ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ІНЖЕНЕРІВ В КОНТЕКСТІ БІЗНЕС-ОСВІТИ

Олена Анатоліївна Акімова, Анна Миколаївна Іщенко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню актуальності включення бізнес-складової до програми підготовки сучасних інженерів силами провідних технічних ВНЗ. Формуванню високоефективної системи підготовки інженерних кадрів, враховуючи бізнес-складову заважає нестача інформації щодо заходів модернізації сучасної економіки України на основі створення умов для підготовки фахівців, здатних забезпечити конкурентоспроможність продукції на внутрішньому і міжнародному ринках. На даному шляху основну роль повинні зіграти провідні технічні вищі навчальні заклади країни, що мають розвинену не тільки гуманітарну, але й інноваційну та бізнес-складову. Реалізація в освітній системі поєднання цих компонентів вимагає від технічних вишів створення єдиного освітнього простору, що дозволяє поєднати потенціал сумісної творчості основних суб’єктів освітнього процесу (інноваційний потенціал майбутніх інженерів) з наданням їм можливостей для апробації та впровадження, комерціалізації та виходу інженерних продуктів безпосередньо на цільові ринки. Також в статті досліджено трансформацію вимог до переліку компетенцій студентів-інженерів, що обумовлено зростанням ролі малих і середніх підприємств, що можуть швидко реагувати на зміни попиту ринку товарів та послуг, у подоланні існуючих кризових системних явищ сучасної економіки.

Ключові слова


інженерна освіта; бізнес-освіта; бізнес-інкубатор

Повний текст:

PDF

Посилання


Engineering Management Degrees. (2016, December 27). Retrieved from http://www.topuniversities.com/courses/engineering-management/guide/.

Merton, R.K. (1968). Social Theory and Social Structure. New York.

QS World University Rankings 2016. (2015, April 29). Retrieved from http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/university-subject-rankings/new-ranking-world%E2%80%99s-top-business-schools.

QS World University Rankings by Subject 2016 - Business & Management Studies. (2016, October 8). Retrieved from http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2016/business-management-studies#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search.

The Value of a Degree: Why Silicon Valley Startups Need More MBAs. (2015, May 12). Retrieved from http://www.business.com/entrepreneurship/why-silicon-valley-startups-need-more-mbas/

Adruschenko, V. (2009). Сonditions and directions of innovative development of education. High School of Ukraine, 3, 5-13 (In Ukrainian).

Melnychenko, A.A. & Tyutyunnikova, M. (2012). Management in higher education in the context of ensuring sustainable development: philosophic aspect. Visnyk of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2 (35). 44-51 (In Ukrainian).

Oleksenko, V.M. (2010). The current paradigm in the context of engineer education through innovative educational technology. Theory and practice of social systems, 2, 106-116 (In Ukrainian).

Sazonova, Z.S. (2008). Integration of education, science and production as a methodological basis of modern engineer education (Doctoral dissertation). Kazan (In Russian).

Innovative eco-system Sikorsky Challenge Web site (2016, December 27). Retrieved from http://www.sikorskychallenge.com/(In Ukrainian)

Cherpanov, M. (2015). From idea to successful business - one step. Kyiv University, 16 (2256). Retrieved from http://kunews.knu.ua/vid-ideyi-do-uspishnogo-biznesu-odin-krok/(In Ukrainian)

Shcherbakova, L.I. & Degtyarev, A.K. & Korenyugyna, T.Y. (2015). Social and professional identity of new generation engineers as workforce productivity increase resource. South Russain State Polytechnical University (NPI) named after M.I. Platov, Novocherkassk: SRSPU (In Russian).

Yarskaya, V.N. & Alyoshyna, M.V. (2014). Discourse of cohesion in engineering education. Reporter of SSTU, 149-156 (In Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Engineering Management Degrees [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.topuniversities.com/courses/engineering-management/guide/.

2. Merton R.K. Social Theory and Social Structure / R.K. Merton. – New York., 1968. – P.622-623.

3. QS World University Rankings 2016 [Електронний ресурс]. – (Apr 29, 2015). – Режим доступу: http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/university-subject-rankings/new-ranking-world%E2%80%99s-top-business-schools.

4. QS World University Rankings by Subject 2016 - Business & Management Studies [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2016/business-management-studies#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=  (дата звернення 8.10.2016).

5. The Value of a Degree: Why Silicon Valley Startups Need More MBAs [Електронний ресурс]. – (May 12, 2015). – Режим доступу: http://www.business.com/entrepreneurship/why-silicon-valley-startups-need-more-mbas/

6. Адрущенко В. Умови та напрями інноваційного розвитку освіти/В. Андрущенко// Вища школа України. – 2009. – №3. – С. 5-13.

7. Мельниченко А. А. Управління у сфері вищої освіти в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства: філософський аспект / А. А. Мельниченко, М. М. Тютюннікова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2012. – № 2. – С. 44-51.

8. Олексенко В.М. Сучасна парадигма в контексті підготовки інженерів через інноваційні педагогічні технології / В.М. Олексенко //Теорія і практика управління соціальними симтемами. – 2010. – №2. – С. 106-116.

9. Сазонова З. С. Интеграция образования, науки и производства как методологическое основание подготовки современного инженера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка, історія педагогіки та освіти" / Сазонова Зоя Сергіївна – Казань, 2008. – 40 с.

10. Сайт інноваційної еко-системи Sikorsky Challenge. – Режим доступу: http://www.sikorskychallenge.com/

11. Черпанов М. Від ідеї до успішного бізнесу – один крок [Електронний ресурс] / М.Черпанов // «Київський університет». – 2015. – №16 (2256). – Режим доступу: http://kunews.knu.ua/vid-ideyi-do-uspishnogo-biznesu-odin-krok/

12. Щербакова Л.И. Социально-профессиональная идентичность инженеров нового поколения как ресурс повышения производительности труда / Л.И. Щербакова, А.К. Дегтярев, Т.Ю. Коренюгина // Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) имени М.И. Платова. Новочеркасск. ЮРГПУ, 2015. – 36 с.

13. Ярская В. Н. Дискурс сплоченности в инженерном образовании / В. Н. Ярская, М. В. Алёшина // Вестник СГТУ. – 2014. – С. 149–156.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.