini: instytuty, praktyky, tsinnosti [Problems of Civil Society in Ukraine: institutions, practices, values]. Ukrainske suspilstvo: 10 rokiv nezalezhnosti. Kyiv: IS NAN Ukrainy. 169-183 (In Ukrainian).

Sulym, O.V., Sandiuk, L.O. Formuvannia dukhovnykh tsinnostei yak peredumova stanovlennia hromadianskoho suspilstva. Global International Scientific Analytical Project. Retrieved from http://gisap.eu/ru/node/472/ (In Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абрамов С. Нельзя назначить человека Сахаровым / С. Абрамов // Известия. – 2001. – 2 нояб. –  С.4.

Библер В.С. О гражданском обществе и общественном договоре / В. С. Библер // Через тернии. М.: Прогресс, 1990. С. 335–361.

Бубер М. Я и Ты. Диалог / М. Бубер // Два образа веры. – М. : Республика,  1995. – 464 с.

Голованов О. Краткий словарь по социологии [Электронный ресурс] / О. Голованов. – Кыштым, 2001. – Режим доступа: http:www.twirpx.com/file/1009/

Механізм державного стимулювання благодійної діяльності у сфері культури [Електронний ресурс] // Портал «НІСД». – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/monitor/june2009/5.htm

Новіков Б.В. Гуманізм, духовність у сучасному інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / Б.В Новіков // Народна освіта. –  2008. – № 1 (4). – Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/4/statti/1novikov.htm

Резник Ю.М. Гражданское общество как объект социологического познания / Ю.М. Резник // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18. Социология и политология. – 1995. – № 2. –  С.36.

Рубанов В.В. Інституціоналізація – базове поняття характеристики процесу становлення та розвитку політичної аналітики в Україні / В.В. Рубанов // Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право. – 2012. –  №4(14). – С.165-170

Соціологія: терміни, поняття, персоналії. навч. словник-довідник укладачі: В. М. Піча, Ю. В. Піча, Н. М. Хома та ін.; за заг. ред. В. М. Пічі. – 2-ге вид. стереот. – Львів: Новий Світ. – 2000, 2004. – 480 с.

Соціологія: словник термінів і понять / за ред. Біленького Є. А. і Козловця М. А. – К. : Кондор, 2006. – 370 с.

Степаненко В.П. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: інститути, практики, цінності / В.П. Степаненко // Українське суспільство: 10 років незалежності ; За ред. В.Ворони. – К. : IС НАН України, 2001. – С. 169-183.

Сулим О.В., Сандюк Л.О. Формування духовних цінностей як передумова становлення громадянського суспільства [Електронний ресурс] / О.В. Сулим, Л.О. Сандюк // Портал «Global International Scientific Analytical Project». – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/472

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.