УЯВЛЕННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЮ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Георгій Володимирович Ложкін, Андрій Борисович Колосов

Анотація


Розглянуто концептуальні положення сучасних підходів щодо регуляції психічної активності суб'єкта спортивно-педагогічної діяльності, наведено результати аналізу об'єктно-предметного поля наукових праць за даною тематикою у новітній період, продемонстровано відмінності методологічних положень «психологічної підготовки», «психологічного забезпечення» і «психологічного супроводу» у спорті, орієнтовані або на організацію процесу спортивної діяльності або регулятивні дії суб'єкта, виявлено методологічні розбіжності наведених підходів; показано перспективи розробки феномена психологічного ресурсу кваліфікованого спортсмена як відображеної властивості свідомості переносити досвід взаємодії з важкими ситуаціями в актуальні умови спортивно-педагогічної діяльності; описано категорії ресурсних властивостей психіки, що можуть бути інтрасуб'єктними, міжсуб’єктними та позасуб’єктними; представлено підстави реалізації ресурсного підходу як самостійної методології вивчення ефективності суб'єкта спортивної діяльності, а також його професійного розвитку.


Ключові слова


спортивна діяльність; психологічна підготовка; психологічне забезпечення; психологічний супровід; психологічний ресурс; суб'єкт спортивної діяльності

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Aleksandrov, Iu. V. (2009) Osnovy psikhologicheskogo obespecheniia deiatel'nosti MChS. Uchebnik pod obshchei redaktsiei Sadkovogo, V.P., Khar'kov : UTsZU.

Bodrov, V. A. (2006) Psikhologiia professional'noi deiatel'nosti. Teoreticheskie i prikladnye problemy. Moskva : Institut psikhologii RAN.

Vanek, M., Goshek, V. (1982) Aktual'nye voprosy psikhologicheskoi podgotovki sportsmena. Psikhologiia i sovremennyi sport : mezhdunarodnyi sbornik nauchnykh rabot po psikhologii sporta, Moskva : Fizkul'tura i sport, 112–120.

Volochkov, A. A. (1999) Aktivnost' v strukture integral'noi individual'nosti. Integral'naia individual'nost' cheloveka i ee razvitie. Pod redaktsiei Viatkina, B. A., Moskva : Instituta psikhologii RAN, 228–244.

Voljanjuk, N. Ju. (2004) Psyhologichnyj suprovid profesijnogo rozvytku trenera-vykladacha. Zbir-nyk naukovyh prac' Instytutu psyhologii' im. G. S. Kostjuka APN Ukrai'ny. Kyi'v : Milenium, T. ІV, 8, 67–74.

Gagaeva, G. M. (1969) Psikhologiia futbola. Moskva : Fizkul'tura i sport.

Gorskaia, G. B. (1999) Novye podkhody k psikhologicheskomu obespecheniiu podgotovki sportsmenov. Modelirovanie sportivnoi deiatel'nosti v iskusstvenno sozdannoi srede (stendy, tre-nazhery, imitatory) : materialy konferentsii, Moskva, 284–287.

Grigolova, A. V. (1986) Metodologicheskie voprosy sistemnogo podkhoda v psikhologicheskom obespechenii vysokokvalifitsirovannykh sportsmenov. Moskva, 10–11.

Zalevskii, G. V. (2007) Ob"iasnenie i ponimanie v psikhologii. Teoriia i metodologiia psikhologii : postneklassicheskaia perspektiva. Moskva : Institut psikhologii RAN, 195–223. 10. Zeer, E. F. (2007) Psikhologiia professional'nogo razvitiia. Moskva : Akademiia.

Kolosov, A. B. (2008) Struktura ta zmist psyhologichnogo suprovodu sportsmeniv zbirnyh ko-mand Ukrai'ny na zakljuchnomu etapi pidgotovky do Olimpijs'kyh igor. Aktual'ni problemy fizych-noi' kul'tury i sportu, 14, 60–68.

Korol'chuk, M. S., Krajnjuk, V. M. (2009) Social'no-psyhologichne zabezpechennja dijal'nosti v zvychajnyh ta ekstremal'nyh umovah. Navchal'nyj posibnyk dlja studentiv vyshhyh navchal'nyh zakladiv : Nika-Centr.

Lozhkin, G. V., Kolosov, A. B. (2009) Vid zabezpechennja do suprovodu. Do pytannja pro aktyvi-zaciju psyhologichnyh resursiv osobystosti. Kyi'v : Azymut-Ukrai'na, 50–51.

Maksymenko, S. D., Maksymenko, K. S., Papucha, M. V. (2007) Psyhologija osobystosti. Kyi'v : Vydavnyctvo TOV «KMM».

Maksimenko, S. D., Lozhkin, G. V., Kolosov, A. B. (2010) Ot psikhologicheskogo obespecheniia k psikhologicheskomu soprovozhdeniiu. Praktychna psyhologija i social'na robota, 12, 1–10.

Medvedev, V. V. (1989) Psikhologicheskoe obespechenie sportivnoi deiatel'nosti. Moskva, Gosudarstvennyi tsentral'nyi institut fizicheskoi kul'tury.

Mel'nikov, V. M., Nepopalov, V. N., Romanina, E. V. (1998) Psikhologicheskoe obespechenie sportivnoi deiatel'nosti. Iubileinyi sbornik trudov uchenykh RGAFK, posviashchennyi 80-letiiu akademii. Moskva, T.3, 122 –129.

Panfilova, E. A. (2005) Psikhologicheskoe soprovozhdenie sportivno orientirovannogo fizicheskogo vospitaniia v ramkakh srednei obshcheobrazovatel'noi shkoly. Fizicheskaia kul'tura : vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 5, 30.

Platonov, K. K. (1972) Problemy sposobnostei. Moskva : Nauka.

Rodionov, A. V., Uliaeva L. G. (2011) Istoriia razvitiia psikhologii sporta. Psikhologicheskii zhur-nal, T. 32, 1, 111–119.

Rozov V. I. (2007) Psyhologichne zabezpechennja dijal'nosti v ekstremal'nyh sytuacijah. Social'na psyhologija, 4,174 –187.

Sliusarev, Iu. V. (1992) Psikhologicheskoe soprovozhdenie kak faktor aktivizatsii samorazvitiia lichnosti. Avtoreferat. dissertatsii…kandidata psikhologicheskikh nauk : 19.00.01. Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi universitet : Sankt-Peterburg.

Smirnov, B. A., Dolgopolova, E. V. (2007) Psikhologiia deiatel'nosti v ekstremal'nykh situat-siiakh. 2 izd. Khar'kov : Gumanitanyi Tsentr.

Sopov, V. F. (1987) Model' sistemnoi organizatsii psikhologicheskogo obespecheniia podgotov-ki sportsmenov. Psikhologicheskoe obespechenie podgotovki sportsmenov. Leningrad, 5–14.

Tolochek, V. A. (2007) Professional'nye sposobnosti : intersub"ektnye, intrasub"ektnye i vne-sub"ektnye resursy professional'noi uspeshnosti. Tendentsii razvitiia sovremennoi psikhologi-cheskoi nauki : Tezisy iubileinoi nauchnoi konferentsii. Moskva, 1, 368–371.

Shevjakov, O. V. (2007) Vdoskonalennja skladnyh ljudyno-mashynnyh system : teoretyko-metodologichni zasady psyhologichnogo zabezpechennja. monografija Instytut psyhologii' im. G.S.Kostjuka APN Ukrai'ny. D. : Sich.

Shymko, V. (2008) Psyhologichne zabezpechennja profesijnoi' dijal'nosti pravoohoronciv : se-mantychnyj analiz ponjattja. Aktual'ni problemy psyhologii' dijal'nosti v osoblyvyh umovah. Kyi'v : NAU, 128-129.

Ajzen, I. (2005) Attitudes, personality and behavior. UK, Open University Press.

Ethical Attitudes of Students and Business Professionals : A Study of Moral Reasoning (1988). Journal of Business Ethics, № 7, 249–257.

Freedy, J. R., Hobfoll S. E. (1994) Stress inoculation for reduction of burnout : A conservation of resources approach. Anxiety, Stress and Coping,Vol. 6, 311–325.

Jackson, S. & Csikszentmihalyi, M. (1999). Flow in Sports : The Keys to Optimal Experiences and Performances. Champaign, IL; Human Kinetics.

Kohlberg, L. (1981) The Philosophy of Moral Development. Essays of Moral Development. New York, Harper and Row, 409–412.

Sanders, P. (1996) Entrepreneurial Decision Making and Ethical Values. Warsaw, Poland, Busi-ness Siena College.

Transition Ethics : a Comparison of Ukrainian and United States Business Professionals, (2005) [Vynoslavska O. V., McKinney J. A., Moore C. W., Longenecker J. G.]. Journal of Business Ethics, 61, 283–299.

Wolsey, C., Minten, S., Abrams, J. (2011). Human Resource Management in the Sport and Lei-sure Industry. Routledge.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Александров Ю. В. Основы психологического обеспечения деятельности МЧС : Учебник / Ю. В. Александров. – Х. : УЦЗУ, 2009. – 244 с.

2. Бодров В. А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные проблемы / В. А. Бодров – М. : Институт психологии РАН, 2006. – 623 с.

3. Ванек М. Актуальные вопросы психологической подготовки спортсмена / М. Ванек, В. Гошек // Психология и современный спорт : международный сборник научных работ по психологии спорта. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – С.112–120.

4. Волочков А. А. Активность в структуре интегральной индивидуальности // Интегральная индивидуальность человека и ее развитие. – М. : Института психологии РАН, 1999. – С. 228–244.

5. Волянюк Н. Ю. Психологічний супровід професійного розвитку тренера-викладача / Н. Ю. Волянюк // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К. : Міленіум, 2004. – Т. ІV. – Вип. 8. – С. 67–74.

6. Гагаева Г. М. Психология футбола / Г. М. Гагаева. – М. : Физкультура и спорт, 1969. – 216 с.

7. Горская Г. Б. Новые подходы к психологическому обеспечению подготовки спортсменов / Г. Б. Горская // Моделирование спортивной деятельности в искусственно созданной среде (стенды, тренажеры, имитаторы). – М., 1999. – С. 284–287.

8. Григолова А. В. Методологические вопросы системного подхода в психологическом обеспечении высококвалифицированных спортсменов / А. В. Григолова. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – С. 10–11.

9. Залевский Г. В. Объяснение и понимание в психологии / Г. В. Залевский, А. Л. Журавлев., А. В. Юревич // Теория и методология психологии : постнеклассическая перспектива. – М. : Институт психологии РАН, 2007. – С. 195–223.

10. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития / Э. Ф. Зеер. – М. : Академия, 2007. – 240 с.

11. Колосов А. Б. Структура та зміст психологічного супроводу спортсменів збірних команд України на заключному етапі підготовки до Олімпійських ігор / А. Б. Колосов // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2008. – Вип.14.– С. 60–68.

12. Корольчук М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 580 с.

13. Ложкін Г. В. Від забезпечення до супроводу. До питання про активізацію психологічних ресурсів особистості / Г.В. Ложкин, А.Б. Колосов. – К. : Азимут-Україна, 2009. – С. 50–51.

14. Максименко С. Д. Психологія особистості / С. Д. Максименко, К. С. Максименко, М. В. Папу-ча. – К. : ТОВ «КММ», 2007. – 296 с.

15. Максименко С. Д. От психологического обеспечения к психологическому сопровождению / С. Д. Максименко, Г. В. Ложкин, А. Б. Колосов // Практична психологія і соціальна робота. – 2010. – №12. – С.1–10.

16. Медведев В. В. Психологическое обеспечение спортивной деятельности / В. В. Медведев. – М. : Гос. центр. ин-т физ. культуры, 1989. – 74 с.

17. Мельников В. М. Психологическое обеспечение спортивной деятельности / В. М. Мельников, В. Н. Непопалов, Е. В. Романина // Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 80-летию академии. – М., 1998. – Т.3. – С.122–129.

18. Панфилова Е. А. Психологическое сопровождение спортивно ориентированного физическо-го воспитания в рамках средней общеобразовательной школы / Е. А. Панфилова // Физическая культура : воспитание, образование, тренировка. – 2005. – № 5. – С. 30.

19. Платонов К. К. Проблемы способностей / К. К. Платонов, – М. : Наука, 1972. – 310 с.

20. Родионов А. В. История развития психологии спорта / А. В. Родионов, Л. Г. Уляева // Психологический журнал. – 2011. – Т. 32 – № 1. – С. 111–119.

21. Розов В. І. Психологічне забезпечення діяльності в екстремальних ситуаціях / В. І. Розов // Соціальна психологія. – 2007. – № 4. – С. 174–187.

22. Слюсарев Ю. В. Психологическое сопровождение как фактор активизации саморазвития личности : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01; Санкт-Петербург. гос. ун-т / Ю. В. Слюсарев. – СПб., 1992. – 16 c.

23. Смирнов Б. А. Психология деятельности в экстремальных ситуациях / Б. А. Смирнов, Е. В. Долгополова. – Х. : Гуманитаный Центр, 2007. – 292 с.

24. Сопов В. Ф. Модель системной организации психологического обеспечения подготовки спортсменов / В. Ф. Сопов // Психологическое обеспечение подготовки спортсменов. – Л., 1987. – С. 5–14.

25. Толочек В. А. Профессиональные способности : интерсубъектные, интрасубъектные и вне-субъектные ресурсы профессиональной успешности / В. А. Толочек // Тенденции развития современной психологической науки. – М., 2007. – Ч.1 . – С. 368–371.

26. Шевяков О. В. Вдосконалення складних людино-машинних систем : теоретико-методологічні засади психологічного забезпечення : монографія / О. В. Шевяков. – Д. : Січ, 2007. – 472 с.

27. Шимко В. Психологічне забезпечення професійної діяльності правоохоронців : семантичний аналіз поняття / В. Шимко // Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах. – К. : НАУ, 2008 – С. 128–129.

28. Ajzen, I. (2005) Attitudes, personality and behavior. UK, Open University Press.

29. Ethical Attitudes of Students and Business Professionals : A Study of Moral Reasoning (1988). Journal of Business Ethics, № 7, 249–257.

30. Freedy, J. R., Hobfoll S. E. (1994) Stress inoculation for reduction of burnout : A conservation of resources approach. Anxiety, Stress and Coping,Vol. 6, 311–325.

31. Jackson, S. & Csikszentmihalyi, M. (1999). Flow in Sports : The Keys to Optimal Experiences and Performances. Champaign, IL; Human Kinetics.

32. Kohlberg, L. (1981) The Philosophy of Moral Development. Essays of Moral Development. New York, Harper and Row, 409–412.

33. Sanders, P. (1996) Entrepreneurial Decision Making and Ethical Values. Warsaw, Poland, Business Siena College.

34. Transition Ethics: a Comparison of Ukrainian and United States Business Professionals, (2005) [Vynoslavska O. V., McKinney J. A., Moore C. W., Longenecker J. G.]. Journal of Business Ethics, 61, 283–299.

35. Wolsey, C., Minten, S., Abrams, J. (2011). Human Resource Management in the Sport and Leisure Industry. Routledge.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.