СМИСЛОТВОРЧІ РЕСУРСИ ПРАКТИК МІФОТВОРЕННЯ

Світлана Юріївна Гуцол

Анотація


Статтю присвячено обґрунтуванню й розвитку тези про смислотворчі ресурси практик міфотворення, які зумовлюють їхній потужний потенціал у процесі саморозвитку й самопроектування особистості. В основі авторської концепції лежить теза про те, що умовою генерації нових смислів особистістю виступають як узагальнення емпіричного індивідуального досвіду, так і засвоєні ззовні «готові» соціокультурні концепти, що мають міфологічну природу.

У базисі герменевтичної концепції міфотворення лежить його розуміння як процесу формування, актуалізації, акумуляції, упорядкування, трансляції міфів і міфоподібних конструктів культурою та їхніх подальших інтерпретацій і реінтерпретацій особистістю, який перманентно функціонує в соціокультурному просторі/часі й сприяє конструюванню як навколишньої реальності, так і внутрішнього світу людини.

На підставі узагальнення концепцій Д.О. Леонтьєва, О.М. Лобока, А.С. Шарова представлено авторське розуміння механізму міфологічного смислотворення. Здійснено спробу «згладити» опозиційні суперечності в категоріальному відношенні «актуальне буття-в-світі» − міф. Розкрито взаємозумовленість цих категорій досвіду в процесі самоорганізації особистості.

Показано значення міфу як фактора формування особистісного проекту, розкрито його роль як «смислоносної реальності» у процесі самопроектування. Представлено аналіз смислотворчої функції міфу. Обґрунтовано розуміння смислу як імовірнісного конструкта особистісного міфу. Розкрито ресурси міфу як об’ємного контексту для «актуального буття-в-світі»: фіксація на широкій перспективі призводить до осмислення сфери можливостей особистості, її життєвого обрію.

Ключові слова


практика міфотворення; міф; смисл; досвід; «актуальне буття-в-світі»; смислотворча функція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Volkov, V. V. (1997). O koncepcii praktik v social'nyh naukah [On the concept of practices in the social sciences]. Sociologicheskie issledovanija, 6, 9–23. (In Russian).

Leont'yev, D. A. (2008). Mirovozzreniye i bytiye-v-mire kak osnovaniya regulyatsii [Worldview and being-in-the-world as the foundation of regulation]. Ekzistentsial'naya traditsiya : filosofiya, psikhologiya, psikhoterapiya. 2(13), 72−77. (In Russian).

Leont'yev, D. A. (2004). Mirovozzreniye kak mif i mirovozreniye kak deyatel'nost' [Worldview as a myth and worldview as an activity]. Mentalitet i kommunikativnaya sreda v tranzitivnom obshchestve. Tomsk: Tomskiy gosudarstvennyy universitet, 11−29. (In Russian).

Lobok, A. M. (1997). Antropologiya mifa [Anthropology of myth]. Yekaterinburg: Bank kul'turnoy informatsii (In Russian).

Lobok, A. M. (2001). Veroyatnostnyy mir [Probabilistic world]. Yekaterinburg: Izd-vo AMB (In Russian).

Luman, N. (2004). Obshchestvo kak sotsial'naya sistema [Society as a social system]. Moscow: Logos (In Russian).

Osachenko, YU. S. & Dmitriyeva, L. V. (1994). Vvedeniye v filosofiyu mifa [Introduction to the philosophy of myth]. Moscow: Interpraks (In Russian).

Chepeleva, N. V. (2003). Psihologicheskie mehanizmy ponimanija i interpretacii lichnogo opyta [Psychological mechanisms of understanding and interpretation of personal experience]. Mova і kul'tura. Kyiv: Vidavnichij Dіm Dmitra Burago, 6(2), 25−33. (In Russian).

Chepeleva, N. V. (2013). Samoproyektirovaniye lichnosti v diskursivnom prostranstve [The self-designing of personality in the discursive space]. In Chelovek, sub'yekt, lichnost' v sovremennoy psikhologii. Moscow: Izd-vo «Institut psikhologii RAN», 3, 342−345. (In Russian).

Sharov, S. A. (2012). Ontologiya personal'nogo mifa zhizni [Ontology of personal myth of life]. Fundamental'nyye issledovaniya. Filosofskiye nauki, 9(2), 445−449. (In Russian).

May, R. (1981). Freedom and destiny. NY: W.W. Norton & Co.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Волков В. В. О концепции практик в социальных науках / В. В. Волков // Социологические исследования. – 1997. – № 6. – С. 9–23.

2. Леонтьев Д. А. Мировоззрение и бытие-в-мире как основания регуляции / Д. А. Леонтьев // Экзистенциальная традиция : философия, психология, психотерапия. − 2008. − № 2 (13). − С. 72−77.

3. Леонтьев Д. А. Мировоззрение как миф и мировозрение как деятельность / Д. А. Леонтьев // Менталитет и коммуникативная среда в транзитивном обществе / под ред. В. И. Кабрина, О. И Муравьевой. − Томск : Томский государственный университет, 2004. − С. 11−29.

4. Лобок А. М. Антропология мифа / А. М. Лобок. − Екатеринбург : Банк культурной информации, 1997. − 688 с. − (Серия «Библиотека философа : Философский андеграунд Урала»).

5. Лобок А. М. Вероятностный мир : опыт филос. -пед. хроник. образоват. эксперимента / А. М. Лобок ; авт. некоммерч. образоват. орг., Ин-т образоват. политики «Эврика», Федер. эксперим. площадка МОУ гимназии №94 г. Екатеринбурга. − Екатеринбург : Изд-во АМБ, 2001. − 223 с.

6. Луман Н. Общество как социальная система / Н. Луман ; пер. с нем. А. Антоновский. − М. : Логос, 2004. − 232 с.

7. Осаченко Ю. С. Введение в философию мифа / Ю. С. Осаченко, Л. В. Дмитриева. − М. : Интерпракс, 1994. − 178 с.

8. Чепелева Н. В. Психологические механизмы понимания и интерпретации личного опыта / Н. В. Чепелева // Мова і культура (Науковий щорічний журнал). − Вип. 6. − Т. ІІ. Психологія мови і культури. Мова і засоби масової комунікації. − К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003 − С. 25−33.

9. Чепелева Н. В. Самопроектирование личности в дискурсивном пространстве / Н. В. Чепелева // Человек, субъект, личность в современной психологии : материалы Международной конференции, посвященной 80 летию А. В. Брушлинского / Отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко. − М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. − Т. 3. − С. 342−345.

10. Шаров С. А. Онтология персонального мифа жизни / С. А. Шаров // Фундаментальные исследования. Философские науки. − № 9. − Ч. 2. − 2012 − С. 445−449.

11. May R. Freedom and destiny / R. May. − NY : W.W. Norton & Co., 1981. − 276 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.