РЕСУРСИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наталія Юріївна Волянюк, Георгій Володимирович Ложкін, Олег Павлович Шамрук

Анотація


Мета статті. Стаття присвячена концептуалізації та операціоналізації поняття «психологічний потенціал» суб’єкта науково-педагогічної діяльності. Розкрито об’єктивні та суб’єктивні ресурси реалізації психологічного потенціалу суб’єкта науково-педагогічної діяльності. Як об’єктивний ресурс розглянуто наукову школу. Як суб’єктивний – психологічні особливості, можливості та здібності суб’єкта, які обумовлюють успішність науково-педагогічної діяльності.

Методи дослідження. В роботі використано комплекс теоретичних методів: аналіз, синтез, порівняння, систематизація та узагальнення даних сучасної наукової літератури з проблеми.

Основні результати. Показано, що психологічний потенціал – це не тільки те, що дано людині від природи, а й те, що постійно індивідуально поновлюється. Відновлювана частина психологічного потенціалу залежить, головним чином, від активності самого суб’єкта науково-педагогічної діяльності. Наголошується, що структура психологічного потенціалу об’єднує ті психічні утворення, які здатні організовувати і координувати різні форми взаємодії суб’єкта діяльності з реальністю. Виділено наступні структурні компоненти психологічного потенціалу: самооцінка особистості, особистісна референтність, рівень конфліктності, досвід соціального спілкування, моральна нормативність. Визначальними при цьому є психологічні особливості, можливості та здібності суб’єкта, які обумовлюють успішність науково-педагогічної діяльності.

Об’єктивні та суб’єктивні ресурси різного рівня, які забезпечують реалізацію психологічного потенціалу, істотно впливають на те, які цілі і як ставить перед собою суб’єкт науково-педагогічної діяльності, а також визначають особливості досягнення цих цілей. Науково-дослідні компетенції забезпечують процесуальний рівень професійної та особистісної активності суб’єкта педагогічної діяльності.


Ключові слова


психологічний потенціал; суб’єкт науково-педагогічної діяльності; активність; ресурс; реалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Vlasenko, Yu. O. (2003). Psihologicheskij analiz innovacionnogo potenciala lichnosti [Psychological analysis of the innovation potential of the individual] (Abstract of PhD dissertation).

Volochkov, A.A. (2007). Aktivnost' subekta bytija: integrativnyj podhod [The activity of the subject being: an integrative approach]. Perm': Izd-vo Perm. gos. ped. un-ta (In Russian).

Volyanyuk, N.Yu, & Lozhkin, G.V. (2013). Psihologicheskij potencial social'noj otvetstvennosti subekta dejatel'nosti [Psychological potential of social responsibility of the entity's activities]. National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Philosophy. Psychology. Pedagogics, 2 (38), 30-32. (In Ukrainian).

Delor, Zh. (1996). Obrazovanie: skrytoe sukrovishhe. JUNESKO, 9-18. (In Russian).

Zarakovskyi, H.M. (1998). Metodologija ocenki populjacionnogo psihologicheskogo potenciala [Evaluation of methodology of the population psychological potential]. Anan'evskie chtenija-99. St. Petersburg: Izd-vo SPbGU (In Russian).

Leontiev, D.A. & Smyrnov, A.H. (2010). Smysl i otchuzhdenie kak prediktory povedenija v nestrukturirovannoj situacii [The meaning and alienation as predictors of behavior in unstructured situations]. Jeksperimental'naja psihologija v Rossii: tradicii i perspektivy. Mosсow: Institut psihologii RAN.

Lozhkin, G.V. (2007). Konceptual'nye predstavlenija o psihologicheskom potenciale kvalificirovannogo sportsmen [The conceptual idea of the psychological potential of a skilled athlete]. Nauka v olimpijskom sporte, 1, 87-93.

Lukov, S.V. (2012). Innovacionnyj potencial molodezhi v Rossijsko-Germanskom sotrudnichestve: pervyj opyt i perspektivy [Innovation potential of youth in the Russian-German cooperation: first experiences and perspectives]. Informacionnyj gumanitarnyj portal «Znanija. Ponimanie. Umenie, 3. Retrieved from http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/3/Lukov_Youth-Russian-German-Cooperation/ (In Russian).

Markov, V.N. (2005). Professional'nyj potencial i zona blizhajshego professional'nogo razvitija. Akmeologicheskoe issledovanie potenciala, rezervov i resursov cheloveka. Retrieved rom http:// www.potentiales.ru/page300.html (In Russian).

Morosanova, V.I. & Aronova, E.A. (2007). Samosoznanie i samoreguljacija povedenija [Self-awareness and self-regulation of behavior]. Moscow : Izd-vo «Institut psihologii RAN» (In Russian).

Rimashevska, N. M. (2005). O social'noj doktrine Rossii [On the social doctrine of Russia]. Uroven' zhizni regionov Rossii, 8, 63-93.

Stepanova, H.B. (1998). Psihologicheskij potencial: individual'nyj i populjacionnyj [Psychological potencial: the individual and population]. Chelovek, 3, 50-59.

School in science (1977) [Ed. S.R.Mikulinskogo, MG Yaroshevsky, G. Kreb, Mr. Steiner]. Moscow: Nauka (In Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Власенко Ю.О. Психологічний аналіз інноваційного потенціалу особистості : автор. Дис.. … канд.. психол. н. : спец. 19.00.01 – Загальна психологія, історія психології / Ю.О.Власенко. – Одеса, 2003. – 28 с.

2. Волочков А. А. Активность субъекта бытия: интегративный подход / Андрей Александрович Волочков. – Пермь : Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2007. – 375 с.

3. Волянюк Н.Ю. Психологический потенциал социальной ответственности субъекта деятельности / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкин // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». –  2013. – №2 (38). – С. 30-32.

4. Делор Ж. Образование: скрытое сокровище / Ж. Делор. – ЮНЕСКО, 1996. – С. 9-18.

5. Зараковский Г.М. Методология оценки популяционного психологического потенциала / Г.М. Зараковский // Ананьевские чтения-99. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1998. – С. 35-37.

6. Леонтьев Д.А. Смысл и отчуждение как предикторы поведения в неструктурированной ситуации / Д.А.Леонтьев, А.Г. Смирнов [в кн.: В.А. Барабанщиков ред., Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы]. – М. : Институт психологии РАН, 2010. – С. 680-685.

7. Ложкин Г.В. Концептуальные представления о психологическом потенциале квалифицированного спортсмена / Г.В. Ложкин // Наука в олимпийском спорте. – 2007. – № 1. – С. 87-93.

8. Луков С.В. Инновационный потенциал молодежи в Российско-Германском сотрудничестве: первый опыт и перспективы [Электронный ресурс] / С.В. Луков // Информационный гуманитарный портал «Знания. Понимание. Умение». – 2012. – № 3. – Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/3/Lukov_Youth-Russian-German-Cooperation/.

9. Марков В.Н. Профессиональный потенциал и зона ближайшего профессионального развития / В.Н.Марков // Акмеологическое исследование потенциала, резервов и ресурсов человека. – М., 2005. – Режим доступа: http:// www.potentiales.ru/page300.html (дата обращения 02.12.2016).

10. Моросанова В.И. Самосознание и саморегуляция поведения / В.И. Моросанова, Е.А. Аронова. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. – 213 с.

11. Римашевская Н.М. О социальной доктрине России / Н.М. Римашевская // Уровень жизни регионов России. – 2005. – № 8. – С. 63-93.

12. Степанова Г.Б. Психологический потенциал : индивидуальный и популяционный / Г.Б.Степанова, Г.М. Зараковский // Человек. – 1998. – №3. – С. 50-59.

13. Школы в науке / Под ред. С.Р.Микулинского, М. Г. Ярошевского, Г. Креба, Г. Штейнера. – М.: Наука, 1977. – 523 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.